Læs resultaterne af OK18 her

Overenskomsten består af CFU-forliget samt organisationsaftalen. Vi har samlet de vigtigste resultater fra det samlede overenskomstresultat for CS’ medlemmer nedenfor.

CFU-forliget

CFU-forliget er den overordnede ramme for den treårige overenskomst, der løber fra 1. april 2018 til 31. marts 2021. Vi blev imødekommet på alle de tre store krav, vi bragte med til bordet: en løndannelse der følger den private løndannelse, en tydeliggørelse af den betalte spisepause og et videre arbejde med lærernes arbejdstid. CFU-forliget indeholder derudover en række andre væsentlige resultater bl.a. på områderne kompetenceudvikling, psykisk arbejdsmiljø, udvidelse af aftalen om tjenestefrihed af familiemæssige årsager og forhøjelse af forsikringssummen på gruppelivsordningen.

Løndannelse i takt med det private arbejdsmarked

CFU-forliget gav en samlet forbedring af reallønnen, da rammen på 8,1 pct. indeholdt generelle lønstigninger på 6,1 pct. Dermed er de generelle lønstigninger højere end den forventede inflation på 4,9 pct. i overenskomstperioden. Privatlønsværnet og den asymmetriske reguleringsordning videreføres ikke og reguleringsordningen sikrer derfor også fremadrettet, at løndannelsen i staten sker i takt med det private arbejdsmarked.

Udmøntningen fra reguleringsordningen er baseret på et skøn for lønudviklingen i den private sektor. Fordi der er tale om skøn, kan den reelle udmøntning fra reguleringsordningen blive både større og mindre end det, der er forudsat og dermed kan de aftalte lønstigninger også blive større eller mindre, end det der fremgår af tabellen nedenfor.

Rammen indeholder udover de generelle lønstigninger et skøn for reststigningen på 1,5 pct. henover perioden og 0,53 pct. til andre formål, herunder 0,23 pct. til forbedringer af organisationsaftalerne. Reststigningen er et udtryk for, at der sker en lønudvikling udover den, der er aftalt centralt. Reststigningen indeholder lokal løndannelse (nylønsforhandlinger), anciennitetsbaserede stigninger og såkaldte strukturelle ændringer. De strukturelle ændringer opstår, når der over tid sker ændringer i medarbejdersammensætningen i staten.

De generelle lønstigninger udmøntes således i perioden:

Tal i procent

1.april 2018

1. oktober 2018

1. april 2019

1. oktober 2019

1. april 2020

1. februar 2021

I alt

Generelle lønstigninger

0,80

0,50

1,3

0,86

1,46

0,68

5,60

Skøn for udmøntning af reguleringsordningen

0,33

0,02

0,02

0,1

0,47

Generelle lønstigninger inkl. reguleringsordningen

1,13

0,50

1,32

0,86

1,48

0,78

6,07

Tydeliggørelse af retten til betalt spisepause og lærernes arbejdstid

Den betalte spisepause bliver som resultat af CFU-forliget indskrevet i akademikeroverenskomsten og andre overenskomster på det statslige område, hvor der ikke tidligere har været en tydeliggjort ret til spisepause. Det betyder, at spisepausen ikke kan bortfalde, selv om arbejdsgiveren forlænger pausens varighed eller giver afkald på den ansattes pligt til at stå til rådighed for arbejdsgiveren under pausen.

LC og KL har indgået en aftale om et periodeprojekt, der løber frem til OK21. Formålet med periodeprojektet er at forsøge at opnå enighed om en arbejdstidsaftale for lærerne. De statslige parter er enige om, at der optages forhandlinger om lærernes arbejdstid ved OK21, såfremt KL og LC indgår en arbejdstidsaftale på baggrund af den kommunale periodeforhandling.

Kompetenceudvikling, plustid og psykisk arbejdsmiljø

Som en del af CFU-forliget er det aftalt at omlægge den partsfælles kompetenceindsats. Midlerne fra FUSA og den tidligere kompetencefond overføres til en ny fond, med fokus på individuel kompetenceudvikling. Medarbejdere i staten kan søge fonden om midler til kompetenceudvikling og tillidsrepræsentanten skal ikke længere underskrive ansøgning om kompetenceudvikling.

Parterne er enige om, at der ikke længere skal indgås iværksættelsesaftale mellem arbejdsgiver og tillidsrepræsentant, inden der kan indgås aftale om, at en medarbejder skal have en plustidsaftale.

Parterne er enige om, at et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for statens arbejdspladser og medarbejdere. Der udvikles derfor en frivillig lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø.

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager og gruppelivsordning

Aftalen om tjenestefrihed af familiemæssige årsager udvides, så den fremover giver ret til løn i op til 5 dage pr. barn årligt for medarbejdere, hvis børn modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse og som kræver den ansattes tilstedeværelse. Derudover udvides aftalen til også at give ret til fravær uden løn til medarbejdere, der ansættes af kommunen til at passe en nærtstående i hjemmet jf. lov om socialt arbejde.

Forsikringssummen ved død i gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. forhøjes fra 370.000 kr. til 425.000 kr. og forsikringssummen ved kritisk sygdom forhøjes fra 100.000 kr. til 150.000 kr. Derudover bortfalder kravet om, at timelønnede skal have mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse for at være dækket af gruppelivsordningen.

 

Organisationsaftalerne

Der er forhandlet nye organisationsaftaler for CS civil og for CS militær og beredskab. Nedenfor gengives de vigtigste ændringer i organisationsaftalerne.

Civile grupper

For den civile gruppe er provinssatsen for to grupper blevet fjernet og der er sket et løft af medarbejdere fra basisløngruppe 2 til basisløngruppe 5. Derudover er der blevet oprettet en ny basisløngruppe 14 for kasernemestre. Alle ændringer træder i kraft 1. oktober 2018.

Provinssatsen er fjernet for både materielforvaltere med uddannelse og for overassistenter. Det betyder, at materielforvaltere, der før var indplaceret i basisløngruppe 5, vil blive indplaceret i basisløngruppe 6 og at overassistenter, der før var indplaceret i basisløngruppe i løngruppe vil blive indplaceret i basisløngruppe 5.

Derudover er assistenter og overkontorbetjente med ledelse flyttet fra basisløngruppe 2 til basisløngruppe 5.

Der er oprettet en ny løngruppe 14 med en basisløn på kr. 386.606 (marts 2012-niveau). Gruppen indeholder de kasernemestre fra løngruppe 13.

Militær og beredskab

For de militære grupper og beredskabet er der aftalt forbedringer i pensionssatsen for alle grupper og egetbidrag på pension for ansatte i Beredskabsstyrelsen er samtidig fjernet. Derudover er der sket forbedringer i basislønnen for konstabler og korporaler ansat før 1. april 2015. Som en del af overenskomstforhandlingerne, er der aftalt analyseprojekter frem til OK21 på områderne arbejdstid, faglært tillæg og tidsbegrænset ansættelse.

PENSIONSFORBEDRINGER

For medarbejdere ansat 1. april 2015 og derefter er det aftalt, at pensionssatsen for basisløn og pensionsgivende tillæg hæves fra 16,0 pct. til 16,6 pct.

For ansatte før 1. april 2015 er pensionsprocenten hævet fra 15,0 til 15,4. For overenskomstansatte er det aftalt, at pensionssatsen for basisløn og pensionsgivende tillæg hæves fra 15,0 pct. til 15,4 pct. og for tjenestemandsansatte medarbejdere ansat før 1. april 2015 er det aftalt, at pensionssatsen for pensionsgivende tillæg hæves fra 15,0 pct. til 15,4 pct.

For medarbejdere i Beredskabsstyrelsen er pensionsindbetalingen fremover fuldt arbejdsgiverfinansieret, så den del af de ansattes pensionsbidrag, de tidligere selv har betalt, fremover betales af arbejdsgiver. Samtidig hæves pensionssatsen for basisløn og pensionsgivende tillæg fra 15,0 pct. til 15,4 pct.

ÆNDRINGER I BASISLØN FOR KONSTABLER OG KORPORALER

For konstabler ansat før 1. april 2015 ændres basisløngruppe 1, så konstabler oprykkes til sats 2 efter 4 års anciennitet som konstabel.

For korporaler vil der fremover kun være én lønsats, som udgør kr. 242.210 i marts 2012-niveau.

ANALYSEPROJEKTER

  1. Parterne har aftalt, at der i perioden frem til næste overenskomstindgåelse laves et analyseprojekt vedrørende arbejdstid. Forsvarets opgavekompleks er ændret væsentligt siden de nuværende arbejdstidsaftaler blev indgået og FPS og CS er enige om, at de nuværende aftaler for arbejdstid ikke matcher dette opgavekompleks. Formålet med analyseprojektet er at lave et oplæg til forhandlingerne ved OK21 med fokus på områderne normperiode, honorering for sejlads, tilkaldevagt og særlig døgntjeneste.
  2. Det er desuden aftalt, at der i perioden frem til næste overenskomstindgåelse gennemføres et analyseprojekt af aftalen om faglært tillæg. I analysearbejdet skal det undersøges, om uddannelsernes betegnelser fortsat er tidssvarende og om der er tilsvarende uddannelser, der skal omfattes af aftalen. Formålet med analyseprojektet er at fremkomme med et oplæg til forhandlingerne ved OK21.
  3. Slutteligt er der aftalt at drøfte behovet for tidsbegrænsede ansættelser i overenskomstperioden. Én gang årligt i perioden frem til OK21 vil FPS og CS gennemgå alle anmodninger om tidsbegrænset ansættelse og på den baggrund få en reel afdækning af årsager, behov og praksis for at kunne bære disse erfaringer videre til OK21. Derudover vil muligheden for korttidskontrakter for konstabler blive drøftet, såfremt der indføres en erhvervsuddannelse for konstabler.

Fælles for alle analyseprojekterne, er at der er tale om oplæg til næste overenskomst og at der ikke sker ændringer, med mindre begge parter er enige om det.

 

Kontakt

NADIA SKOVSBORG
Specialkonsulent
Telefon: 36 90 89 04
E-mailE-mail

Kontakt

KEN GRANSKOV MADSEN
Specialkonsulent
Telefon: 36 90 89 23
E-mailE-mail