Dit arbejde under COVID-19/Coronavirus

Her finder du en række spørgsmål og svar fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse omkring din ansættelse under COVID-19/Coronavirus.

Du kan også finde mere information i Forvarsministeriets fælles retningslinjer.

Ofte stillede spørgsmål

Medarbejdere – herunder elever på Forsvarets uddannelser – som ikke indgår direkte i den operative opgaveløsning og kritiske beredskaber sendes hjem. Det samme gælder de fleste værnepligtige. Værnepligtige soldater, der indgår i vagt-, bevogtningstjeneste og beredskaber, herunder vagten ved De Kongelige Slotte og Palæer samt den strategiske reserve hjemsendes ikke.

Hjemsendte medarbejdere skal arbejde hjemmefra i det omfang, deres arbejdsopgaver tillader det. De skal fortsat stå til rådighed og vil modtage løn.

Møder, rejser, kurser, uddannelser og øvelser indstilles ligeledes i det omfang, det er muligt.

Kilde: Forsvaret

Du skal – så vidt det er muligt – fortsætte dit arbejde hjemmefra og under alle omstændigheder arbejde hjemmefra i det omfang, dine arbejdsopgaver tillader det. Dette sker efter nærmere aftale med din leder/chef.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Ja. Hvis dit tjenestested beslutter, at du ikke skal møde på arbejde, vil du få løn.

Du skal fortsat stå til rådighed, og der skal kunne gives møde ved behov.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Allerede varslet ferie og afvikling af friheder gennemføres som udgangspunkt som planlagt.

Der er den 27. marts 2020 indgået en ny aftale om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med COVID-19, som blandt andet betyder, at medarbejdere, som ikke kan arbejde hjemmefra, eller som ikke har arbejde nok til at fylde alle arbejdsdage i perioden, skal afvikle op til 5 dages ferie eller andre friheder (særlige feriedage, afspadsering m.v.) i perioden frem til og med den 13. april 2020.

Det er din nærmeste leder/chef, der vurderer og beslutter, om du skal holde fri i perioden, og din nærmeste leder/chef beslutter efter dialog med dig hvilken type frihed, der skal anvendes, og hvornår ferien/frihederne skal afvikles. Omsorgsdage og evt. aftalte seniordage anvendes kun, hvis du selv ønsker at afholde disse.

De 5 dages ferie og andre friheder kan varsles afholdt med én dags varsel og skal afholdes som hele dage.

FPS opfordrer til, at den enkelte myndighed overvejer, om friheden med fordel kan placeres med 3 dage i perioden 6. april til 8. april 2020 og 2 dage sammenhængende i uge 14 eller 16.

Allerede varslet ferie og afvikling af friheder indgår i de 5 dages friheder, ligesom allerede afholdt ferie og afvikling af friheder i perioden 13. marts til 28. marts indgår i de 5 dages friheder.

Såfremt du selv ønsker at afholde anden ferie eller andre friheder udover de 5 dages friheder, kan det fortsat aftales med nærmeste leder/chef.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Din nærmeste leder/chef kan på nuværende tidspunkt godt varsle øvrig ferie og andre friheder til afholdelse i perioden efter den 13. april 2020 og i overensstemmelse med de almindelige varsler, der følger af regler for din ansættelse.

Dette vurderes og besluttes af din nærmeste leder/chef, men det vil kun ske, såfremt du har oparbejdet tilstrækkeligt med afspadsering eller ferie, som skal afvikles, og det vil ikke ske, hvis det medfører, at du får en negativ saldo på ferie eller anden frihed.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Du kan ikke blive pålagt at afvikle friheder uden løn i perioden.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Såfremt du har arbejdsopgaver, der tillader, at du arbejder hjemmefra, og du således har arbejdet hjemmefra siden den 13. marts 2020, så kan din nærmeste leder/chef varsle afvikling af ferie og andre friheder efter de sædvanlige regler, der gælder for ansættelsesforholdet.

Hvis din chef eller leder vurderer, at du ikke skal løse opgaver hjemmefra i den kommende periode, vil du som udgangspunkt skulle afholde resterende feriedage eller afvikle andre opsparede friheder i op til 5 dage i perioden frem til og med den 13. april. Disse kan varsles med én dags varsel.

Der henvises til Q4 for de nærmere regler i den nye aftale om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med COVID-19.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

I de perioder hvor der afholdes ferie eller afvikles anden frihed har du fri. Du skal derfor først stå til rådighed på den planlagte mødedag efter din frihed.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Du afvikler som udgangspunkt din ferie som planlagt, se dog Q11.

