Feriehindring

onsdag 03.april 2019 | Ferie | |

Det sker, at en allerede planlagt ferie ikke kan holdes på grund af særlige forhold hos medarbejderen. Foreligger sådanne særlige forhold ved normal arbejdstids begyndelse den første feriedag, er der tale om en feriehindring.

Hvad er en feriehindring?

De særlige forhold fremgår af bekendtgørelse om feriehindringer og er følgende:

 1. egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 2. barselsorlov og orlov til adoption,
 3. ophold i udlandet, forudsat at medarbejderen er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieaftalen eller ferieloven under opholdet,
 4. overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 5. valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 6. indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk in-stitution,
 7. lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 8. aftjening af værnepligt,
 9. tjeneste i forsvaret eller det statslige redningsberedskab, som værnepligtig eller på værnepligtslignende vilkår,
 10. udsendelse af forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 11. manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem medarbejderen og arbejdsgiveren om krav på feriebetaling,
 12. pasning af nærtstående syge eller døende, hvor medarbejderen i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 13. orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 14. tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtagers ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, eller
 15. tjeneste inden for forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold.

 Særligt om ferie i forbindelse med barsel og adoption

Barsels- og adoptionsorlov er en feriehindring. Det gælder enhver form for orlov i forbindelse med barsel og adoption, herunder orlov, hvor der hverken ydes løn eller dagpenge.

Barsels- og adoptionsorlov er ikke en feriehindring i forhold til øvrig ferie, hvis medarbejderen har genoptaget arbejdet på nedsat tid med eller uden forlængelse af orloven, og arbejdet er genoptaget på en sådan måde, at der arbejdes i hele dage. Øvrig ferie holdes i så fald som enkeltdage.

Reglerne er nærmere beskrevet i Moderniseringsstyrelsens og centralorganisationernes vejledning om barsel, adoption og omsorgsdage.

Hvad er ikke en feriehindring?

Der er kun tale om en feriehindring, hvis de nævnte forhold vedrører medarbejderen selv. Der foreligger derimod ikke en feriehindring, hvis det er medarbejderens ægtefælle eller barn, der bliver syg, medmindre situationen er omfattet af pkt. 12 til 14 i oplistningen af feriehindringer.
Tjenestefrihed – ud over tjenestefrihed som er nævnt i oplistningen i afsnit om feriehindringer – er ikke en feriehindring. Det kan derfor være nødvendigt at holde ferie i tjenestefrihedsperioden for at undgå, at ferieretten fortabes.
Normalt vil det være uden betydning for en arbejdsgiver, hvornår en medarbejder, der har tjenestefrihed, holder sin optjente ferie, da der ved længerevarende tjenestefrihedsperioder typisk vil blive afregnet feriegodtgørelse på 12,5 pct. til FerieKonto ved tjenestefrihedens påbegyndelse.
Er det ikke sket afregning af ferie til FerieKonto, vil eventuel ferie i tjenestefrihedsperioden imidlertid skulle holdes som ferie med løn. Det betyder, at ferien skal fastlægges efter de almindelige regler, og at lønudbetalingen skal genoptages i ferieperioden. Det vil være hensigtsmæssigt, at det allerede i forbindelse med godkendelse af tjenestefriheden fastlægges, hvornår ferien skal holdes.

En overenskomststridig konflikt anses ikke for at være en feriehindring. En planlagt ferie kan påbegyndes under strejken, og medarbejderen vil ikke have krav på erstatningsferie, hvis ferien ikke holdes.

Betydning af feriehindring

I forhold til betydningen af en feriehindring, sondres der mellem reglerne for henholdsvis 1.- 4. ferieuge og ferie udover 4 uger. Herudover er der regler, der gælder for samtlige ferieuger.

1 – 4. ferieuge

Konstateres det ved ferieafholdelsesperiodens udløb (31. december), at en medarbejder på grund af en feriehindring ikke har holdt hele eller dele af sin ferie, overføres op til 4 ugers årlig betalt ferie automatisk til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Hvis feriehindringen fortsat består frem til udgangen af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, vil ferien skulle overføres på ny. Det er således ikke muligt at få udbetalt de første 4 ferieuger, medmindre der er tale om en feriehindring på grund af sygdom eller barsel, som gennemgås nærmere nedenfor.

 1. til 4. ferieuge, der overføres som følge af en feriehindring, indgår ikke i opgørelsen af de 4 uger, som skal holdes i ferieafholdelsesperioden.

Ferie udover 4 uger

Hvis medarbejderen på grund af en feriehindring ikke har holdt ferie udover 4 uger, skal ledelsen automatisk udbetale ferie udover 4 uger efter ferieafholdelsesperiodens udløb (31. december), medmindre det aftales mellem ledelsen og medarbejderen, at ferien overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Ferie udover 4 uger, som overføres som følge af en feriehindring, indgår i opgørelsen af de 4 uger, som skal holdes i ferieafholdelsesperioden.

Samtlige ferieuger

Fælles for alle ferieuger er:

 • Ferie, som overføres til en efterfølgende ferieafholdelsesperiode, holdes før anden ferie.
 • Der overføres kun det antal feriedage, der ikke kan holdes inden for ferieafholdelsesperioden. Der kan således overføres færre end 5 dage.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt