Dit arbejde under COVID-19/Coronavirus

Her finder du en række spørgsmål og svar fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse omkring din ansættelse under COVID-19/Coronavirus.

Du kan også finde mere information i Forvarsministeriets fælles retningslinjer.

Ofte stillede spørgsmål

Medarbejdere – herunder elever på Forsvarets uddannelser – som ikke indgår direkte i den operative opgaveløsning og kritiske beredskaber sendes hjem. Det samme gælder de fleste værnepligtige. Værnepligtige soldater, der indgår i vagt-, bevogtningstjeneste og beredskaber, herunder vagten ved De Kongelige Slotte og Palæer samt den strategiske reserve hjemsendes ikke.

Hjemsendte medarbejdere skal arbejde hjemmefra i det omfang, deres arbejdsopgaver tillader det. De skal fortsat stå til rådighed og vil modtage løn.

Møder, rejser, kurser, uddannelser og øvelser indstilles ligeledes i det omfang, det er muligt.

Kilde: Forsvaret

Du skal – så vidt det er muligt – fortsætte dit arbejde hjemmefra og under alle omstændigheder arbejde hjemmefra i det omfang, dine arbejdsopgaver tillader det. Dette sker efter nærmere aftale med din leder/chef.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Ja. Hvis dit tjenestested beslutter, at du ikke skal møde på arbejde, vil du få løn.

Du skal fortsat stå til rådighed, og der skal kunne gives møde ved behov.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Allerede varslet ferie og afvikling af friheder gennemføres som udgangspunkt som planlagt.

Din nærmeste leder/chef kan varsle ferie og andre friheder til afholdelse. Varslingen af afviklingen skal ske i overensstemmelse med de almindelige varsler, der følger af reglerne for din ansættelse.

Varslingsreglerne er således:
– Varsling af hovedferie: 3 måneder.
– Varsling af restferie: 1 måned.
– Varsling af særlig ferie (kan først varsles efter 1. januar): 1 måned.
– Varsling af fridage til gode, §17-timer, timer for mistede fridage, overarbejdstimer, 2/7-dage sejlads, 2/7- dage FN, EØ og EV-dage: 80 klokketimer, idet at det altid skal varsles inden fri- og feriedage.
– Merarbejdstimer: 80 timer, dog skal medarbejdere omfattet af AC fællesoverenskomst varsles med et passende varsel (typisk 14 dage).
– Tjenesteomlægning: 0 timer, dog i så god tid som muligt.
– Omsorgsdage, opsparingstimer og fridøgnsbank: Her gælder særlige vilkår, men kan som udgangspunkt ikke varsles.

Du kan godt pålægges afvikling af friheder på forskud, hvis du arbejder i en myndighed, hvor det var almindelig praksis inden hjemsendelserne i forbindelse med COVID-19. Det er din nærmeste leder/chef, der bestemmer hvor og hvornår, du skal afvikle ferie og friheder.

Afvikling af ferie og friheder kan i øvrigt fortsat aftales med nærmeste leder/chef.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Du kan ikke blive pålagt at afvikle friheder uden løn i perioden.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Du skal som udgangspunkt ikke stå til rådighed og har ikke pligt til at være kontaktbar i den periode, hvor du afvikler friheder.

Hvis din nærmeste leder/chef kontakter dig før eller under afvikling af friheder, kan denne dog godt bede dig om at afbryde afviklingen af friheder og pålægge dig at møde på arbejde.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Du afvikler som udgangspunkt din ferie som planlagt, se dog næste spørgsmål.

Hvis du er syg, er det en feriehindring, og så har du krav på erstatningsferie i henhold til ferielovens regler.

Såfremt du varetager en kritisk stilling, kan din arbejdsgiver i henhold til ferielovens regler ændre tidligere fastsat ferie. Såfremt din planlagte ferie eller særlige feriedage bliver udskudt som følge af varetagelsen af kritiske opgaver, kan du få erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge heraf.

Allerede påbegyndt ferie eller særlige feriedage kan ikke afbrydes.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Der er vedtaget en lov om udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19, som gør det muligt at udskyde ferie til kommende ferieår.

Det er muligt at udskyde ferie, som skulle have været afholdt i ferieåret 2019/2020 til afholdelse i det korte ferieår fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020. På tilsvarende måde kan du udskyde den ferie, som skal afholdes i det korte ferieår fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020 til afholdelse i den første ferieperiode efter den nye ferielov (dvs. til afholdelse senest den 31. december 2021).

Udskydelse af ferien kan enten ske ved aftale mellem en dig og din chef/leder eller ved din chefs/leders beslutning. Det kan derfor ikke ske alene efter dit ønske.

Den udskudte ferie skal holdes efter de regler, som gælder for dit ansættelsesforhold.

Din ferie kan udskydes, hvis den ikke kan afholdes grundet ”væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn” i forbindelse med COVID-19. Det er din chef/leder som foretager denne vurdering.

Hvis du har økonomiske tab som følge af, at ferien udskydes, er arbejdsgiveren forpligtet til at erstatte for disse. Erstatningen vil være uafhængig af, om udskydelsen af ferien sker ved arbejdsgiverens ensidige pålæg eller efter aftale med dig. Du skal dog prøve at begrænse dine tab mest muligt.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Hvis der er udfordringer i forhold til arbejde i hjemmet, fx pasning af børn skal du drøfte med din leder/chef, hvordan dit arbejde tilrettelægges på en fleksibel måde så både børn og arbejde kan passes.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Det er dit tjenestested, som beslutter, om en stilling er kritisk, og om du derfor skal møde på arbejde.

