Coronavirus og arbejdsmiljø

Følgende information er fra Branchefællesskab for Arbejdsmiljø, BFA 5 samt fra Arbejdstilsynet.

Det er vigtigt, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at undgå smittespredning følges, herunder at der sikres tilstrækkelig fysisk afstand mellem personer og god hygiejne, se https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forebyg-smitte.

Derudover er det naturligt og vigtigt, at virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO) inddrages i indsatsen for at forebygge smitte fra corona-virus på arbejdspladsen.

AMO kan arbejde for, at der iværksættes de nødvendige forebyggende foranstaltninger for alle ansatte, ligesom AMO kan tale om, hvordan man undgår unødig bekymring for smitte.

Regeringen har generelt opfordret alle arbejdsgivere til at sikre, at så mange medarbejdere som muligt arbejder hjemmefra de kommende to uger for at undgå spredning af smitte med coronavirus (COVID-19).

En række medarbejdergrupper, fx med kritiske funktioner, kan ikke arbejde hjemme. Her har arbejdsgiver ansvar for at kortlægge, om der er risiko for, at de kan blive udsat for smitte med coronavirus fra fx kunder, klienter eller andre medarbejdere. Hvis det er tilfældet, skal der iværksættes foranstaltninger, der så effektivt som muligt kan forebygge smitterisikoen.

Brug af værnemidler
Arbejdstilsynet følger Sundhedsstyrelsens opfordring til, at raske borgere ikke benytter mundbind eller andre lignende værnemidler til at forebygge smitte. Der opfordres i stedet til at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd til effektiv forebyggelse at smitte, herunder at indrette arbejdet bedst muligt, så risikoen for smitte mindskes, og at du er ekstra opmærksom på at sende medarbejdere hjem, hvis de viser tegn på sygdom.”

Det er vigtigt at understrege, at Sundhedsstyrelsen har udstedt særlige retningslinjer for brug af værnemidler hos sundhedsprofessionelle.

Udsatte medarbejdere
Vær opmærksom på, at arbejdsgiver også har ansvar for at beskytte særligt følsomme risikogrupper blandt medarbejderne mod farer, som kan være særligt alvorlige for dem – så som smitte med coronavirus. De særligt følsomme grupper kan fx være medarbejdere, der er gravide, kronisk syge eller ældre. Også her opfordrer Arbejdstilsynet til, at man i risikovurderingen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til disse grupper.Det er arbejdsgivers ansvar løbende at kortlægge risikoen for, at medarbejdere kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed.

Mulighed for at fravige hviletidsregler:
Arbejdsmiljølovens regler om hviletid indeholder en force majeure-bestemmelse, som nu tages i brug i forbindelse med COVID-19 pandemien. Dette betyder, at virksomheder, som kommer under et særligt arbejdsmæssigt pres på grund af COVID-19 pandemien – som fx hospitaler, døgninstitutioner, hjemmepleje og beredskab – kan fravige 11-timers reglen, hvis det er nødvendigt for at opretholde deres aktiviteter. Det kan også gælde for fx dagligvarelagre, som kommer under pres med levering af fødevarer til butikkerne. Force majeure-perioden for hviletidsreglerne gælder i første omgang frem til den 13. april 2020.

Læs mere om, hvad det betyder for forsvarets ansatte her. 

Uddybende information
Arbejdsgiveren skal iht. arbejdsmiljølovens §15 sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse slår i §4 fast, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Reglerne i arbejdsmiljøloven gælder både for arbejde med vira, og hvor der er risiko for at blive udsat for vira. Corona-virus og andre vira er mikroorganismer, og de omtales i lovgivningen som biologiske agenser. De er reguleret nærmere i bekendtgørelse om biologiske agenser.

APV
Som ved andet arbejde skal arbejdsgiveren gennemføre en APV. Bekendtgørelsen om biologiske agenser slår fast i §3, at der i APV’en skal ”indgå en fastlæggelse og vurdering af arten, graden og varigheden af påvirkningen fra biologiske agenser og risikoen derved”.

Arbejdsgiveren skal løbende at kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for risici i arbejdsmiljøet. APV’en skal ajourføres, ”når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v., som har betydning for virksomhedens arbejdsmiljø, dog senest hvert tredje år.”

  • at risiko for forekomst af corona-virus bør medføre, at APV’en skal ajourføres. Det skyldes, at corona-virus er en ny risiko, som har betydning for virksomhedens arbejdsmiljø.

APV’en udarbejdes på baggrund af bilag 1 til bekendtgørelsen om biologiske agenser.

Forebyggende foranstaltninger
Hvis arbejdsgiveren ikke selv råder over den nødvendige sagkundskab til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden, skal arbejdsgiveren indhente ekstern sagkyndig bistand med henblik på at sikre, at de ansattes arbejdsmiljø til stadighed er fuldt forsvarligt. Det følger af §12 i arbejdsmiljøloven.

Oplæring og instruktion er et generelt krav i arbejdsmiljøloven, og bekendtgørelse om biologiske agenser stiller direkte krav om, at arbejdsgiveren skal sørge for, at instruktioner til de ansatte foreligger skriftligt og i fornødent omfang ved opslag (§7).

Det er i øvrigt en opgave for AMO at opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, jf. AMO-bekendtgørelsens §17.

Forebyggende foranstaltninger og instruktion skal altid gennemføres, inden arbejdet udføres. Husk at sikre beskyttelse for særligt, udsatte grupper af ansatte.