Arbejdstidsopgørelsen

Din arbejdstid skal opgøres ved udgangen af hvert kvartal. Hvis det viser sig, at der på opgørelsestidspunktet henstår timer på arbejdstidssaldoen, bliver disse timer på opgørelsestidspunktet til merarbejde. (Bemærk at “fridage til gode” også er en del af merarbejdet, idet hver af disse indeholder 7,4 timer) Idet merarbejde skal håndteres efter nogle ganske særlige regler, skal merarbejdet flyttes til en anden konto.

Merarbejde
Afspadsering skal gives senest 3 måneder efter opgørelsesperiodens udløb. Afspadseringen kan efter aftale med den ansatte udskydes i op til 1 år efter opgørelsesperiodens udløb. Dette fremgår af statens arbejdstidsaftale § 10.

Afspadseringstidspunktet skal varsles mindst 80 timer i forvejen.

Hvis du er syg, når en planlagt afspadsering begynder, har du ikke pligt til at påbegynde afspadseringen.

Hvis merarbejdet ikke er afspadseret inden udløbet af de 3 måneder, skal der ske betaling ved den følgende lønudbetaling, medmindre du vælger at få den tilgodehavende afspadsering konverteret til opsparingsdage. Betaling kan også ske før fristens udløb, hvis ansættelsesmyndigheden vurderer, at afspadsering ikke vil være mulig eller hensigtsmæssig.

Det skal bemærkes, at ledelsen efter afspadseringsfristens udløb, ikke kan afslå udbetaling med henvisning til manglende økonomi.

Hvis afspadseringen ligger i direkte forlængelse af fri- eller feriedage, skal varslingen under alle omstændigheder ske, før fri- eller feriedagene påbegyndes. Afspadsering bør så vidt muligt gives i hele eller halve dage.

Minus timer
Ledelsen har retten til at planlægges arbejdstiden og med denne ret kommer der også en pligt til at gøre det. Det har den konsekvens, at hvis der på opgørelsestidspunktet er minus på arbejdstidssaldoen skal disse timer nulstilles idet medarbejderen ikke kan skylde arbejdstid.

Aftaler
Retten til at indgå kollektive aftaler om arbejdstid på CS’ aftaleområde ligger i CS. Der er ikke umiddelbart adgang til, at den enkelte medarbejder og chefen laver en individuel aftale om arbejdstiden. Der kan dog indgås aftale om at udskyde afvikling af merarbejde, konvertere merarbejde til opsparingsdage eller oprette en fridøgnsbank.

CS anbefaler, at sådanne aftaler laves skriftlige, så det er nemt for jer begge at huske betingelserne for den konkrete aftale på et senere tidspunkt. Det er selvfølgeligt altid frivilligt at indgå en sådan aftale, og ikke noget du kan tvinges til.

Downloads