Brud på hviletid i forsvaret: Medarbejder havde 24 arbejdsdage i træk

mandag 19.august 2019 | Nyheder | Jane Munk |

Rigsrevisionen offentliggjorte fredag deres beretning om revisionen af statens forvaltning i 2018. Beretningen nævner blandt andet brud på hviletidsreglerne i Forsvarsministeriet.

Rigsrevisionens undersøgelse bygger på stikprøver hos de medarbejdere, der har fået udbetalt mest i over- og merarbejde. Der er udtaget stikprøver hos fire virksomheder: Skat, Banedanmark, Værnsfælles Forsvarskommando (nu Forsvarskommandoen) og Beredskabsstyrelsen. Prøverne er dermed ikke repræsentative, og tegner på egen hånd ikke et generelt billede af forsvaret.

24 arbejdsdage i træk

I Forsvarskommandoen har man undersøgt 19 sager, hvoraf der i 18 af dem er sket brud på reglerne om hvileperiode. Stikprøverne viser blandt andet, at fire ud af 20 militært ansatte har arbejdet mere end 10 dage mellem to fridøgn. Én medarbejder har arbejdet 24 dage i træk.

I Beredskabsstyrelsen har Rigsrevisionen kigget på fem sager. I samtlige fem sager er der sket brud på reglerne om hvileperiode i perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. oktober 2018. To af seks medarbejdere har arbejdet mere end 10 dage mellem to fridøgn. Én medarbejder har arbejdet 20 dage i træk.

Sagerne fra Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen er ikke alvorlige nok til at Rigsrevisionen er kommet med en decideret ’Kritisk udtalelse’, som er den højeste form for kritik. Sagerne er dog nævnt i beretningen som noget, man ønsker at gøre statsrevisorerne opmærksomme på.

CS genkender billedet

At det nogle gange kniber med at følge reglerne omkring hviletid i forsvaret, kan man nikke genkendende til i CS. Forsvarets største fagforening behandler ofte sager, hvor medlemmer har oplevet, at hviletidsbestemmelser ikke bliver overholdt, og ifølge CS formand Jesper Korsgaard Hansen er det et symptom på, at der mangler personel i forsvaret.

– Her er der tale om stikprøver, men det bekræfter det billede, vi har af personalesituationen i forsvaret. Vi har ofte gjort opmærksom på, at der er et meget stort arbejdspres for medarbejdere i forsvaret, og hvis man arbejder i 24 dage i træk uden en fridag, må det alt andet lige være et tegn på, at der er mangel på folk. Jeg forventer, at ledelsen tager ansvar, og får det bragt i orden, så reglerne bliver fulgt, og så vil jeg opfordre medarbejderne til at tage kontakt til deres tillidsrepræsentanter eller til os, når de oplever, at deres arbejdstidsregler ikke bliver fulgt, siger han.

– Forsvaret er en særlig arbejdsplads med særlige opgaver, men det er der taget hensyn til i form af specifikke aftaler. Derfor må det forventes, at ledelsen følger arbejdsmiljølovens bestemmelser ved almindelig tjeneste, tilføjer han.

Hvad siger reglerne

Det er arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid og fridøgn, samt aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i staten, der skal danne grundlag for arbejdstidens tilrettelæggelse. For forsvarets ansatte kan der dog være indgået aftaler om undtagelser herfra. For eksempel ved egentlig militærtjeneste.

I § 15 i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten står der blandt andet, at arbejdstiden skal tilrettelægges sådan, at en medarbejder så vidt muligt får to sammenhængende fridage pr. uge, og at der maksimalt kan være 10 arbejdsdage mellem to fridage.

I tilfælde, hvor arbejdsmiljølovens regler om hvileperiode og fridøgn fraviges, skal der ifølge arbejdsmiljøloven ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder eller fridøgn. Hvor forholdene undtagelsesvis er af en sådan art, at det ikke er muligt at yde kompenserende hvileperioder eller fridøgn, skal der ydes passende beskyttelse.

Også regelbrud, fejl og mangler i lønforvaltningen

Ud over hviletidsperioden, har der det seneste år tilsyneladende også været udfordringer på lønområdet i Forsvarsministeriet.

Rigsrevisionen har i 2018 konstateret regelbrud, fejl og mangler i lønforvaltningen hos alle 14 ministerier i undersøgelsen, men konstaterer samtidig, at antallet af lønsager med regelbrud, fejl og mangler er særlig højt hos Undervisningsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Børne- og Socialministeriet.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt