Hjem Centralforeningen for stampersonel

Hvad betyder "Aftalen om flere år på arbejdsmarkedet" for min pension?

Vi gennemgår udvalgte emner i aftalen samt deres mulige betydning for CS' medlemmer.

Torsdag 29/06 2017 - Forsikring & Pension | Af Aia Lykke

Regeringen og Dansk Folkeparti har den 20. juni indgået ”Aftale om flere år på arbejdsmarkedet”, som indeholder deres bud på ændringer af pensionssystemet. Ændringerne er regeringen og Dansk Folkepartis bud på, hvordan man kan lette den almindelige pensionsopsparers udfordringer med de såkaldte samspilsproblemer, hvor ens egne pensionsindbetalinger modregnes i de offentlige pensionsydelser. Samspilsproblemerne betyder nemlig, at pensionsudbetalingerne på pensioneringstidspunktet ville blive modregnet udbetalingen af sociale ydelser som f.eks. folkepensionstillægget.

De forskellige elementer i aftalen implementeres løbende fra januar 2018 og frem. Enkelte elementer vil allerede træde i kraft 1. januar 2018, mens andre elementer først træder i kraft på senere tidspunkt.

Men hvad betyder det for min pension, tænker du nok?

Derfor har vi bedt CS Fonde om at beskrive udvalgte emner i aftalen samt disses mulige betydning for dig.

 

Aldersopsparing

Aftalen: Den årlige indskudsgrænse pr. 1. januar 2018 nedsættes til kr. 5.000 (efter skat) for dem, som har mere end 5 år til folkepensionsalderen.

Betydning for CS’ medlemskreds: For så vidt angår medlemmer ansat på CS’ aftaleområde pr. 1. april 2015 eller senere bliver 1/6 af det pligtige overenskomstfastsatte pensionsbidrag indsat på en Aldersopsparing. For de flestes vedkommende er denne ændring uinteressant, idet de i dag indbetaler et årligt beløb, som er lavere end kr. 5.000. Aktuelt er der således ca. 1.070 ansatte på CS’ aftaleområde, hvor 1/6 af det pensionsbidraget indsættes på en Aldersopsparing, og heraf er det alene ca. 60 personer, som ligger over den nye indskudsgrænse. Centralforeningen for Stampersonel, CS Pensionsfond og Forsvarsministeriets Personalestyrelse vil i fællesskab sørge for, at forvaltningen tilpasses denne ændring.

Den angivne beløbsgrænse er i 2017 niveau og opreguleres hvert år efter anvisningerne i personskatteloven.

Bemærk: Der kan ikke indbetales til en aldersopsparing, hvis der er påbegyndt udbetaling fra en fradragsberettiget.

 

Pensionsudbetalingsalder af hvilende pensionsordninger

Aftalen: Det tidligste udbetalingstidspunkt for hvilende ordninger (hvor der ikke længere indbetales) ændres fra 5 år før folkepensionsalderen til 3 år før folkepensionsalderen for alle nye kontrakter (dvs. gælder for både aldersopsparing og ratepensioner).

Betydning for CS’ medlemskreds: Ændringen er alene relevant for dem, der ansættes fremadrettet. Således beholder allerede ansatte eksisterende vilkår og muligheder i relation til tidligste udbetalingsalder fra hvilende ordninger (der kan ikke udbetales fra en konto, hvor der samtidig indbetales på). De forskellige gruppers tidligste udbetalingsaldre er som følger: 

  1. Ordninger oprettet inden 1. maj 2007: Tidligste udbetalingsalder er 60 år

  2. Ordninger oprettet i perioden 1. maj 2007 til 31. december 2017 (dog undtaget overgangsordning for dem, der er født i perioden 1. januar 1959 til 31. december 1962): Tidligste udbetalingsalder er 5 år før folkepensionsalderen

  3. Ordninger oprettet 1. januar 2018 eller senere: Tidligste udbetalingsalder er 3 år før folkepensionsalderen

 

Udbetalingsalder for tjenestemænd

Aftalen: Tjenestemænd, der ansættes efter forhøjelsen af pensionsudbetalingsalderen, vil tidligst kunne modtage tjenestemandspension 3 år før folkepensionsalderen.

Betydning for CS’ medlemskreds: Denne ændring vedr. de generelle vilkår for så vidt angår frivillig aldersbegrundet pensionering, dvs. det tidspunkt fra hvornår tjenestemanden selv kan vælge at gå på pension (og modtage tjenestemandspension). De forskellige gruppers tidligste udbetalingsaldre er herefter som følger:

  1. Tjenestemænd, der er ansat før den 1. januar 2007:  Kan vælge at fratræde med pension ved det fyldte 60. år

  2. Tjenestemænd, der er ansat i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2017: Kan vælge at fratræde med pension 5 år før folkepensionsalderens.

  3. Tjenestemænd ansat 1. januar 2018 eller senere: Kan vælge at fratræde med pension 3 år før folkepensionsalderen.

Bemærk: Denne ændring har intet med den pligtige afgangsalder at gøre (som altså er uændret i overensstemmelse med de eksisterende vilkår).

 

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Aftalen: Der vil i perioden fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018 kunne ansøges om at træde ud af efterlønsordningen og få de indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit. Tilbagebetalingsbeløbet fastsættes efter satsen i 2018

Betydning for CS’ medlemskreds: Er alene relevant for dem, der fortsat indbetaler til efterlønsordningen. Den skattefriudbetaling indebærer, at bidragene behandles skattemæssigt fordelagtigt, idet bidrag til efterlønsordningen er fradragsberettiget.

 

Udbetaling af opsat folkepension  

Aftalen: I tillæg til de nuværende regler kan man vælge at få en del af den opsatte (udskudte) folkepension udbetalt enten som em 10-årige ydelse eller som sumydelse ved overgang til folkepension og den resterende del udbetalt over 10 år.

Betydning for CS’ medlemskreds: Er relevant for CS’ seniormedlemmer, der forsat er i arbejde, efter opnået folkepensionsalder og som opfylder arbejdskravet (som pt. er 750 timer årligt).

    

Optjeningsprincipper for pensionsydelser

Aftalen: I dag opnås retten til fuld folkepension, supplerende pensionsydelse og førtidspension, når man har boet i 40 år i riget (Danmark, Grønland og Færøerne) efter det fyldte 15. år. Ophold i udlandet som følge af udstationering som følge af ansættelse i bl.a. forsvaret er undtaget.

Betydning for CS’ medlemskreds: Ophold i udlandet som følge af ansættelse i forsvaret er som nævnt undtaget, hvorfor ændringerne ikke er relevant for CS’ medlemskreds.

 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan de stilles til Rune Kjølby Larsen, souschef i CS Fonde på tlf. 36908917 eller rkl@csfonde.dk