CS’ tillægsaftale

tirsdag 05.marts 2019 | Tillægsstruktur | | FOTO: Kim Sylvestersen

CS og FPS har aftalt, at ansatte på CS’ aftale-område pr 1. april 2015 overgår til Rammeaftale om Nye lønsystemer. (Stampersonel ansat 1. april 2015 eller senere er ikke omfattet af den nye tillægsaftale, men er alene omfattet af Rammeaftale om Ny lønsystemer).

CS’ aftale om tillægsdannelse af 28. september 2007 er opsagt. Fra 1. april 2015 indgås aftaler om individuelt kvalifikations- og funktionstillæg samt engangsvederlag i henhold til Rammeaftalen om Nye lønsystemer.

Eksisterende kvalifikationstillæg (PKVAL)
Eksisterende aftaler om PKVAL-tillæg fortsætter indtil udløb på de aftalte vilkår eller indtil medar-bejderen søger en ny stilling eller tillægget forhandles af andre årsager. Det er således ikke nød-vendigt at begære en forhandling alene med henblik på ”overførsel” til den nye aftale.

Genforhandling af eksisterende PKVAL 
Ved udløb af aftaler om eksisterende PKVAL-tillæg, skal der ske genforhandling tre måneder før aftalens udløb.

Medarbejderen eller chefen kan begære en genforhandling. Enes parterne om et nyt individuelt tillæg, udfærdiges en ny aftale om individuelt kvalifikationstillæg. Kvalifikationstillæg er som ud-gangspunkt varige. Den ansatte er herefter omfattet af Rammeaftalen om Nye lønsystemer.

Opnås der ikke enighed ved genforhandlingen, bliver det eksisterende kvalifikationstillæg varigt med samme beløbsstørrelse og pensionsvilkår, og en ny aftale om individuelt kvalifikationstillæg udfærdiges. Den ansatte er herefter omfattet af Aftale om Nye lønsystemer.

TR gennemfører som udgangspunkt genforhandlingen
Genforhandling af PKVAL sker som udgangspunkt mellem chefen og den stedlige TR, men den ansatte har dog mulighed for at begære en individuel forhandling (og dermed forhandle selv).

Forhandling ved ansøgt stillingsskift
Ved ansøgt stillingsskift vil et eksisterende PKVAL skulle forhandles i ansøgningsprocessen. Enes parterne om et nyt individuelt tillæg, udfærdiges en ny aftale om individuelt kvalifikationstillæg. Den ansatte er herefter omfattet af Aftale om Nye lønsystemer. Kan parterne derimod ikke enes om et nyt individuelt tillæg, vil det være op til den enkelte selv at beslutte, om man ønsker at skifte til den ansøgte stilling eller blive i den nuværende og fortsætte med sit PKVAL indtil udløb, eller indtil der begæres forhandling af andre årsager, jf. ovenfor.

Vilkår efter overgang til Rammeaftalen om Nye lønsystemer
Pr. 1. april 2015 og senere indgås aftaler om individuelt kvalifikations- og funktionstillæg samt engangsvederlag i henhold til Rammeaftalen om Nye lønsystemer.

Forhandling om individuelt kvalifikations- og funktionstillæg samt engangsvederlag sker mellem chefen og den stedlige TR og vil typisk finde sted i forbindelse med de årlige nylønsforhandlinger. Der kan dog begæres en forhandling på andre tidspunkter.

Note: Muligheden for forhandling af individuelt kvalifikations- og/eller funktionstillæg træder ikke i stedet for det gradsafhængige funktionstillæg. Det gradsafhængige funktionstillæg er videreført med de nuværende niveauer.

Aftaler om kvalifikationstillæg er varige medmindre andet aftales (parterne skal være enige).
Kvalifikationstillæg forhandles som en del af ansættelsesproceduren, hvor den ansatte på bag-grund af et opslag ansøger og besætter en stilling. I tilfælde hvor den ansatte skifter stilling af andre årsager end ovenfor anført, bibeholder den ansatte kvalifikationstillægget, med mindre andet aftales (parterne skal være enige).

Særlige forhold
Ved beordring i INTOPS fortsætter eventuelt aftalte individuelle kvalifikationstillæg.

Ved funktion, hvor den ansatte virker på et højere funktionsniveau, fortsætter individuelle kvalifikationstillæg ligeledes.

Skifter den ansatte stilling af andre årsager end ved ansøgning, bibeholder han/hun sit kvalifikationstillæg, med mindre andet aftales (parterne skal være enige).

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt