Fra lokal uenighed til faglig sag

tirsdag 02.april 2019 | Tillidsrepræsentant | |

Man bør altid forsøge at løse lokale problemer og uenigheder lokalt. Men kan man ikke blive enige om for eksempel et spørgsmål om arbejdstid, kan spørgsmålet i yderste konsekvens ende i en retssag (voldgift eller arbejdsretten).

CS medlemmer oplever fra tid til anden, at chefen træffer beslutninger, i forhold til for eksempel løn og ydelser, tjenesterejser og arbejdstid, som man ikke nødvendigvis er enig i. Her er det en god ide at gå til den lokale tillidsrepræsentant. Det er den valgte tillidsrepræsentant, der har retten til og mulighed for at rejse ethvert spørgsmål inden for chefens ledelsesret til forhandling.

Men før  en uenighed mellem ledelse og medarbejdere bliver til en fagretlig sag, som kræver sagsbehandling i CS-huset, er der en række spørgsmål der skal være afklaret:

Man kan forsøge at løse problemet lokalt ved at skrive til chefen, og bede vedkommende begrunde sin beslutning. Spørg ind til, hvilket forvaltningsmæssigt grundlag, chefen har lagt til grund for sin beslutning. På den måde kan man løse mange små sager og samtidig finde ud af, hvad man ikke er enige om. Det kan også være at chefen har overset noget i aftalerne. Selv chefer ved ikke alt.
Hvis chefen fastholder sin beslutning, og medlemmet fortsat er uenig, kan tillidsrepræsentanten bede CS om at tage over. CS vil vurdere, om uenigheden består i en fortolkning af overenskomsten eller indgåede aftaler, eller hvorvidt chefens beslutning betyder et brud på overenskomsten. CS vil oftest først søge en dialog med chefen, men selvfølgelig i samarbejde med medlemmet og tillidsrepræsentanten.

I det tilfælde, at chefen fastholder beslutningen og CS vurderer, at der er tale om et brud på overenskomsten, er den fagretslige proces sat i gang. Sagen er nu ikke længere et anliggende for chefen og tillidsrepræsentanten, men en sag imellem den faglige organisation (CS) og arbejdsgiveren (Forsvarsministeriets Personalestyrelse FPS).

Her er det vigtigt at huske på, at arbejdsgiveren har, hvad der i den kollektive arbejdsret kaldes fortolkningsfortrinet. Chefen kan således gøre brug af ledelsesretten, indtil der er opnået enighed ved et uenighedsmøde eller truffet beslutning ved faglig voldgift/arbejdsret.

I praksis betyder det, at chefens afgørelse vil stå uimodsagt, indtil den fagretlige del af sagen er afsluttet.

Nogle tillidsrepræsentanter bryder sig ikke om at skrive til chefen, fordi det kan virke upersonligt. Men det er vigtigt, at kommunikationen foregår skriftligt i forhold til dokumentation af sagens forløb. Det kan for eksempel være i form af mails eller referater af møder.

Det er i alles interesse at overenskomsten og vores aftaler overholdes, hvorfor alle lokale og centrale uenigheder selvfølgelig skal behandles seriøst af begge parter.

Ingen forventer, at tillidsrepræsentanten eller de enkelte medlemmer har tid til at sætte sig ind i hele overenskomstområdet med tilhørende aftaler. Derfor kan man altid kontakte CS faglige sekretariat for råd og vejledning i en aktuel problemstilling.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt