CS krav til forhandlingerne med FPS

Når forhandlingerne mellem CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er færdige, skal de enkelte organisationer i gang med at forhandle med arbejdsgiver. I CS’ tilfælde skal vi forhandle med Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Det er vigtigt at understrege, at særligt de mere omkostningstunge krav fra CS til arbejdsgiver er dybt afhængige af, at der er nogle midler at forhandle med. De midler skal komme fra forhandlingerne mellem CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i form af puljer til organisationerne. Er der ikke puljemidler med fra Statens aftale, kan det blive svært at komme i mål med de krav, der for alvor koster i budgettet.

CS har følgende krav med til forhandlingerne:

Indførelse af kontraktform med uddannelse eller bonus
CS stiller krav om, at der indføres en kontraktform, der kan sikre personellet ret til uddannelse efter et antal års ansættelse. Dette kan enten være i form af CU-lignende vilkår eller med en bonus, der kan anvendes til uddannelsesformål.

Grundlønnen hæves for alle grupper på CS organisationsaftale
Dette krav kræver næppe en større forklaring. Det er dog væsentligt for CS særligt at prioritere de lavest lønnede grupper.

Pensionsprocenten hæves for alle grupper
CS stiller krav om, at pensionsprocenten hæves for alle grupper, så den i højere grad afspejler den pensionsprocent, der er for andre CO-10 grupper.

Ansættelse i Beredskabsstyrelsen sker på samme vilkår som CS-militær med mulighed for ansættelse på manuelt niveau.

Ekstra skalatrin til tjenestemænd, så tjenestemændene ikke står stille pensionsmæssigt efter få års tjeneste.

Gradvis tilskrivning af ekstra pensionsalder
Dette krav handler om, at de 10 år, der tilskrives ved afgang på grund af pligtig afskedsalder, i stedet tilskrives løbende.

Løngruppe 14 for civile udvides med flere stillingsbetegnelser
Udvidelse af løngruppe 14 for civile, således at flere grupper kan indplaceres i højeste løngruppe.

Der indføres tillæg til specialister efter fire års tjeneste i stillingen
Der skal ydes tillæg til specialister efter fire års tjeneste i stillingen, såfremt de ikke oppebærer faglært tillæg.

Tillæg til MATASS
Der indføres et tillæg til alle materielassistenter efter en årrække i MATASS-stilling.

Tillæg for uddannelse under livslang læring
I faglige og uddannelsesmæssige stillinger stilles der større krav om uddannelse på forskellige niveauer i forhold til kvalitetsrammen for livslang læring. For at underbygge den enkeltes incitament til uddannelse, stiller CS krav om, at der lavet et tillæg til niveau 6 og 7.

Tillæg ved støtte til civile samfundsopgaver
Medlemmer, der udfører støtte til civile samfundsopgaver, er udsat for en ekstraordinær belastning og bør  honoreres gennem en aftale (arbejdstid, tillæg og vilkår for erstatning).

Overenskomst for civile stillinger på CS’ område
Der indføres overenskomst for CS-stillinger på det civile område, således at der her fremover kan ansættes på overenskomstvilkår fremfor på tjenestemandslignende vilkår.

Alle periodeprojekter aftalt ved OK18 videreføres (arbejdstid, faglært tillæg, tidsbegrænset ansættelse, gennemgang af organisationsaftalen samt INTOPS)
For CS handler disse projekter især om at se på, om man kan forenkle de eksisterende aftaler, så de bliver lettere at forstå, eller eventuelt lave nye og mere enkle aftaler – blandt andet på arbejdstid. Derfor vil CS gerne videreføre projekterne.

Andre nyheder