Dit arbejde under COVID-19/Coronavirus

Her finder du en række spørgsmål og svar fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse omkring din ansættelse under COVID-19/Coronavirus.

Du kan også finde mere information i Forvarsministeriets fælles retningslinjer.

(Seneste opdatering af Q&A og retningslinjer: 12.04.2021)

Ofte stillede spørgsmål

Du skal – så vidt det er muligt – fortsætte dit arbejde hjemmefra og under alle omstændigheder arbejde hjemmefra i det omfang, dine arbejdsopgaver tillader det. Dette sker efter nærmere aftale med din nærmeste leder/chef.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Ja. Hvis dit tjenestested beslutter, at du ikke skal møde på arbejde, vil du få løn.

Du skal fortsat stå til rådighed, og der skal kunne gives møde ved behov.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Allerede varslet ferie og afvikling af friheder gennemføres som udgangspunkt som planlagt.

Din nærmeste leder/chef kan varsle ferie og andre friheder til afholdelse. Varslingen af afviklingen skal ske i overensstemmelse med de almindelige varsler, der følger af reglerne for din ansættelse.

Varslingsreglerne er således:
– Varsling af hovedferie: 3 måneder.
– Varsling af restferie: 1 måned.
– Varsling af særlig ferie (kan først varsles efter 1. januar): 1 måned.
– Varsling af fridage til gode, §17-timer, timer for mistede fridage, overarbejdstimer, 2/7-dage sejlads, 2/7- dage FN, EØ og EV-dage: 80 klokketimer, idet at det altid skal varsles inden fri- og feriedage.
– Merarbejdstimer: 80 timer, dog skal medarbejdere omfattet af AC fællesoverenskomst varsles med et passende varsel (typisk 14 dage).
– Tjenesteomlægning: 0 timer, dog i så god tid som muligt.
– Omsorgsdage, opsparingstimer og fridøgnsbank: Her gælder særlige vilkår, men kan som udgangspunkt ikke varsles.

Du kan godt pålægges afvikling af friheder på forskud, hvis du arbejder i en myndighed, hvor det var almindelig praksis inden hjemsendelserne i forbindelse med COVID-19. Det er din nærmeste leder/chef, der bestemmer hvor og hvornår, du skal afvikle ferie og friheder.

Afvikling af ferie og friheder kan i øvrigt fortsat aftales med nærmeste leder/chef.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Du skal som udgangspunkt ikke stå til rådighed og har ikke pligt til at være kontaktbar i den periode, hvor du afvikler anden frihed end ferie og særlige feriedage.

Hvis din nærmeste leder/chef kontakter dig før eller under afvikling af friheder, kan denne dog godt bede dig om at afbryde afviklingen af friheder og pålægge dig at møde på arbejde.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Du afvikler som udgangspunkt din ferie som planlagt, se dog spørgsmål 9.

Hvis du er syg, er det en feriehindring, og så har du krav på erstatningsferie i henhold til ferielovens regler.

Du og din nærmeste leder/chef kan altid indgå aftale om et andet ferietidspunkt.

Din nærmeste leder/chef kan desuden omlægge en allerede planlagt eller påbegyndt ferie, hvis ganske særlige omstændigheder gør det nødvendigt. Det betyder, at din ferie kan omlægges, hvis:

– der er tale om væsentlige driftsmæssige hensyn – den opståede situation har været upåregnelig/uforudsigelig for ledelsen

– det er nødvendigt, at ferien ændres for netop dig. Der skal således være tale om force majeure-lignende situationer

Allerede påbegyndt ferie eller særlige feriedage kan ikke afbrydes.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvaret henstiller kraftigt til, at du ikke gennemfører rejser til destinationer, hvortil Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser af hensyn til smitterisikoen for dig, dine kollegaer og samfundet.

Det forventes, at du møder på arbejde efter din ferie. Har du holdt ferie i et af de lande som Udenrigsministeriet har godkendt rejser til, og overholder du Udenrigsministeriets rejseråd, kan du uden problemer vende tilbage på arbejde efter hjemkomst fra din ferie.

Såfremt anbefalingen vedrørende rejse til det pågældende land ændrer sig under din rejse, kan du færdiggøre din rejse, men det anbefales, at du lader dig teste ved hjemkomst (der er mulighed for test i Kastrup Lufthan og Billund Lufthavn). Ved hjemkomst kan du herefter som udgangspunkt vende tilbage til arbejdet. Du bør dog drøfte situationen med din nærmeste leder/chef, idet der kan være lokale forhold som gør, at de generelle retningslinjer vedrørende smitteminimering ikke kan overholdes, og du derfor ikke skal møde på arbejde, før det er muligt at overholde de generelle retningslinjer for smitteminimering.

