Samarbejdsudvalg: Får I den information I har krav på?

tirsdag 02.april 2019 | Samarbejde | |

Samarbejdsudvalget er det formelle forum, hvor ledelse og medarbejdere giver gensidig information og drøfter arbejdspladsens forhold. Pligten til at give information gælder både ledelsen, medarbejderne og samarbejdsudvalget som helhed – og skal tages alvorlig.

Ledelsens pligt til at informere
Ledelsen skal informere samarbejdsudvalget om en række forhold. Det kan være om arbejdspladsens seneste udvikling og forventninger til aktiviteter og økonomi, og ledelsen skal være særlig opmærksom på information ved strukturændringer og i situationer, hvor beskæftigelsen er truet.

Ledelsen skal så vidt muligt give både skriftlig og mundtlig information. Alle forhold, der er omfattet af pligten til information, kan drøftes i samarbejdsudvalget. Medarbejderne i samarbejdsudvalget skal have korrekt og forståelig information så tidligt, at de kan deltage i en grundig drøftelse af emnet i samarbejdsudvalget.

Centralorganisationerne og Personalestyrelsen udfærdigede i 2005 et notat om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget. Heraf fremgår det blandt andet, at:

Informationen fra ledelsen skal primært ske skriftligt for eksempel som bilag til de enkelte dagsordenspunkter ved samarbejdsudvalgets møder. Mundtlig information gives kun undtagelsesvis i de tilfælde, hvor der på grund af tidspres ikke har været mulighed for at producere skriftligt materiale.

Hvis medarbejdersiden i samarbejdsudvalget ønsker en nærmere drøftelse af det pågældende emne, har medarbejderne krav på skriftlig information til brug for deres forberedelse. Drøftelsen må derfor udsættes indtil den skriftlige information er udsendt.

Kravet om skriftlighed hænger sammen med medarbejderrepræsentanternes mulighed for forberedelse af den drøftelse, som skal foregå i samarbejdsudvalget.”

Der er altså store krav til ledelsen når det handler om, at informere medarbejdersiden i samarbejdsudvalget. Medarbejdersiden har altså mulighed for, at bede ledelse udskyde drøftelser af et emne, hvis ledelsen ikke har informeret tilstrækkeligt.

Hvis ledelsen ikke overholder sin pligt til at informere, kan medarbejderne i samarbejdsudvalget klage. I Forsvaret er det underudvalg vedrørende samarbejdsvirksomhed (USAM) der behandler klagesager vedrørende brud på informationspligten. I sådanne tilfælde er det yderst vigtigt, at det fremgår tydeligt at samarbejdsudvalgets referater, at medarbejdersiden har tilkendegivet over for ledelsen, at man ikke mener at være tilstrækkelig informeret.

Medarbejdernes pligt til at informere
Repræsentanterne for medarbejderne skal informere samarbejdsudvalget om forhold og synspunkter hos medarbejderne, der har betydning for samarbejdet.

Samarbejdsudvalgets pligt til at informere
SU skal sikre, at alle medarbejdere bliver orienteret skriftligt og mundtligt om udvalgets arbejde.

CS anbefaler
CS anbefaler, at vores repræsentanter i de lokale samarbejdsudvalg får notatet mellem Centralorganisationerne og Personalestyrelsen, sat på dagsordenen og efterfølgende drøftet på et samarbejdsudvalgsmøde. Det kan medvirke til at sikre, at både ledelse og medarbejdere er opmærksomme på, at den information der gives i samarbejdsudvalget er korrekt både i form og omfang.

Find retningslinjerne for samarbejdsvirksomheden inden for Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalg her.

Medbestemmelsen
I 2012 udgav FTF en rapport, udarbejdet af CARMA, som viser, at det står sløjt til med den reelle medindflydelse og medbestemmelse på de offentlige arbejdspladser.

Find CARMA undersøgelsen her.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt