CS' tillægsaftale

CS og FPS har aftalt, at ansatte på CS’ aftale-område pr 1. april 2015 overgår til Rammeaftale om Nye lønsystemer. (Stampersonel ansat 1. april 2015 eller senere er ikke omfattet af den nye tillægsaftale, men er alene omfattet af Rammeaftale om Ny lønsystemer).

CS’ aftale om tillægsdannelse af 28. september 2007 er opsagt. Fra 1. april 2015 indgås aftaler om individuelt kvalifikations- og funktionstillæg samt engangsvederlag i henhold til Rammeaftalen om Nye lønsystemer.

Eksisterende kvalifikationstillæg (PKVAL)
Eksisterende aftaler om PKVAL-tillæg fortsætter indtil udløb på de aftalte vilkår eller indtil medar-bejderen søger en ny stilling eller tillægget forhandles af andre årsager. Det er således ikke nød-vendigt at begære en forhandling alene med henblik på ”overførsel” til den nye aftale.

Genforhandling af eksisterende PKVAL 
Ved udløb af aftaler om eksisterende PKVAL-tillæg, skal der ske genforhandling tre måneder før aftalens udløb.

Medarbejderen eller chefen kan begære en genforhandling. Enes parterne om et nyt individuelt tillæg, udfærdiges en ny aftale om individuelt kvalifikationstillæg. Kvalifikationstillæg er som ud-gangspunkt varige. Den ansatte er herefter omfattet af Rammeaftalen om Nye lønsystemer.

Opnås der ikke enighed ved genforhandlingen, bliver det eksisterende kvalifikationstillæg varigt med samme beløbsstørrelse og pensionsvilkår, og en ny aftale om individuelt kvalifikationstillæg udfærdiges. Den ansatte er herefter omfattet af Aftale om Nye lønsystemer.

TR gennemfører som udgangspunkt genforhandlingen
Genforhandling af PKVAL sker som udgangspunkt mellem chefen og den stedlige TR, men den ansatte har dog mulighed for at begære en individuel forhandling (og dermed forhandle selv).

Forhandling ved ansøgt stillingsskift
Ved ansøgt stillingsskift vil et eksisterende PKVAL skulle forhandles i ansøgningsprocessen. Enes parterne om et nyt individuelt tillæg, udfærdiges en ny aftale om individuelt kvalifikationstillæg. Den ansatte er herefter omfattet af Aftale om Nye lønsystemer. Kan parterne derimod ikke enes om et nyt individuelt tillæg, vil det være op til den enkelte selv at beslutte, om man ønsker at skifte til den ansøgte stilling eller blive i den nuværende og fortsætte med sit PKVAL indtil udløb, eller indtil der begæres forhandling af andre årsager, jf. ovenfor.

Vilkår efter overgang til Rammeaftalen om Nye lønsystemer
Pr. 1. april 2015 og senere indgås aftaler om individuelt kvalifikations- og funktionstillæg samt engangsvederlag i henhold til Rammeaftalen om Nye lønsystemer.

Forhandling om individuelt kvalifikations- og funktionstillæg samt engangsvederlag sker mellem chefen og den stedlige TR og vil typisk finde sted i forbindelse med de årlige nylønsforhandlinger. Der kan dog begæres en forhandling på andre tidspunkter.

Note: Muligheden for forhandling af individuelt kvalifikations- og/eller funktionstillæg træder ikke i stedet for det gradsafhængige funktionstillæg. Det gradsafhængige funktionstillæg er videreført med de nuværende niveauer.

Aftaler om kvalifikationstillæg er varige medmindre andet aftales (parterne skal være enige).
Kvalifikationstillæg forhandles som en del af ansættelsesproceduren, hvor den ansatte på bag-grund af et opslag ansøger og besætter en stilling. I tilfælde hvor den ansatte skifter stilling af andre årsager end ovenfor anført, bibeholder den ansatte kvalifikationstillægget, med mindre andet aftales (parterne skal være enige).

Særlige forhold
Ved beordring i INTOPS fortsætter eventuelt aftalte individuelle kvalifikationstillæg.

Ved funktion, hvor den ansatte virker på et højere funktionsniveau, fortsætter individuelle kvalifikationstillæg ligeledes.

Skifter den ansatte stilling af andre årsager end ved ansøgning, bibeholder han/hun sit kvalifikationstillæg, med mindre andet aftales (parterne skal være enige).

Ofte stillede spørgsmål

I henhold til Rammeaftalen om Nye lønsystemer kan lokale tillæg aftales varige eller midlertidige (en midlertidig aftale indeholder en udløbsdato). CS og FPS har aftalt, at et individuelt kvalifikationstillæg er varigt, medmindre andet er aftalt. Udgangspunktet er derfor, at kvalifikationstillæg aftales uden udløbsdato.

Et kvalifikationstillæg kan i yderste konsekvens godt opsiges af arbejdsgiver. Ved en opsigelse skal der foreligge saglige grunde, opsigelsen skal ske med medarbejderens individuelle opsigelsesfrist og medarbejderen skal høres inden opsigelsen træder i kraft. Der er således ikke tale om en forhandling, men en situation, hvor ”myndigheden træffer en afgørelse, der er til ugunst for den ansatte”, hvorfor den ansatte skal partshøres i henhold til forvaltningsloven.

Et funktionstillæg er typisk bundet op på tjeneste ved en specifik enhed eller varetagelse af en specifik funktion. Når varetagelse af funktionen ophører, vil tillægget bortfalde. Præmisserne for tillægget og ophør af samme skal fremgå af aftalen.

Ja. Det sker til hans/hendes tillidsrepræsentant.

Ja, det sker til den ansattes tillidsrepræsentant.

På arbejdstagerside er det den stedlige tillidsrepræsentant, og forhandlinger om kvalifikationstillæg vil normalt ske i forbindelse med de årlige nylønsforhandlinger.

For arbejdsgiver vil det typisk være den stedlige chef, som har mandatet, og som gennemfører forhandlingen. I forbindelse med ansættelse kan mandatet dog være givet til den ansvarlige for ansættelsesproceduren.

Chefen og den ansatte afholder årlig lønsamtale som hidtil. Det er ikke muligt at aftale tillæg i forbindelse med lønsamtalen.

Hvis udnævnelsen sker i forbindelse med et ansøgt stillingsskift, vil der i forbindelse med ansøg-ningen normalt have været gennemført forhandling om individuelt kvalifikationstillæg. Hvis ud-nævnelsen sker, hvor der ikke er tale om ansøgning vil der normalt skulle ske en forhandling.

Note: Udnævnelse af sergenter i direkte forlængelse af sergentskolen medfører ikke krav om forhandling.

Varige og midlertidige kvalifikations- og funktionstillæg er pensionsgivende.

Ved uenighed følges den i rammeaftalen fastlagte procedure. Indledningsvist gennemføres en uenighedsforhandling ved NIV II og – hvis dette ikke fører til et resultat – yderligere en uenighedsforhandling mellem CS og Forsvarsministeriets Personalestyrelses overenskomstafdeling.

Opnås der ikke enighed i uenighedsproceduren fortsætter medarbejderens hidtidige tillæg.
Ved opsigelse af et tillæg gennemføres ikke uenighedsforhandlinger.

Tillidsrepræsentanten forhandler for medarbejderen.

Kontakt

TORBEN BRATVED
Medlemskonsulent
Telefon: 36 90 89 33
E-mailE-mail

Kontakt

OLE KJÆR POULSEN
Medlemskonsulent
Telefon: 23 24 23 88
E-mailE-mail