Du og din nærmeste leder/chef skal aftale, hvornår du kan vende tilbage til arbejdspladsen, hvilket typisk vil være, når det er muligt at overholde de generelle
retningslinjer for smitteminimering, eller når der foreligger en negativ test fra et testcenter i Danmark. I skal desuden aftale, om du kan arbejde hjemmefra, eller om du evt. skal afvikle friheder. Såfremt det ikke er muligt at arbejde hjemmefra eller afvikle af friheder, vil hjemmeopholdet være lovligt fravær med ret til løn. Dit fravær skal i dette tilfælde registreres som tjenestefri med løn.

Holder du derimod din ferie i et af de lande, som Udenrigsministeriet ved din afrejse fraråder ikke-nødvendige rejser til, skal du blive hjemme i 10 dage efter hjemkomst, eller indtil du kan fremvise en negativ test for COVID-19 fra et testcenter i Danmark. Du skal i denne situation aftale med nærmeste leder/chef, om du kan arbejde hjemmefra, eller om du skal afvikle friheder. Såfremt det ikke er muligt at arbejde hjemmefra eller aftale afvikling af friheder, vil de 10 dage i hjemmeophold være lovligt fravær, men du vil som udgangspunkt ikke have ret til løn. Dit fravær skal i dette tilfælde registreres som tjenestefri uden løn.

Hvis du står til at skulle indsættes, udsendes eller indgå i et beredskab, må du ikke bringe dig i en situation, hvor du må udeblive på grund af hjemmeophold. Som det fremgår af Forsvarsministeriets retningslinjer vedrørende håndtering af coronavirus/COVID-19, kan manglende fremmøde til et varslet beredskab, en varslet indsættelse eller en varslet udsendelse grundet hjemmeophold som følge af din rejse til et land, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser, anses som en misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Da du således ikke kan overholde en særlig og varslet forpligtelse, og da dette skyldes dine forhold, kan et manglende fremmøde få ansættelsesretlige konsekvenser.

Det er anbefalingerne på afrejsetidspunktet, der er afgørende for, hvorledes du er stillet ved din hjemkomst for så vidt angår evt. ret til løn under dit fravær.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Også i denne situation skal du blive hjemme i 10 dage efter hjemkomst, eller indtil du kan fremvise en negativ test for COVID-19 fra et testcenter i Danmark, da Sundhedsmyndighederne endnu ikke ved, i hvilket omfang tidligere smitte medfører immunitet.

Der henvises i øvrigt til ovenstående svar.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Din chef har ret til at spørge om dit rejsemål, hvis der er en formodning om, at du har holdt ferie i et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder som rejsemål. Du er dog ikke forpligtet til at svare.

Af hensyn til smitterisikoen for dig og dine kollegaer  opfordrer forsvaret dig til at kontakte din nærmeste leder/chef og oplyse denne, hvis du planlægger at gennemføre eller har gennemført rejser til destinationer som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til.

Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke vil svare, antages det, at du har holdt ferie i et af de lande, som frarådes som rejsemål, hvorfor der henvises til spørgsmål 6.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Det afhænger af, hvor du holder din ferie. Holder du således ferie i et af de lande som Udenrigsministeriet har godkendt rejser til, er du syg med ret til løn.

Holder du derimod din ferie i et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, vil sygefravær grundet COVID-19 som udgangspunkt medføre, at du ikke modtager løn  under dit sygefravær, idet det betragtes som selvforskyldt sygdom.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Du skal arbejde hjemmefra i det omfang, dine arbejdsopgaver tillader det. Dette sker efter nærmere aftale med din nærmeste leder/chef.

Hvis der er udfordringer i forhold til arbejde i hjemmet, fx pasning af børn, skal du drøfte med din nærmeste leder/chef, hvordan dit arbejde tilrettelægges på en fleksibel måde, så både børn og arbejde kan passes. Er det ikke muligt at tilrettelægge dit arbejde på en sådan måde, at både børn og arbejde kan passes, kan du aftale med din chef, at du afvikler ferie og friheder, eller at du holder tjenestefri uden løn.

