Ansættelsesformer

mandag 01.april 2019 | Ansættelsesformer | |

I staten ansættes personer som hovedregel enten i henhold til kollektiv overenskomst eller som tjenestemænd.

Siden 1. januar 2001 sker ansættelse som tjenestemand kun i særlige stillinger, som er specificeret i cirkulære af 11. december 2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken. Herefter er det typisk nogle grupper af chefer, dommere og visse ansatte i politiet, fængselsvæsenet og forsvaret, som ansættes som tjenestemænd. Øvrige grupper ansættes typisk på overenskomstvilkår. Gennem de senere år er der derfor sket et fald i andelen af tjenestemænd fra 44 pct. i 1996 til 26 pct. i 2010.

Enkelte grupper er ansat i henhold til ensidigt fastsatte regulativer, og i et mindre antal tilfælde sker ansættelse på individuel kontrakt.

Overenskomstansættelse
For overenskomstansatte er løn og øvrige ansættelsesvilkår fastlagt i overenskomster indgået mellem Skatteministeriet og de respektive faglige organisationer.
Overenskomstansatte er omfattet af den almindelige arbejdsmarkedslovgivning.

Tjenestemandsansættelse
Ansættelsesvilkårene for tjenestemænd er fastsat dels i tjenestemandsloven og tjenestemandspensionsloven, dels ved kollektiv aftale. I lovene reguleres spørgsmål om tjenestepligter, disciplinærforfølgelse, afskedigelse og pension.

Løn og andre ansættelsesvilkår aftales mellem Skatteministeriet og centralorganisationerne. Tjenestemænd er omfattet af den almindelige arbejdsmarkedslovgivning bortset fra ferieloven og funktionærloven.

Andre ansættelsesformer
Ved regulativansættelse er vilkårene ensidigt fastsat af arbejdsgiveren.
Ved individuel ansættelse er ansættelsesgrundlaget en individuel kontrakt, som indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden.
Både regulativansatte og individuelt ansatte er omfattet af den almindelige arbejdsmarkedslovgivning.
Regulativansættelse anvendes for personalegrupper, for hvis arbejdsområde der ikke er indgået kollektiv overenskomst.

Ansættelse på individuel kontrakt benyttes specielt ved ansættelse af chefer på højt niveau, hvor ansættelsesmyndigheden finder det hensigtsmæssigt at anvende et mere fleksibelt og individuelt aflønningssystem eller har behov for konkurrenceklausuler eller specielle afskedigelses- eller fratrædelsesordninger. Denne ansættelsesform kan kun anvendes i tilfælde, hvor der ikke findes en overenskomst, som dækker området, eller hvis den organisation, som overenskomsten er indgået med, er indforstået.

Åremålsansættelse
Åremålsansættelse er en tidsbegrænset ansættelse baseret på særlige regler i tjenestemandsloven og tjenestemandspensionsloven samt en aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om åremålsansættelse mv. Både tjenestemænd og overenskomstansatte kan være ansat på åremål. Karakteristisk for åremålsansættelse er, at der ydes et åremålstillæg, og at der kan være aftalt vilkår om fratrædelsesbeløb og tilbagegangsstilling. Åremålsansættelse tilsigter en øget mobilitet og fleksibilitet

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt