Hvornår fastlægges ferien

Ferien skal tilrettelægges så tidligt som muligt. Ledelsen skal senest 3 måneder, inden hovedferien begynder, give medarbejderen varsel om ferietidspunktet. For øvrig ferie er varslet mindst 1 måned.

En medarbejder, der fx skal holde hovedferie fra 12. juni, skal have varsel herom senest 11. marts. Varslet bør indeholde oplysning om, at der er tale om hovedferie.

Ledelsen kan vælge at varsle ferie løbende, eller for hele ferieafholdelsesperioden på én gang, jf. afsnit 3.2. om reglerne for ferien placering.

Der er ikke fastsat bestemmelser om, hvornår en medarbejder skal meddele ledelsen, at medarbejderen vil holde en særlig feriedag. Efter ferieaftalen skal det blot ske så tidligt som muligt. Jo tidligere medarbejderen giver ledelsen besked, jo større er muligheden for, at afholdelsen kan forenes med arbejdet.

Ledelsen kan i visse tilfælde varsle afholdelse af særlige feriedage.

Særligt om ikke-optjent ferie
En medarbejder har altid krav på at holde 5 ugers ferie i ferieafholdelsesperioden – også selv om medarbejderen ikke har optjent ret til betalt ferie. Hvis medarbejderen ikke har optjent ret til betalt ferie, kan ledelsen dog ikke varsle medarbejderen at holde ferie, bortset fra de særlige regler, der gælder om virksomhedslukning.

Ledelsen bør derfor afklare i forbindelse med ansættelsen, om medarbejderen har en uudnyttet ret til ikke-optjent ferie, og i bekræftende fald, om medarbejderen ønsker at holde disse feriedage, da de almindelige varslingsregler principielt også gælder for ikke-optjent ferie.

Medarbejderen kan vælge ikke at holde ikke-optjent ferie, men kan efterfølgende omgøre beslutningen i hele ferieafholdelsesperioden.

Medarbejderen har kun ret til at holde særlige feriedage, hvis de er optjent i det aktuelle arbejdsforhold eller efter aftale er overført fra et tidligere ansættelsesforhold.

Særligt om feriehindringer

Hvis en varslet ferie ikke har kunnet holdes på grund af en feriehindring, skal erstatningsferien som udgangspunkt varsles med de sædvanlige varsler.

Der gælder dog særlige regler, hvis årsagen til den manglende ferieafholdelse har været sygdom eller overenskomstmæssig konflikt.

Erstatningsdage for særlige feriedage, der ikke kan holdes på grund af en feriehindring, behandles efter de almindelige regler for særlige feriedage.

Hvornår begynder og slutter ferien?

Ferien starter ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.

Også særlige feriedage starter ved arbejdstids begyndelse og slutter ved arbejdstids ophør den/de pågældende dag(e).