Hvis du er syg, er det en feriehindring, og så har du krav på erstatningsferie i henhold til ferielovens regler.

Såfremt du varetager en kritisk stilling, kan din arbejdsgiver i henhold til ferielovens regler ændre tidligere fastsat ferie. Såfremt din planlagte ferie eller særlige feriedage bliver udskudt som følge af varetagelsen af kritiske opgaver, kan du få erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge heraf.

Allerede påbegyndt ferie eller særlige feriedage kan ikke afbrydes.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Hvis du er sendt hjem og ikke kan arbejde hjemmefra, og du har planlagt ferie/friheder i perioden 14. april 2020 til 30. april 2020, så kan din nærmeste leder/chef iht. den nye aftale fremrykke op til 5 ferie/friheder til afholdelse i perioden til og med den 13. april 2020.

Dette kan ske med én dags varsel og efter dialog med dig. Hvis fremrykning af ferie og/eller særlige feriedage medfører udgifter for dig (fx afbestilling af rejse, feriebolig e.l.), vil din arbejdsgiver holde dig skadesløs efter almindelige erstatningsretlige principper.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Der er vedtaget en lov om udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19, som gør det muligt at udskyde ferie til kommende ferieår.

Det er muligt at udskyde ferie, som skulle have været afholdt i ferieåret 2019/2020 til afholdelse i det korte ferieår fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

På tilsvarende måde kan du udskyde den ferie, som skal afholdes i det korte ferieår fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020 til afholdelse i den første ferieperiode efter den nye ferielov (dvs. til afholdelse senest den 31. december 2021).

Udskydelse af ferien kan enten ske ved aftale mellem en dig og din chef/leder eller ved din chefs/leders beslutning. Det kan derfor ikke ske alene efter dit ønske.

Den udskudte ferie skal holdes efter de regler, som gælder for dit ansættelsesforhold.

Din ferie kan udskydes, hvis den ikke kan afholdes grundet ”væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn” i forbindelse med COVID-19. Det er din chef/leder som foretager denne vurdering.

Hvis du har økonomiske tab som følge af, at ferien udskydes, er arbejdsgiveren forpligtet til at erstatte for disse. Erstatningen vil være uafhængig af, om udskydelsen af ferien sker ved arbejdsgiverens ensidige pålæg eller efter aftale med dig. Du skal dog prøve at begrænse dine tab mest muligt.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Hvis der er udfordringer i forhold til arbejde i hjemmet, fx pasning af børn skal du drøfte med din leder/chef, hvordan dit arbejde tilrettelægges på en fleksibel måde så både børn og arbejde kan passes.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Det er dit tjenestested, som beslutter, om en stilling er kritisk, og om du derfor skal møde på arbejde.

Hvis din stilling er kritisk, og det medfører udfordringer i forhold til pasning af børn e.l., kan du kontakte din hjemkommune, som har opretholdt pasningstilbud for børn, hvis forældre bestrider en kritisk stilling.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Hvis du føler dig syg, skal du ikke møde på arbejde. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du i det tilfælde bliver hjemme mest muligt og holder afstand til andre – det gælder navnlig mennesker, der er i særlig risiko for alvorlig COVID-19.

Se sundhedsmyndighedernes anbefalinger for dig som måtte være syg med COVID-19 på www.coronasmitte.dk.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Sendes du hjem på baggrund af regeringens nye tiltag, og du ikke kan arbejde hjemme, skal din normale arbejdstid registreres som tjenestefrihed med løn.

Sendes du hjem på baggrund af regeringens nye tiltag, og du kan arbejde hjemme, skal din arbejdstid registreres som normal tjeneste.

Såfremt du er syg med COVID-19 eller anden sygdom, skal du melde dig syg til FPS’ Sygemeldingskontor på telefon 32 66 32 66 eller under anvendelse af SYBAPP og underrette din nærmeste chef/leder jf. de lokale retningslinjer for sygemelding. Du vil herefter blive registreret som syg i arbejdstidssystemet.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Det fremgår af helbredsoplysningsloven, at din arbejdsgiver ikke må spørge om årsagen til sygefravær, og du har ikke pligt til at oplyse det. Sundhedsmyndighederne opfordrer dog til, at smittede med COVID-19 underretter deres tjenestested, så de kan overveje og evt. iværksætte nødvendige tiltag for at undgå smittespredning.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Hvis du bliver syg, mens du er sendt hjem, skal du melde din sygdom, som du normalt gør det, jf. de lokale retningslinjer/bestemmelser.

