Dit arbejde under COVID-19/Coronavirus

Her finder du en række spørgsmål og svar fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse omkring din ansættelse under COVID-19/Coronavirus.

Du kan også finde mere information i Forvarsministeriets fælles retningslinjer.

Ofte stillede spørgsmål

Du skal – så vidt det er muligt – fortsætte dit arbejde hjemmefra og under alle omstændigheder arbejde hjemmefra i det omfang, dine arbejdsopgaver tillader det. Dette sker efter nærmere aftale med din nærmeste leder/chef.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Ja. Hvis dit tjenestested beslutter, at du ikke skal møde på arbejde, vil du få løn.

Du skal fortsat stå til rådighed, og der skal kunne gives møde ved behov.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Allerede varslet ferie og afvikling af friheder gennemføres som udgangspunkt som planlagt.

Din nærmeste leder/chef kan varsle ferie og andre friheder til afholdelse. Varslingen af afviklingen skal ske i overensstemmelse med de almindelige varsler, der følger af reglerne for din ansættelse.

Varslingsreglerne er således:
– Varsling af hovedferie: 3 måneder.
– Varsling af restferie: 1 måned.
– Varsling af særlig ferie (kan først varsles efter 1. januar): 1 måned.
– Varsling af fridage til gode, §17-timer, timer for mistede fridage, overarbejdstimer, 2/7-dage sejlads, 2/7- dage FN, EØ og EV-dage: 80 klokketimer, idet at det altid skal varsles inden fri- og feriedage.
– Merarbejdstimer: 80 timer, dog skal medarbejdere omfattet af AC fællesoverenskomst varsles med et passende varsel (typisk 14 dage).
– Tjenesteomlægning: 0 timer, dog i så god tid som muligt.
– Omsorgsdage, opsparingstimer og fridøgnsbank: Her gælder særlige vilkår, men kan som udgangspunkt ikke varsles.

Du kan godt pålægges afvikling af friheder på forskud, hvis du arbejder i en myndighed, hvor det var almindelig praksis inden hjemsendelserne i forbindelse med COVID-19. Det er din nærmeste leder/chef, der bestemmer hvor og hvornår, du skal afvikle ferie og friheder.

Afvikling af ferie og friheder kan i øvrigt fortsat aftales med nærmeste leder/chef.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Du skal som udgangspunkt ikke stå til rådighed og har ikke pligt til at være kontaktbar i den periode, hvor du afvikler anden frihed end ferie og særlige feriedage.

Hvis din nærmeste leder/chef kontakter dig før eller under afvikling af friheder, kan denne dog godt bede dig om at afbryde afviklingen af friheder og pålægge dig at møde på arbejde.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Du afvikler som udgangspunkt din ferie som planlagt, se dog spørgsmål 9.
Hvis du er syg, er det en feriehindring, og så har du krav på erstatningsferie i henhold til ferielovens regler.

Såfremt du varetager en kritisk stilling, kan din arbejdsgiver i henhold til ferielovens regler ændre tidligere fastsat ferie. Såfremt din planlagte ferie eller særlige feriedage bliver udskudt som følge af varetagelsen af kritiske opgaver, kan du få erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge heraf.

Allerede påbegyndt ferie eller særlige feriedage kan ikke afbrydes.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Det forventes, at du møder på arbejde efter din ferie. Har du holdt ferie i et af de lande som Udenrigsministeriet har godkendt rejser til, og overholder du Udenrigsministeriets rejseråd, kan du uden problemer vende tilbage på arbejde efter hjemkomst fra din ferie.

Holder du derimod din ferie i et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, skal du blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst, eller indtil du kan fremvise en negativ test for COVID-19 fra et testcenter i Danmark. Du skal i denne situation aftale med nærmeste leder/chef, om du kan arbejde hjemmefra, eller om du skal afvikle friheder.

Såfremt det ikke er muligt at arbejde hjemmefra eller aftale afvikling af friheder, vil de 14 dage i hjemmeophold være lovligt fravær, men du vil som udgangspunkt ikke have ret til løn. Dit fravær skal i dette tilfælde registreres som tjenestefri uden løn.

