Tilkald og hviletid

Visse steder i forsvaret er der oprettet rådighedstjeneste i form at tilkaldevagt. Men hvad er reglerne for for rådighedstjeneste og den daglige hvileperioden. Reglerne er beskrevet i AT vejledning om rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste.

Det er sådan, at rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes ikke som hvileperiode eller fridøgn hvorimod rådighedstjeneste uden for arbejdsstedet betragtes som hvileperiode.

Hvis den ansatte under rådighedstjenesten kaldes til arbejde, anses hvileperioden for afbrudt, når udkaldet foretages eller den ansatte pålægges anden arbejdsforpligtelse, og den indtræder først påny ved hjemkomsten henholdsvis arbejdets ophør.

Når den ansatte kaldes til arbejde som førnævnt under rådighedstjeneste, kan hvileperioden, inden for former for arbejde som er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen enten:

  • nedsættes til 8 timer eller
  • udskydes, således at den gives efter afslutningen af det sidste arbejde.

Der er dog den begrænsning, at nedsættelse eller udskydelse af hvileperioden kan højst ske i 10 døgn i hver kalendermåned og højst i 45 døgn i et kalenderår.

Eksempel 1:
Medarbejderen er planlagt til almindelig tjeneste i perioden mandag 08:00 – 16:00 og er derefter planlagt til rådighedstjeneste i tidsrummet kl. 16:00 – 08:00.

Medarbejderen tilkaldes mandag aften kl. 21:00 og skal arbejde frem til tirsdag kl. 06:00.

Ved kontrol omkring 11 timers reglen skal man regne 24 timer tilbage fra afslutningen af det sidste arbejde. I dette eksempel betyder det 24 timer tilbage fra tirsdag morgen kl 06:00 og tilbage til mandag morgen kl. 06:00.

Medarbejderen har i denne 24 timers periode haft 2 hvileperioder, mandag fra kl. 06:00 – til mandag kl. 08:00 i (2 timer), og mandag kl. 16:00 til mandag kl. 21:00 (5 timer).

Medarbejderen har således har en hvileperiode på 7 timer – dog ikke sammenhængende.

Idet muligheder i forbindelse med rådighedstjeneste er enten, at den daglige hvileperioden nedsættes til 8 timer eller udskydes, således at den gives efter afslutningen af det sidste arbejde, kan det i dette eksempel konstateres, at hvileperioden må udskydes.

Det har den konsekvens, at medarbejderen skal nu have den udskudte 11 timers hvileperiode + det nye døgns 11 timers hvileperiode, i alt 22 timer ved ophør af det sidste arbejde tirsdag morgen kl. 06:00. Medarbejderen kan således først møde på arbejde igen onsdag morgen kl. 04:00.

Eksempel 2:
Medarbejden er planlagt til almindelig tjeneste i perioden mandag 08:00 – 16:00 og er derefter planlagt til rådighedstjeneste i tidsrummet kl. 16:00 – 08:00.

Medarbejderen tilkaldes mandag aften kl. 00:00 og skal arbejde frem til tirsdag kl. 08:00.

Ved kontrol omkring 11 timers reglen skal man regne 24 timer tilbage fra afslutningen af det sidste arbejde. I dette eksempel betyder de 24 timer fra tirsdag morgen kl. 08:00 til mandag morgen kl. 08:00.

Medarbejderen har i den 24 timers periode haft 1 hvileperiode, fra mandag kl. 16:00 – kl. 00:00 i alt 8 timer.

Idet muligheder i forbindelse med rådighedstjeneste er enten, at den daglige hvileperioden nedsættes til 8 timer eller udskydes, således at den gives efter afslutningen af det sidste arbejde, kan det i dette eksempel konstateres, at hvileperioden er nedsat til 8 timer.

Det har den konsekvens, at medarbejderen skal have det nye døgns 11 timers hvileperiode, + den kompenserende hvileperioden på 3 timer, i alt 14 timer. Medarbejderen kan således først møde på arbejde igen tirsdag aften  kl. 22:00.

Det skal bemærkes, at nedsættelse eller udskydelse af den daglige hvileperiode forudsætter at der er indgået en lokalaftale herom.