Planlægning og opgørelse af arbejdstid

Der er stor forskel på planlægningsperiode og opgørelsesperiode. Planlægning af arbejdstid ligger inden for ledelsesretten. Det betyder, at såfremt man ikke bliver enige om tjenestens placering, er det i sidste ende chefen, der bestemmer. Planlægningsperioden kan have en længde fra 4 uger og op til 52 uger. Periodens længde skal aftales i din myndigheds samarbejdsudvalg, fordi ledelsesretten skal udføres i samarbejde.

Planlægning af arbejdstid skal altså altid ske i samarbejde med dig, men det er chefen, der har ansvaret for planlægningen. Hvis du ikke kender din planlægning, kan du altid bede din chef om at få en kopi af den. Det er vigtigt, at du kender din planlægning, dels fordi du skal kunne planlægge dit privatliv og dels fordi planlægningen er afgørende, hvis du er syg eller skal afspadsere merarbejde. Du har f.eks. krav på den arbejdstid, der er planlagt, hvis du bliver syg.

Grundlaget for din planlægning, er en arbejdsuge på 37 timer i gennemsnit og chefen må ikke planlægge på merarbejde.

Opgørelse af arbejdstid
Opgørelsesperioden er modsat planlægningsperioden et aftalespørgsmål og er fastsat i kollektive aftaler – det vil sige i overenskomsten. For CS’ aftaleområde er opgørelsesperioden 3 måneder og følger årets kvartaler.

Din arbejdstid skal altid opgøres ved udgangen af hvert kvartal. Det skal den, selvom I eventuelt har aftalt en længere planlægningsperiode ved din myndighed. Med arbejdstid menes her den normale arbejdstid.

Arbejdstid i forbindelse med døgntjeneste f.eks. øvelse og sejlads opgøres anderledes end din normale arbejdstid. I CS’ organisationsaftale er det aftalt, at øvelse og sejlads opgøres ved udløbet af planlægningsperioden. Hvis der på dette opgørelsestidspunkt er øvelse og/eller sejlads der ikke er godtgjort ved afspadsering, skal dette straks udbetales eller overføres til f.eks. fridøgnsbank efter aftale med dig.

Du skal derfor være opmærksom på:

• at din normale arbejdstid opgøres på terminerne den 31. marts, den 30. juni, den 30. september og den 31. december, og
• at arbejdstid i forbindelse med af øvelse og/eller sejlads opgøres og godtgøres ved planlægningsperiodens udløb.

Merarbejde
Viser det sig, at din normale arbejdstid har oversteget 37 timer om ugen i gennemsnit i opgørelsesperioden bliver de timer, der er i overskud, til merarbejde.  Disse timer skal flyttes fra den normale arbejdstidssaldo 2099 til saldo 2100. Det skal de, fordi der er andre regler for afvikling af merarbejde, end der er for omlægning af tjenesten inden for opgørelsesperioden.

Har du har merarbejde, skal det være afspadseret senest 3 måneder efter opgørelsestidspunktet. Det vil sige i løbet af det efterfølgende kvartal. Vurderer din chef, at det ikke er muligt at godtgøre merarbejdet ved afspadsering, kan han vælge at udbetale merarbejdet på opgørelsestidspunktet.

Har det ikke været muligt at afvikle dit merarbejde inden for frist på 3 måneder, skal det merarbejde, der er på saldo 2100, som udgangspunkt udbetales med den næste lønudbetaling. Der er dog også andre muligheder. Du har således mulighed for, at indgå en aftale med din chef om:

• At merarbejdet konverteres til omsorgsdage,
• At merarbejdet overføres en fridøgnbank, eller
• At I aftaler et andet tidspunkt for afspadseringen (inden for det næste år efter opgørelsestidspunktet).

Indgår du ikke en sådan aftale, skal merarbejdet udbetales. Du skal være opmærksom på, at din chef på dette tidspunkt ikke kan nægte at udbetale merarbejdet, heller ikke med manglende økonomi som begrundelse.

Skal du afspadsere fra saldo 2100, skal din chef varsle det med minimum 80 timer, med mindre I bliver enige om andet.

Minustimer
Er der på opgørelsestidspunktet minustimer, skal disse timer slettes, med mindre du og din chef har lavet en aftale om andet (se næste afsnit). Det skal de, fordi det er din chefs ansvar at udnytte din arbejdstid fuldt ud. Din arbejdstid skal planlægges i samarbejde med dig, men du kan aldrig holdes ansvarlig for selve planlægningen – og heller ikke for konsekvenserne af planlægningen når arbejdstiden opgøres. Det samme gælder, hvis der ved udløbet af planlægningsperioden er minus i saldoen for døgntjeneste f.eks. øvelse eller sejlads.

Aftaler
Retten til at indgå aftaler om arbejdstid på CS’ aftaleområde ligger i CS. Der er dog ikke noget til hinder for, at du og din chef laver en individuel aftale om din arbejdstid for en vis periode. Du kan for eksempel godt indgå en aftale med din chef om, at du holder mere fri i 1. kvartal og arbejder mere i 2. kvartal eller omvendt, hvis det giver mening for jer.

CS anbefaler, at sådanne aftaler laves skriftlige, så det er nemt for jer begge at huske betingelserne for den konkrete aftale på et senere tidspunkt. Det er selvfølgeligt altid frivilligt at indgå en sådan aftale, og ikke noget du kan tvinges til.

Har du brug for råd og vejledning, er du altid velkommen til at kontakte CS.

Kontakt

FLEMMING FAGE SØRENSEN
Specialkonsulent
Telefon: 36 90 89 44
E-mailE-mail