Hjem Centralforeningen for stampersonel

Konflikt: Ofte stillede spørgsmål

Har du spørgsmål om, hvordan du skal forholde dig i en konflikt? Vi har lavet en Q and A om en række centrale spørgsmål.

 

STREJKE:

Hvad betyder strejke/blokade/lockout/boykot?

I forbindelse med overenskomstfornyelser kan der lovligt iværksættes kollektive kamp-skridt. Disse bruges oftest for at lægge pres på modparten, så man kan opnå et resultat, der synes umuligt at nå kun ved forhandling. Betegnelsen ”kollektive kampskridt” dækker strejke, blokade, lockout og boykot.

  • Strejke: Arbejdstagerne afviser at udføre deres arbejde, dvs. nedlægger arbejdet.
  • Blokade: Arbejdstagerne hverken søger eller lader sig ansætte i de ledige stillinger, som der er etableret blokade for.
  • Lockout: Arbejdsgivere afviser at lade arbejdstagerne udføre deres arbejde.
  • Boykot: En eller flere arbejdsgivere afviser at ansætte individuelle arbejdstagere (f.eks. arbejdstagere som er medlem af en bestemt faglig organisation).

 

Hvorfor skal der overhovedet strejkes?

Forhandlingerne med statens arbejdsgiverrepræsentant har ikke givet noget resultat, og CS hovedbestyrelse støtter op om de krav, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er gået til forhandling på. Det er specielt kravet om en reallønsfremgang (lønstigninger), som har været afgørende for CS.

 

Kan et medlem af CS blive omfattet af kollektive kampskridt?

Nej. Medlemmer af CS kan ikke strejke og kan derfor heller ikke lockoutes. Ifølge hovedaftalen kan militært ansatte og ansatte ved Beredskabsstyrelsen ikke deltage i en arbejdsstandsning. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte kan ikke strejke på grund af deres ansættelsesforhold.

 

Hvorfor støtter CS strejken, når vi ikke har strejkeret?

Selvom vi ikke kan deltage aktivt i strejken, er det vigtigt, vi støtter fællesskabet på statens område. Husk at de vilkår der kæmpes for, berører CS’ medlemmer direkte.

 

Hvordan kan jeg vise min støtte?

Selvom du ikke må strejke, har du lov til at ytre dig om f.eks. dine politiske holdninger. Det gælder, uanset om ytringerne er fremsat i tekst, tale eller billeder og i forbindelse med taler, møder, interviews, læserbreve, debatindlæg, indlæg på de sociale medier, kunstneriske udtryksformer osv.

CS anbefaler, at enhver ytring foregår i civil påklædning, så der ikke kan sættes tvivl ved, at du udtrykker dig på egne vegne og ikke repræsenterer forsvaret.

 

Kan jeg beordres til at tage strejkeramt arbejde?

Under en strejke fortsætter både overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemands-lignende ansatte under CS’ aftaleområde deres normale arbejde. Hvis medlemmer af CS nægter at udføre arbejdet, vil der være tale om en tjenesteforseelse med deraf følgende mulighed for sanktion.

Hvis medlemmer af CS forud for en konflikt f.eks. lejlighedsvis har merarbejde, er den ansatte forpligtet til at varetage merarbejde i samme omfang under konflikten som forud for konflikten. Hvis tjenestemanden/den tjenestemandslignende ansatte nægter at påtage sig merarbejdet, vil dette som udgangspunkt udgøre et ulovligt kampskridt.

For at en strejke kan virke effektivt, er det vigtigt, at det arbejde, der er varslet strejke for – dvs. de overenskomstansattes arbejde – ikke bliver udført af andre, f.eks. medlemmer af CS som er undtaget for arbejdsstandsningen. Som udgangspunkt må du derfor ikke udføre det arbejde, som skulle have været udført af de overenskomstansatte, som er i strejke. Arbejdsgiveren kan – som hovedregel – ikke ændre den eksisterende arbejdsfordeling mv., således at CS medlemmer overtager arbejde fra de ansatte, som er i strejke. Arbejdsgiver må derfor ikke pålægge dig at udføre konfliktramt arbejde, medmindre hensynet til liv eller helbred, bevarelse af værdier eller andre vigtige hensyn tilsiger det. Det gælder også for tjenestemænd.

Det kan være vanskeligt at definere, hvornår der er tale om strejkeramt arbejde. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte CS.

 

UDDANNELSE:

Jeg er på civilundervisning. Hvilken betydning får konflikten for mig?

Når du er på civilundervisning, er du forsat ansat på CS’ organisationsaftale. Der gælder således samme regler, som var du til normal tjeneste. Hvis dit uddannelsessted bliver ramt af strejke eller lockout, og du således ikke kan gennemføre undervisning, skal du rette henvendelse til FPS, CU-elementer, som vil oplyse dig om, hvorvidt du skal udføre arbejde under konflikten.

 

ØKONOMI:

Hvad betyder konflikten for min løn?

For så vidt angår løn samt øvrige ansættelsesvilkår for medlemmer af CS berøres disse ikke af en konflikt, men fortsætter uændret både under og efter konflikten.

 

Information fra FTF-A: Udbetaling af dagpenge (65%-reglen)

Ifølge loven om arbejdsløshedsforsikring gælder, at et medlem ikke har ret til dagpenge, hvis medlemmet er omfattet af en konflikt og ledig som følge af konflikten. Derudover skal en a-kasse standse udbetaling af dagpenge til alle medlemmer, hvis mindst 65 % af a-kassens medlemmer er omfattet af en konflikt (65%-reglen). 65%-reglen rammer især a-kasser, der er a-kasse for et eller nogle få faglige områder, og hvor hele eller store dele af det faglige område rammes af konflikt.

FTFa er a-kasse for mange faglige områder. Det kommunale og statslige område udgør ca. 37% af FTFa’s medlemmer, som potentielt kunne være omfattet af en konflikt på det offentlige område. FTFa er dermed ikke omfattet af 65% reglen, og skal dermed ikke standse udbetaling af dagpenge til alle medlemmer i tilfælde af konflikt på det offentlige område.

 

ØVRIGT:

Jeg er på tjenestefri uden løn, hvilken betydning får konflikten for mig?

Hvis du i forbindelse med din tjenestefrihed er ansat i et andet job, er det den overenskomst, du er ansat på, som er afgørende. Er du f.eks. ansat i en HK-stilling, kan du således godt udtages til strejke, og du kan også lockoutes.

Hvis du fortsat er medlem af CS, men ikke er medlem af HK, og du udtages til strejke eller lockoutes af arbejdsgiveren, kan du ikke få løn/kompensation i den periode, hvor du er i strejke eller under lockout.

 

 

 

FPS: Læs de gældende regler og vilkår for konflikter

Her kan du læse "Bestemmelse om overenskomstmæssige konflikter i Forsvarsministeriets koncern" fra FPS, som beskriver de gældende regler og vilkår for overenskomstmæssige (lovlige) konflikter.

Vi gør opmærksom på, at dette dokument er udarbejdet af FPS og dermed fra arbejdsgiver.