Hvis du ikke kan arbejde hjemmefra, kan du få dagpenge i op til 10 arbejdsdage pr. barn i perioden fra den 29. september til den 31. marts 2021, hvis en række betingelser er opfyldt. Det betyder bl.a., at dit barn skal være under 14 år, at du skal have anvendt omsorgsdage og afspadsering, at du skal leve op til barselslovens betingelser for barselsdagpenge, og at du ikke må holde ferie eller særlig ferie samtidigt. Betingelserne gælder både for dig og for dit barns anden forælder. Du kan finde en procesbeskrivelse på HR-portalen, som beskriver ovenstående nærmere, og som kan hjælpe dig og din nærmeste leder/chef i situationer som den beskrevne.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Hvis du føler dig syg, skal du ikke møde på arbejde. Dette gælder også, selvom der alene er tale om ”milde” symptomer på COVID-19.

Såfremt du har symptomer, der ikke nødvendigvis er kendte COVID-19-specifikke symptomer, bør du ligeledes ud fra et forsigtighedsprincip og efter en konkret vurdering mellem dig og din nærmeste leder/chef undlade at møde på arbejde.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du holder dig hjemme mest muligt og holder afstand til andre – det gælder navnlig mennesker, der er i en særlig risiko.

Se sundhedsmyndighedernes anbefalinger for dig som måtte være syg med COVID-19 på www.coronasmitte.dk.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Sendes du hjem på baggrund af myndighedernes anbefalinger vedrørende COVID-19, og du ikke kan arbejde hjemme, skal din normale arbejdstid registreres som tjenestefrihed med løn.

Sendes du hjem på baggrund af myndighedernes anbefalinger vedrørende COVID-  19, og du kan arbejde hjemme, skal din arbejdstid registreres som normal tjeneste.

Som det fremgår af spørgsmål 3, kan du blive sendt hjem for at afvikle friheder. I den situation skal du registrere den frihed, der afvikles.

Såfremt du er syg med COVID-19 eller anden sygdom, skal du melde dig syg til FPS’ Sygemeldingskontor på telefon 32 66 32 66 eller under anvendelse af SYBAPP og underrette din nærmeste leder/chef, jf. de lokale retningslinjer for sygemelding. Du vil herefter blive registreret som syg i arbejdstidssystemet.

Såfremt du alene har ”milde” symptomer som beskrevet i spørgsmål 11 og føler dig i stand til at arbejde, kan du aftale med din nærmeste leder/chef, at du arbejder hjemmefra. Hvis dine arbejdsopgaver derimod ikke tillader, at du arbejder hjemmefra, skal du sygemeldes som anført ovenfor, også selvom der alene er tale om ”milde” symptomer. FPS’ Sygemeldingskontor har i den forbindelse mulighed for at notere, at der tale om ”milde” symptomer, såfremt du oplyser herom telefonisk og ønsker dette noteret.

Har du været sygemeldt med konstateret COVID-19 eller med symptomer, der minder om COVID-19, skal du have 48 timer uden symptomer, inden du møder på arbejde. Såfremt du føler dig i stand til det, og dine arbejdsopgaver tillader det, kan du ligeledes aftale med din nærmeste leder/chef, at du raskmelder dig i den symptomfrie periode med henblik på at arbejde hjemmefra.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Folketinget vedtog torsdag d. 19.11.2020 en ny lov, som giver arbejdsgiverne mulighed for at pålægge medarbejderne at blive testet for COVID-19 og oplyse om testresultatet.

Det betyder, at din arbejdsgiver nu har ret til at kræve, at du bliver testet for COVID-19, og at du efterfølgende oplyser resultatet af din test.

Der skal dog være en rimelig grund til, at en arbejdsgiver pålægger medarbejderne at blive testet. Det kan for eksempel være for at undgå, at kollegaer eller borgere bliver smittet. Loven gælder kun for test af COVID-19 og dermed ikke for eksempel antistoftest.

Derudover er det et krav, at arbejdsgiveren på forhånd informerer de/den berørte medarbejder om, at der vil blive pålagt test for COVID-19, og hvorfor arbejdsgiveren finder det nødvendigt at teste. Informationen skal være skriftlig og i overensstemmelse med gældende regler. Arbejdsgiver skal inddrage repræsentanter for samarbejdsudvalget eller arbejdsmiljørepræsentanten i forhold til at informere medarbejdere om testning.

Testningen skal så vidt det er muligt ske i arbejdstiden. Hvis det ikke er muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, det tager at blive testet – herunder transporttid. Arbejdsgiver skal dække rimelige udgifter, der er forbundet med testningen.

Hvis en medarbejder nægter at lade sig teste eller ikke vil oplyse om et testresultat, kan det i sidste ende få betydning for medarbejderens ansættelse i form af ”ansættelsesretslige sanktioner”. Det kan for eksempel være en påtale eller advarsel. Det kræver dog, at medarbejderen er blevet skriftligt oplyst om, at sådanne sanktioner kan tages i brug.

