Planlægning og opgørelse af arbejdstid

Planlægningsperiode og opgørelsesperiode

Planlægningsperioden besluttes af din myndigheds samarbejdsudvalg og kan vare imellem 4 og 52 uger. Det er for den periode, din arbejdstid skal planlægges.

Derudover er planlægningsperioden også den periode, som regulerer udbetaling af tillæg for døgntjeneste for eksempel sø-øvelse og almindelig øvelse.

Opgørelsesperioden er den periode, hvor din almindelige arbejdstid skal opgøres. Opgørelsesperioden er altid en tre måneders periode og følger altid kalenderårets kvartaler.

Det er aftalt i de centrale overenskomster, hvor lang opgørelsesperioden varer, og det kan derfor ikke ændres, heller ikke selvom man er enige om det på arbejdspladsen

Planlægning af arbejdstid

Planlægning af din arbejdstid skal ske i samarbejde med dig, men det er chefen, der har ansvaret for planlægningen. Hvis du ikke kender din planlægning, kan du altid bede din chef om at få en kopi af den.

Det er vigtigt, at du kender din planlægning. Dels fordi, du skal kunne planlægge dit privatliv, og dels fordi planlægningen er afgørende, hvis du er syg eller skal afspadsere merarbejde. Du har f.eks. krav på den arbejdstid, der er planlagt, hvis du bliver syg.

Grundlaget for din planlægning, er en arbejdsuge på 37 timer i gennemsnit og chefen må ikke planlægge på merarbejde.

Opgørelse af arbejdstid

Din normale arbejdstid skal altid opgøres ved udgangen af hvert kvartal. Uanset om I eventuelt har aftalt en længere planlægningsperiode ved din myndighed.

Arbejdstid i forbindelse med døgntjeneste, for eksempel øvelse og sejlads, opgøres ved udløbet af planlægningsperioden.

Hvis der på dette opgørelsestidspunkt er øvelse og/eller sejlads der ikke er godtgjort ved afspadsering, skal dette straks udbetales eller overføres til f.eks. fridøgnsbank efter aftale med dig.

Opsummering:

  • Din normale arbejdstid opgøres kvartalsvis på terminerne den 31. marts, den 30. juni, den 30. september og den 31. december.
  • Arbejdstid i forbindelse med af øvelse og/eller sejlads opgøres og godtgøres senest ved planlægningsperiodens udløb.

Merarbejde

Viser det sig, at din normale arbejdstid har oversteget 37 timer om ugen i gennemsnit i opgørelsesperioden bliver de timer, der er i overskud, til merarbejde.  Disse timer skal flyttes fra den normale arbejdstidssaldo til merarbejdssaldoen, fordi der gælder andre regler for afvikling af merarbejde end for omlægning af tjenesten inden for opgørelsesperioden.

Merarbejde skal være afspadseret senest 3 måneder efter opgørelsestidspunktet. Det vil sige i løbet af det efterfølgende kvartal. Vurderer din chef, at det ikke er muligt at godtgøre merarbejdet ved afspadsering, kan vedkommende vælge at udbetale merarbejdet på opgørelsestidspunktet.

Afvikling af merarbejde, hvis afspadsering ikke er muligt

Har det ikke været muligt at afvikle dit merarbejde inden for frist på 3 måneder, skal det som udgangspunkt udbetales med den næste lønudbetaling. Der er dog også andre muligheder. Du kan indgå en aftale med din chef om:

  • At merarbejdet konverteres til opsparingsdage,
  • At merarbejdet overføres en fridøgnbank, eller
  • At I aftaler et andet tidspunkt for afspadseringen (inden for det næste år efter opgørelsestidspunktet).

Indgår du ikke en sådan aftale, skal merarbejdet udbetales. Du skal være opmærksom på, at din chef på dette tidspunkt ikke kan nægte at udbetale merarbejdet, heller ikke med manglende økonomi som begrundelse.

Afvikling af friheder

Når du afvikler friheder, skal din chef varsle det med minimum 80 timer, med mindre I bliver enige om andet.

Minustimer

Hvis der på opgørelsestidspunktet er minustimer, skal disse timer slettes. Du kan ikke skylde arbejdstid, og det er din chefs ansvar at udnytte din arbejdstid fuldt ud.

Din arbejdstid skal planlægges i samarbejde med dig, men du kan aldrig holdes ansvarlig for selve planlægningen – og heller ikke for konsekvenserne af planlægningen når arbejdstiden opgøres.

Det samme gælder, hvis der ved udløbet af planlægningsperioden er minus i saldoen for døgntjeneste f.eks. øvelse eller sejlads.

Aftaler

Retten til at indgå aftaler om arbejdstid på CS’ aftaleområde ligger i CS.

Har du brug for råd og vejledning, er du altid velkommen til at kontakte CS.

Kontakt

KEN GRANSKOV MADSEN
Specialkonsulent
Telefon: 36 90 89 23
E-mailE-mail