Hjem Centralforeningen for stampersonel

Vores krav

Her kan du se vores krav til OK18.

CFU’s generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2018

 

OBS: De generelle krav er fælles for de fire centralorganisationer, hvorfor der vil være krav, som vil være mere eller mindre irrelevante for vores område. Når de generelle forhandlinger er slut, forhandles de specielle krav, som gælder udelukkende for vores organisationsaftale.

 

Løn

1)  Procentuelle generelle lønstigninger, der matcher den private lønudvikling

2)  En mekanisme der sikrer parallelitet mellem den statslige og den private lønudvikling

3)  Der afsættes midler til organisationsforhandlinger

4)  Der afsættes midler til forhøjelse af lokallønspuljer

5)  Ophævelse af cheflønspuljebegrænsningen og forhøjelse af cheflønspuljen for dommere mv. i bilag 1

6)  Forbedrede vilkår for lærlinge, elever, praktikanter mv. i staten

7)  Forbedring af lønberegningsreglerne (ansættelse på brudte datoer)

8)  Mulighed for udligningstillæg for ansatte på nye lønsystemer ved institutioners flytning

Rammeaftale om nye lønsystemer

9)  Forbedringer af rammeaftalen om nye lønsystemer og etablering af et uafhængigt lønnævn

Fritvalgskonto

10)  Indførelse af en fritvalgskonto, hvor der foruden løn og pension også indgår elementer af frihed

Arbejdstid

11)  Eksplicitering af retten til betalt spisepause

12)  Fridag på 5. juni samt 24. og 31. december

13)  Der skal indgås en rammeaftale om lokale flextidsaftaler

14)  Der skal indgås aftale om varsling for omlæggelse af arbejdstiden med sanktionsbestemmelser, hvis varslet ikke overholdes

Seniorvilkår

15)  Bedre og mere fleksible rettigheder for seniorer med henblik på fastholdelse

16)  Forbedring af retræteordninger med hjemmel til pensionsforbedringer

TR-aftalen

17)  Forbedring af TR’s muligheder for at udøve sit hverv

18)  Forbedring af TR’s vilkår

Samarbejdsaftalen

19)  Styrkelse af det fælles ansvar for Samarbejdssekretariatets og Samarbejdsnævnets virksomhed

20)  Større forpligtelser i samarbejdsudvalgenes opgaver og tilpasning af samarbejdsudvalgsstrukturen til nye institutionsformer

Folkekirken

21)  Folkekirken skal omfattes af SU-aftalen

22)  Forbedringer af TR-ordningerne i Folkekirken

Psykisk arbejdsmiljø

23)  Psykisk arbejdsmiljø skal være et indsatsområde på arbejdspladsen.

Kompetenceudvikling

24)  Fælles finansiering af den fælles indsats vedr. kompetenceudvikling

25)  Den fælles indsats vedr. kompetenceudvikling omlægges således, at der lægges større vægt på individuelle rettigheder til kompetenceudvikling

Leder/chefområdet

26)  Ændringer af åremålsaftalen

27)  Harmonisering af opsigelses- og fratrædelsesvilkår for chefer, der ikke er omfattet af rammeaftale om kontraktansættelse

Fælles regelsæt

28)  Sygdom, der er opstået under afspadsering, skal være hindring for afspadsering

29)  Forbedrede forhold i forbindelse med uansøgt afsked

30)  Ret til at søge a-kasse ved afsked

Ferieaftalen

31)  Der skal indgås ny aftale om ferie med henblik på implementering af den nye ferielov

32)  Arbejdsgiveren skal betale for lægelig dokumentation ved sygdom opstået under ferie

33)  Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse

Barsel, adoption, omsorgsdage

34)  Forhøjelse af 7 års aldersgrænsen i forbindelse med retten til omsorgsdage i henhold til barselsaftalen

35)  Ret til to hele fraværsdage i forbindelse med barns sygdom, eksklusiv hjemkaldelsesdagen

36)  Aftale om tjenestefrihed af familiemæssige årsager forbedres

37)  Ret til tjenestefrihed, når den ansatte er bevilget kommunal ansættelse til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

Tryghed

38)  Krav om ét ansættelsessted og bedre vilkår ved (ud)flytning

39)  Bedre vilkår ved (ud)flytning

40)  Forbedrede vilkår for tidsbegrænset ansatte herunder vikarer og begrænsning af mulighederne for tidsbegrænset ansættelse

Gruppeliv

41)  Forhøjelse af dækningerne i gruppelivsordningerne

Andet

42)  Forbedring af reglerne om flyttegodtgørelse

43)  For tjenesterejser, hvor den samlede transport strækker sig over flere døgn, og tjenesten måske derved deles i forbindelse med transit, medregnes hvert døgn som rejsetid

44)  Forbedring af grundlaget for den faste varmesats

45)  Retsstillingen vedrørende ophavsrettigheder skal kodificeres i overenskomster og aftaler, således at arbejdsgiveren kun får del i ophavsretten, hvis det er nødvendigt for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed, eller hvis der indgås en lokalaftale

46)  Den danske model: Der aftales en dialog mellem parterne på det offentlige område med særlig fokus på konfliktløsning i forbindelse med overenskomstfornyelsen. Dialogen føres med henblik på at styrke den danske model på det offentlige område

Uden for aftaleområdet

47)  Procentregulering af tjenestemandspensioner og efterindtægt fastsættes til den del af rammen ved OK18, der afsættes til egentlige lønformål (generelle lønstigninger, organisationspuljer, puljer til lokal- og chefløn mv.)

48)  Overenskomstdækning af timelønnet undervisning

Forbeholdskrav

49)  Der tages forbehold for fremsættelse af krav i forlængelse af udfaldet af verserende sager for domstole eller voldgiftsretter.

50)  Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger ændringer på det øvrige arbejdsmarked eller i lovgivningen.