Kompetenceudvikling: Hvilke evner har du?

tirsdag 02.april 2019 | Anden uddannelse | |

Kompetence er måden, man bruger sine kvalifikationer på i praksis, altså evnen til at løse en opgave. Kompetenceudvikling handler om at udvikle din evne til at varetage dine arbejdsopgaver bedre eller mere effektivt.

En vurdering af dine kompetencer kan være relevant, når du skal dokumentere det, du allerede kan. For eksempel hvis du søger uddannelse eller nyt job.

En måde at definere (real)kompetencer på er med udgangspunkt i de måder, hvorpå du har erhvervet dine (real)kompetencer:

Formelle kompetencer, som er erhvervet ved gennemførelse af offentlige uddannelser med centralt fastsatte mål og rammer. Her udstedes dokumentation for de erhvervede kompetencer i form af eksamensbeviser, uddannelsesbeviser og lignende, som for eksempel kan bruges til at ansøge om merit efter meritreglerne i de enkelte uddannelseslove. Her er der tale om alle de uddannelser og kurser du har gennemgået, både i og uden for forsvaret, og som kan dokumenteres med et uddannelses- eller kursusbevis.

Ikke-formelle kompetencer, som er erhvervet i et organiseret læringsmiljø, eksempelvis et kursusforløb på arbejdspladsen, et højskoleophold og lignende. Denne form for læring fører ikke til formelle eksamens- eller uddannelsesbeviser, men der kan forekomme ikke-formelle prøver og certificeringer. Ofte vil der foreligge for eksempel kursusplaner, udtalelser, deltagerbeviser og lignende. Det kan eksempelvis karaktiseres ved de kurser du har gennemgået i forbindelse med dit job i forsvaret. 

Uformelle kompetencer, som er karakteriseret ved at være et resultat af den tilfældige og ustrukturerede læring, som finder sted i alle livets sammenhænge. Her kan der være tale om eksempelvis sidemandsoplæring som anvendes bredt i forsvaret.

Din indgang til kompetenceudvikling kan være din årlige medarbejderudviklingssamtale.

En medarbejderudviklingssamtale er en forberedt, struktureret og fremadrettet samtale mellem leder og medarbejder. Det er her fremtidige arbejdsopgaver, forventninger og kompetenceudvikling med mere tages op.

Det er altså vigtigt, at du forbereder dig til din samtale og gør dig klart, hvad du ønsker at få med dig fra samtalen. Du kan ikke forvente at din samtaleleder opfylder dine ønsker, hvis du ikke selv er klar over hvad du vil.

 Individuel kompetencevurdering

Voksenuddannelsescentrene (VUC) har pligt til at tilbyde individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering).

Formålet er at give ansøgerne et formelt bevis på hvad de kan og har lært gennem deres samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer.

Du kan få en individuel kompetencevurdering uden samtidig at ansøge om optagelse og alene med henblik på udstedelse af kompetencebevis.

Sådan foregår kompetencevurderingen

Vurderingen kan for eksempel bygge på ansøgerens dokumentation fra tidligere uddannelse eller viden og færdigheder opnået i arbejds- og fritidslivet. Derudover kan VUC anvende forskellige metoder til afklaring af de reelle kompetencer. Det kan for eksempel være interview, test eller løsning af konkrete faglige opgaver.

Hvis ansøgerens kompetencer vurderes til helt eller delvist at kunne ligestilles med målene for VUC-fag på niveau med almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser, udstedes et bevis for enten et helt fag eller dele af et fag.

IKV i forhold til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser kan føre til, at du får et:

  • Kompetencebevis for dele af et fag
  • Kompetencebevis for et helt fag.

Hvad er fordelene?

Med dokumentation for IKV i hånden har du flere fordele:

  • Kompetencebevis for dele af et fag kan betyde, at der i en efterfølgende uddannelse efter en konkret vurdering kan gives merit for de kompetencer, du allerede har modtaget bevis for. Det betyder, at du vil kunne få reduceret din uddannelsestid eller få et særligt tilpasset undervisningsforløb.
  • Kompetencebevis for et helt fag vil som hovedregel være ligestillet med et enkeltfagsbevis.
  • Du kan bruge dine kompetencebeviser, hvis du søger en voksen- og efteruddannelse fx uddannelse til faglært.
  • Du kan bruge beviserne til at dokumentere, hvad du kan, når du søger nyt job.

Som hovedregel vil et kompetencebevis for et helt fag fra den gymnasiale fagrække kunne medføre krav om fuld merit for faget. Dette gælder ved en efterfølgende optagelse på en gymnasial uddannelse og ved udstedelse af bevis for en gymnasial eksamen sammenstykket af enkeltfag.

Kompetencebeviset vil også være gyldigt ved ansøgning om optagelse til videregående uddannelse.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt