Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) er din opgave at være med til at sikre det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø lokalt. Som AMR er du valgt af dine kolleger og din vigtigste opgave er at hjælpe dem med at løse små og store udfordringer i deres arbejdsmiljø.

Som AMR samarbejder du med arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen, den lokale arbejdsmiljøkoordinator, ledelsen og dine kollegaer.

Som med så meget andet, sikrer man bedst et godt arbejdsmiljø, hvis alle arbejder sammen. Sammenhold styrker og derfor lægger vi i CS også stor vægt på, at arbejdsmiljørepræsentanterne arbejder tæt sammen med tillidsrepræsentanterne.

Lovpligtigt samarbejde

I alle virksomheder, hvor ti eller flere ansatte udfører arbejde for en arbejdsgiver, skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Nøglepersonerne i en AMO er arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere.

AMO skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø. Det betyder, at AMO både skal afdække og løse arbejdsmiljøproblemer, samt arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår.

Der gælder nogle grundlæggende krav til opbygningen af AMO, men inden for de rammer kan hver virksomhed frit fastsætte det nødvendige antal medlemmer og strukturen i AMO ud fra et nærhedsprincip. AMO skal være stor nok til at kunne udføre sine opgaver tilfredsstillende i forhold til virksomheden og dens arbejde omkring arbejdsmiljø.

Der er pligt til at samarbejde om sikkerhed og sundhed

Alle virksomheder med ansatte er omfattet af reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at det arbejde, der udføres, foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, men ledelse og ansatte har pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøet. Derfor har arbejdsgiveren pligt til at inddrage arbejdsledere og ansatte og på samme måde har arbejdsledere og ansatte pligt til at deltage i samarbejdet.

Disse pligter følger en lang tradition for samarbejde på arbejdsmiljøområdet. Det betyder, at arbejdsgivere, arbejdsledere, ansatte og andre ansvarlige sideløbende med deres pligt til at samarbejde skal opfylde deres sædvanlige opgaver med at sikre, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Særlig beskyttelse som AMR

Som AMR er din opgave blandt andet at tage arbejdsmiljøproblematikker op i forhold til ledelsen. Det kan medføre, at du kan komme i en mere udsat position end dine kollegaer.

Derfor har du samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter. Det vil blandt andet sige, at du er omfattet af en særlig beskyttelse mod afskedigelser, der betyder, at der skal ”tvingende årsager” til for at afskedige dig.

“Tvingende årsager” kan f.eks. være, hvis der er arbejdsmangel og det overhovedet ikke er muligt at skaffe relevant arbejde til dig nogen steder på arbejdspladsen.

Beskyttelsen af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter sikrer blandt andet, at du som arbejdsmiljørepræsentant kan udøve din virksomhed uden at frygte for personlige konsekvenser. Den er også udtryk for en anerkendelse af de ansattes og organisationens ret til frit at kunne vælge de personer, der findes bedst egnet til hvervet som arbejdsmiljørepræsentant.

Beskyttelsen omfatter også suppleanter og medlemmer af samarbejdsudvalg.

Fyring ved arbejdsmangel

Arbejdsmangel er kun en tvingende årsag, hvis arbejdsgiveren kan dokumentere, at han ikke lige så godt kunne have afskediget en anden medarbejder. Det hedder sig derfor også, at du som arbejdsmiljørepræsentant skal afskediges som den sidste ”blandt ligemænd”.

Det er arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at der er tale om tvingende årsager. Ved arbejdsmangel skal arbejdsgiveren for eksempel dokumentere, at han ikke lige så godt kunne afskedige en medarbejder uden den særlige afskedigelsesbeskyttelse.

Du har som tillidsvalgt krav på et afskedigelsesvarsel på mindst tre måneder ud over dit normale opsigelsesvarsel. Har du for eksempel et varsel på tre måneder, vil du som tillidsvalgt have et opsigelsesvarsel på i alt seks måneders.

Beskyttelse af arbejdsledere i AMO

En arbejdsleder må ikke stilles ringere på grund af sit arbejde som medlem af AMO. Arbejdslederen kan ikke uden videre afskediges på grund af sit arbejdsmiljøarbejde.

Hvis arbejdslederen, arbejdslederens organisation eller arbejdsgiveren siger, at afskedigelsen er begrundet i arbejdsmiljøforhold, kan arbejdslederens ansættelse i opsigelsesperioden ikke afbrydes, før afskedigelsen har været forhandlet af de relevante parter.

Forhandlingerne skal foregå efter reglerne på det pågældende overenskomstområde eller behandles efter funktionærlovens regler. Forhandlingen og mæglingen skal ske så hurtigt som muligt.

Vigtigt at anmelde til CS

Det er vigtigt, at du anmeldes til CS, når du er vælges som arbejdsmiljørepræsentant eller udpeges som arbejdsleder. Din arbejdsgiver kan nemlig ikke fyre dig uden først at forhandle med CS. Hvis CS skønner, at arbejdsgiveren ikke rimeligt kan begrunde afskedigelsen, kan CS kræve sagen forhandlet. Kan man heller ikke her nå til enighed, vil sagen blive afgjort ved en faglig voldgift.

Du skal under alle omstændigheder tage kontakt til CS, hvis du kommer i en situation, hvor du enten er truet med forflyttelse eller afskedigelse.

Sådan anmeldes du:

Tag kontakt til din fællestillidsrepræsentant/afdelingsformand for vedkommende skal skrive anmeldelsesblanketten under.

På cs.dk kan du finde en anmeldelsesblanket til både arbejdsmiljørepræsentant, -suppleant og arbejdslederrepræsentant. Blanketten udfyldes og sendes til cs@cs.dk.

Kontakt

BJARNE A. KEHR
Specialkonsulent
Telefon: 36 90 89 21
E-mailE-mail