Hvis din stilling er kritisk, og det medfører udfordringer i forhold til pasning af børn e.l., kan du kontakte din hjemkommune, som har opretholdt pasningstilbud for børn, hvis forældre bestrider en kritisk stilling.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Hvis du føler dig syg, skal du ikke møde på arbejde.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du i det tilfælde bliver hjemme mest muligt og holder afstand til andre – det gælder navnlig mennesker, der er i en særlig risikogruppe.

Se sundhedsmyndighedernes anbefalinger for dig som måtte være syg med COVID-19 på www.coronasmitte.dk.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Sendes du hjem på baggrund af regeringens tiltag, og du ikke kan arbejde hjemme, skal din normale arbejdstid registreres som tjenestefrihed med løn.

Sendes du hjem på baggrund af regeringens tiltag, og du kan arbejde hjemme, skal din arbejdstid registreres som normal tjeneste.

Såfremt du er syg med COVID-19 eller anden sygdom, skal du melde dig syg til FPS’ Sygemeldingskontor på telefon 32 66 32 66 eller under anvendelse af SYBAPP og underrette din nærmeste chef/leder jf. de lokale retningslinjer for sygemelding. Du vil herefter blive registreret som syg i arbejdstidssystemet.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Det fremgår af helbredsoplysningsloven, at din arbejdsgiver ikke må spørge om årsagen til sygefravær, og du har ikke pligt til at oplyse det. Du er dog forpligtet til at oplyse om årsagen til dit sygefravær, hvis du varetager en særlig funktion, hvor smitte med COVID-19 kan have betydning – det kunne være relevant for sundhedspersonale eller besætningsmedlemmer på de helikoptere, som støtter sundhedsvæsnet.

Der er desuden vedtaget en midlertidig særlov, der giver arbejdsgiver ret til sygedagpengerefusion fra første dag, hvis dit fravær er relateret til COVID-19. Du bedes derfor kontakte FPS, hvis du er sygemeldt eller i karantæne grundet COVID-19.

Du kan kontakte FPS Sygemeldingskontor på FPS-KTP-SYBA@fiin.dk eller telefonnummer 3266 3266. Du kan læse mere i det brev, som blevet til alle medarbejdere den 16. april 2020.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Hvis du bliver syg, mens du er sendt hjem, skal du melde din sygdom, som du normalt gør det, jf. de lokale retningslinjer/bestemmelser.

Har du været sygemeldt med konstateret COVID-19 eller med symptomer, der minder om COVID-19, skal du have 48 timer uden symptomer, inden du møder på arbejde. Såfremt du føler dig i stand til det, og dine arbejdsopgaver tillader det, kan du godt aftale med din nærmeste leder/chef, at du raskmelder dig i den symptomfrie periode med henblik på at arbejde hjemmefra.

Se spørgsmålet længere oppe vedr. registrering af sygefravær.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Hvis du som medarbejder er langtidssygemeldt af årsager, der ikke vedrører COVID-19, så fortsætter den sædvanlige håndtering af sygefraværssagen i videst muligt omfang.

Dvs. at du i det omfang, det er relevant, bliver indkaldt til sygefraværssamtaler. Grundet situationen vedrørende COVID-19 skal sygefraværssamtaler dog gennemføres telefonisk.

COVID-19 medfører en ekstraordinær belastning af vores sundhedssektor, og det betyder, at det kan være vanskeligt for dig at få tid ved egen læge til udarbejdelse af lægelig dokumentation i form af friattester og mulighedserklæringer, og det kan medføre, at indhentning af lægelig dokumentation udskydes.

Det anbefales i den forbindelse, at man ved tvivlstilfælde kontakter FPS, Syge-og barselskontoret, FPS-KTP-SYBA, eller FPS, Juridisk Afdeling, FPS-KTP-JURA.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Du skal i det tilfælde kontakte egen læge for at få en konkret vurdering af risikoen ved, at du møder på arbejde.

Hvis din læge vurderer, at der er en risiko, skal du kontakte din nærmeste leder/chef og aftale, om der er mulighed for, at du løser andre arbejdsopgaver eller arbejder hjemmefra. Hvis din nærmeste leder/chef ønsker det, skal du fremvise en lægeerklæring.

Hvis din læge vurderer, at du kan møde på arbejde, skal du møde på arbejde. Når du møder, bør du være ekstra opmærksom på at overholde de retningslinjer, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen. Du bør desuden bede dine kollegaer om at vise ekstra hensyn.

Medarbejdere, som enten skal afløse kolleger eller på andre operativt nødvendige tjenesterejser til missionsområder, holdes i karantæne i 14 dage op til afrejse fra Danmark, og Forsvaret undgår i videst mulige omfang at benytte kommercielle selskaber til rejsen for at undgå smitterisiko fra andre rejsende i fly og ved ophold i internationale lufthavne.

Ved mistanke om smitte i et missionsområde vil soldaterne også her blive sat i 14 dages karantæne.

Læs mere om karantæne her.

Kilde: Forsvaret.dk

 

Din a-kasse vil med al sandsynlighed have lavet deres egne forholdsregler. FTF-a, som er den a-kasse, der er tilknyttet CS, har lavet nogle retningslinjer, som kan findes på FTFa’s hjemmeside.