Hvis du står til at skulle indsættes, udsendes eller indgå i et beredskab, må du ikke bringe dig i en situation, hvor du må udeblive på grund af hjemmeophold. Som det fremgår af Forsvarsministeriets retningslinjer vedrørende håndtering af coronavirus/covid-19, kan manglende fremmøde til et varslet beredskab, en varslet indsættelse eller en varslet udsendelse grundet hjemmeophold som følge af din rejse til et land, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser, anses som en misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Da du således ikke kan overholde en særlig og varslet forpligtelse, og da dette skyldes dine forhold, kan et manglende fremmøde få ansættelsesretlige konsekvenser.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Også i denne situation skal du blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst, eller indtil du kan fremvise en negativ test for COVID-19 fra et testcenter i Danmark, da Sundhedsmyndighederne endnu ikke ved, i hvilket omfang tidligere smitte medfører immunitet.

Der henvises i øvrigt til ovenstående svar.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Din chef har ret til at spørge om dit rejsemål, hvis der er en formodning om, at du har holdt ferie i et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder som rejsemål. Du er dog ikke forpligtet til at svare.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ikke vil svare, antages det, at du har holdt ferie i et af de lande, som frarådes som rejsemål.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Det afhænger af, hvor du holder din ferie. Holder du således ferie i et af de lande som Udenrigsministeriet har godkendt rejser til, er du syg med ret til løn. Holder du derimod din ferie i et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, vil sygefravær grundet COVID-19 som udgangspunkt medføre, at du ikke modtager løn  under dit sygefravær, idet det betragtes som selvforskyldt sygdom.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Der er vedtaget en lov om udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19, som gør det muligt at udskyde ferie til kommende ferieår. Det er muligt at udskyde ferie, som skal afholdes i det korte ferieår fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020 til afholdelse i den første ferieperiode efter den nye ferielov (dvs. til afholdelse senest den 31. december 2021).

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Udskydelse af ferien kan enten ske ved aftale mellem dig og din nærmeste leder/chef eller ved din nærmeste leders/chefs beslutning. Det kan derimod ikke ske alene efter dit ønske. Den udskudte ferie skal holdes efter de regler, som gælder for dit ansættelsesforhold.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Din ferie kan udskydes, hvis den ikke kan afholdes grundet ”væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn” i forbindelse med COVID-19.

Det er din nærmeste leder/chef, som foretager denne vurdering.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Hvis du har økonomiske tab som følge af, at ferien udskydes, er arbejdsgiveren forpligtet til at erstatte for disse. Erstatningen vil være uafhængig af, om udskydelsen af ferien sker ved arbejdsgiverens ensidige pålæg eller efter aftale med dig. Du skal dog prøve at begrænse dine tab mest muligt.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Hvis der er udfordringer i forhold til arbejde i hjemmet, fx pasning af børn, skal du drøfte med din nærmeste leder/chef, hvordan dit arbejde tilrettelægges på en fleksibel måde, så både børn og arbejde kan passes.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Hvis du føler dig syg, skal du ikke møde på arbejde.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du i det tilfælde bliver hjemme mest muligt og holder afstand til andre – det gælder navnlig mennesker, der er i en særlig risikogruppe.

Se sundhedsmyndighedernes anbefalinger for dig som måtte være syg med COVID-19 på www.coronasmitte.dk.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Sendes du hjem på baggrund af regeringens tiltag, og du ikke kan arbejde hjemme, skal din normale arbejdstid registreres som tjenestefrihed med løn.

Sendes du hjem på baggrund af regeringens tiltag, og du kan arbejde hjemme, skal din arbejdstid registreres som normal tjeneste.

Såfremt du er syg med COVID-19 eller anden sygdom, skal du melde dig syg til FPS’ Sygemeldingskontor på telefon 32 66 32 66 eller under anvendelse af SYBAPP og underrette din nærmeste chef/leder jf. de lokale retningslinjer for sygemelding. Du vil herefter blive registreret som syg i arbejdstidssystemet.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Det fremgår af helbredsoplysningsloven, at din arbejdsgiver ikke må spørge om årsagen til sygefravær, og du har ikke pligt til at oplyse det. Du er dog forpligtet til at oplyse om årsagen til dit sygefravær, hvis du varetager en særlig funktion, hvor smitte med COVID-19 kan have betydning – det kunne være relevant for sundhedspersonale eller besætningsmedlemmer på de helikoptere, som støtter sundhedsvæsnet.

Der er desuden vedtaget en midlertidig særlov, der giver arbejdsgiver ret til sygedagpengerefusion fra første dag, hvis dit fravær er relateret til COVID-19. Du bedes derfor kontakte FPS, hvis du er sygemeldt eller i karantæne grundet COVID-19.