Har du været sygemeldt med konstateret COVID-19 eller med symptomer, der minder om COVID-19, skal du have 48 timer uden symptomer, inden du møder på arbejde. Såfremt du føler dig i stand til det, og dine arbejdsopgaver tillader det, kan du godt aftale med din nærmeste leder/chef, at du raskmelder dig i den symptomfrie periode med henblik på at arbejde hjemmefra.

Se Q15 for registrering af sygefravær.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Hvis du som medarbejder er langtidssygemeldt af årsager, der ikke vedrører COVID-19, så fortsætter den sædvanlige håndtering af sygefraværssagen i videst muligt omfang. Dvs. at du i det omfang, det er relevant, bliver indkaldt til sygefraværssamtaler. Grundet situationen vedrørende COVID-19 skal sygefraværssamtaler dog gennemføres telefonisk.

COVID-19 medfører en ekstraordinær belastning af vores sundhedssektor, og det betyder, at det kan være vanskeligt for dig at få tid ved egen læge til udarbejdelse af lægelig dokumentation i form af friattester og mulighedserklæringer, og det kan medføre, at indhentning af lægelig dokumentation udskydes.

Det anbefales i den forbindelse, at man ved tvivlstilfælde kontakter FPS, Syge-og barselskontoret, FPS-KTP-SYBA, eller FPS, Juridisk Afdeling, FPS-KTP-JURA.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Der er endnu ikke konstateret smitte med coronavirus/covid-19 blandt danske soldater udsendt til missioner i udlandet, mens der i Danmark dagligt konstateres nye tilfælde. For at begrænse risikoen for at soldater bringer virus fra Danmark med til missionsområderne, sætter Forsvaret orlov for udsendte soldater i bero og aflyser øvrig rejseaktivitet, der ikke er strengt nødvendig for den operative opgaveløsning. Det gælder indledningsvist frem til den 30. marts.

Medarbejdere, som enten skal afløse kolleger eller på andre operativt nødvendige tjenesterejser til missionsområder, holdes i karantæne i 14 dage op til afrejse fra Danmark, og Forsvaret undgår i videst mulige omfang at benytte kommercielle selskaber til rejsen for at undgå smitterisiko fra andre rejsende i fly og ved ophold i internationale lufthavne.

Ved mistanke om smitte i et missionsområde vil soldaterne også her blive sat i 14 dages karantæne. På Forsvarets udsendte skibsbidrag vil der kun i absolut nødvendigt omfang komme nyt personel ombord, da det er særligt vanskeligt at inddæmme smitte ombord på et skib.

Læs mere om karantæne her.

Kilde: Forsvaret.dk

Særligt omkring Irak

Der er ingen forventning om, at træningen af irakiske soldater bliver genoptaget foreløbig. Derfor hjemtages dele af de danske bidrag i løbet af den næste tid.

Den danske træning af irakiske sikkerhedsstyrker skulle være genoptaget 1. marts. Imidlertid har den irakiske regering valgt at udskyde træningen af hensyn til inddæmning af coronavirus/covid-19. På den baggrund har Koalitionshovedkvarteret i Irak besluttet, at træningen ikke genoptages før tidligst medio maj måned 2020.

Kilde: Forsvaret

Din a-kasse vil med al sandsynlighed have lavet deres egne forholdsregler. FTF-a, som er den a-kasse, der er tilknyttet CS, har lavet følgende retningslinjer:

Alle ledige medlemmer skal følge anbefalingen “at blive hjemme i en periode”.

Det betyder bl.a., at du indtil videre:

  • Ikke er forpligtet til at stå til rådighed
  • Ikke er forpligtet til at søge jobs (fx skal din joblog ikke opdateres)
  • Ikke skal deltage i samtaler

Du vil få dine dagpenge som normalt, selvom du ikke står til rådighed.

I din “hjemmeperiode” skal du sørge for, at:

  • Dit cv på jobnet.dk er tilgængeligt
  • Du står tilmeldt som ledig på jobnet.dk
  • Sende dit dagpengekort den 24. marts

Du skal foreløbigt ikke stå til rådighed frem til den 29. marts 2020.

Læs mere på FTFa’s hjemmeside.