Loven gælder fra dagen efter vedtagelsen, altså fra fredag den 20. november 2020, og indtil den 1. juli 2021.

Hvis du bliver syg, mens du er sendt hjem, skal du melde din sygdom, som du normalt gør det, jf. de lokale retningslinjer/bestemmelser.

Se spørgsmål 12 for registrering af sygefravær og retningslinjer for at møde på arbejde efter COVID-19.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Som det klare udgangspunkt skal du møde på arbejde. Sundhedsstyrelsen vurderer ikke, at der er en øget risiko ved at møde på arbejde, hvis de særlige forholdsregler følges, herunder hygiejne og afstand. Hvis du før COVID-19 epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra din læge, skal du fortsat følge disse.

Der kan være få personer, hvor helt særlige sundhedsmæssige forhold gør, at det kan være forbundet med en særlig risiko, at de møder på arbejde. Gælder det for dig, skal du gå i dialog med din nærmeste leder/chef med henblik på at afklare muligheden for at iværksætte tiltag, der minimerer smitterisikoen i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Kan I ikke kan finde en løsning, kan du få en konkret og individuel vurdering fra egen læge eller behandlende læge på sygehus med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer af, om der er en risiko ved, at du møder på arbejde. Denne lægelige dokumentation skal fremskaffes hurtigst muligt.

På baggrund af den lægelige vurdering, kan du og din nærmeste leder/chef tage fornyet stilling til, om det er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre dine arbejdsopgaver, så du kan møde på arbejde. Hvis det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen i overensstemmelse med anbefalingerne, kan din nærmeste leder/chef vurdere, at du kan fritages fra arbejde. Det er i sidste ende din nærmeste leder/chef, som beslutter, om du kan fritages eller ej. Det betyder også, at du ikke kan udeblive fra tjeneste, hvis du er uenig i din chefs vurdering.

Såfremt du ikke kan møde på arbejde, men du kan arbejde hjemme, skal din arbejdstid registreres som normal tjeneste.

Såfremt du ikke kan møde på arbejde, og du ikke kan arbejde hjemme, skal dit fravær registreres som tjenestefri med løn. Du vil derfor modtage løn under dit fravær, og din arbejdsgiver vil modtage sygedagpengerefusion.

Ovenstående gør sig også gældende, hvis du deler hustand med en person i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Sundhedsstyrelsen vurderer, at risikoen for, at man smitter andre, hvis man ikke har symptomer, er meget lille, og at den i så fald ofte sker ved kontaktsmitte, fx via dørhåndtag eller andre fælles kontaktpunkter. Det bemærkes således, du i denne situation bør have særlig opmærksomhed på overholdelse af håndhygiejne generelt og ved hjemkomst, og du bør skifte tøj ved hjemkomst, hvis der er risiko for, at du har fået nys eller hoste på dit tøj.

På Forsvarets HR-portal kan du finde en procesbeskrivelse, som beskriver ovenstående nærmere, og som kan hjælpe dig og din nærmeste leder/chef i situationer som den beskrevne.

Din chef kan drøfte processen og vurderingen med FPS’ Syge- og Barselskontor på mail: FPS-KTP-SYBA eller FPS’ Juridiske Afdeling på mail: FPS-KTP-JURA.

Se Sundhedsstyrelsens anbefaling til dig, som er i særlig risiko eller har pårørende i særlig risiko på www.coronasmitte.dk.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

FPS anbefaler, at du drøfter situationen med din nærmeste leder/chef, og at I sammen finder ud af, hvordan I kan gøre det nemmere for dig at arbejde hjemmefra. I kan med fordel inddrage den lokale arbejdsmiljørepræsentant i jeres drøftelser.

Forsvarets Center for Arbejdsmiljø sendte i april 2020 et nyhedsbrev ud, hvor de behandlede forhold vedrørende hjemmearbejde, herunder gode råd til det ergonomiske arbejdsmiljø ved hjemmearbejde og anvendelsen af organisation for personlig rådgivning og kollegastøtte (OPRK) som kontakt, hvis du har det svært på grund af hjemmearbejdet.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Medarbejdere, som enten skal afløse kolleger eller på andre operativt nødvendige tjenesterejser til missionsområder, holdes i karantæne i 14 dage op til afrejse fra Danmark, og Forsvaret undgår i videst mulige omfang at benytte kommercielle selskaber til rejsen for at undgå smitterisiko fra andre rejsende i fly og ved ophold i internationale lufthavne.

Ved mistanke om smitte i et missionsområde vil soldaterne også her blive sat i 14 dages karantæne.

Læs mere om karantæne her.

Kilde: Forsvaret.dk