Du kan kontakte FPS Sygemeldingskontor på FPS-KTP-SYBA@fiin.dk eller telefonnummer 3266 3266. Du kan læse mere i det brev, som blevet til alle medarbejdere den 16. april 2020.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Hvis du bliver syg, mens du er sendt hjem, skal du melde din sygdom, som du normalt gør det, jf. de lokale retningslinjer/bestemmelser.

Har du været sygemeldt med konstateret COVID-19 eller med symptomer, der minder om COVID-19, skal du have 48 timer uden symptomer, inden du møder på arbejde. Såfremt du føler dig i stand til det, og dine arbejdsopgaver tillader det, kan du godt aftale med din nærmeste leder/chef, at du raskmelder dig i den symptomfrie periode med henblik på at arbejde hjemmefra.

Se spørgsmålet længere oppe vedr. registrering af sygefravær.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Som det klare udgangspunkt skal du møde på arbejde. Sundhedsstyrelsen vurderer ikke, at der er en øget risiko ved at møde på arbejde, hvis de særlige forholdsregler følges, herunder hygiejne og afstand. Hvis du før COVID-19 epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra din læge, skal du fortsat følge disse.

Der kan være få personer, hvor helt særlige sundhedsmæssige forhold gør, at det kan være forbundet med en særlig risiko, at de møder på arbejde. Gælder det for dig, skal du gå i dialog med din nærmeste leder/chef med henblik på at afklare muligheden for at iværksætte tiltag, der minimerer smitterisikoen i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Kan I ikke kan finde en løsning, kan du få en konkret og individuel vurdering fra egen læge eller behandlende læge på sygehus med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer af, om der er en risiko ved, at du møder på arbejde. Denne lægelige dokumentation skal fremskaffes hurtigst muligt.

På baggrund af den lægelige vurdering, kan du og din nærmeste leder/chef tage fornyet stilling til, om det er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre dine arbejdsopgaver, så du kan møde på arbejde. Hvis det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen i overensstemmelse med anbefalingerne, kan din nærmeste leder/chef vurdere, at du kan fritages fra arbejde.

Det er i sidste ende din nærmeste leder/chef, som beslutter, om du kan fritages eller ej. Det betyder også, at du ikke kan udeblive fra tjeneste, hvis du er uenig i din chefs vurdering.

Såfremt du ikke kan møde på arbejde, men du kan arbejde hjemme, skal din arbejdstid registreres som normal tjeneste.

Såfremt du ikke kan møde på arbejde, og du ikke kan arbejde hjemme, skal dit fravær registreres som tjenestefri uden løn. Da du ikke modtager løn under dit fravær, kan du være berettiget til sygedagpenge fra din kommune. Du vil høre nærmere om dette fra din kommune.

Ovenstående gør sig også gældende, hvis du deler hustand med en person i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Sundhedsstyrelsen vurderer, at risikoen for, at man smitter andre, hvis man ikke har symptomer, er meget lille, og at den i så fald ofte sker ved kontaktsmitte, fx via dørhåndtag eller andre fælles kontaktpunkter. Det bemærkes således, du i denne situation bør have særlig opmærksomhed på overholdelse af håndhygiejne generelt og ved hjemkomst, og du bør skifte tøj ved hjemkomst, hvis der er risiko for, at du har fået nys eller hoste på dit tøj.

På forsvarets HR-portal kan du finde en procesbeskrivelse, som beskriver ovenstående nærmere, og som kan hjælpe dig og din nærmeste leder/chef i situationer som den beskrevne.

Se Sundhedsstyrelsens anbefaling til dig, som er i særlig risiko eller har pårørende i særlig risiko på www.coronasmitte.dk.

Medarbejdere, som enten skal afløse kolleger eller på andre operativt nødvendige tjenesterejser til missionsområder, holdes i karantæne i 14 dage op til afrejse fra Danmark, og Forsvaret undgår i videst mulige omfang at benytte kommercielle selskaber til rejsen for at undgå smitterisiko fra andre rejsende i fly og ved ophold i internationale lufthavne.

Ved mistanke om smitte i et missionsområde vil soldaterne også her blive sat i 14 dages karantæne.

Læs mere om karantæne her.

Kilde: Forsvaret.dk