Betaling for ferie og særlige feriedage

Generelt

Under afholdelse af optjent ferie får medarbejderen

  • Løn + særlig feriegodtgørelse på 1,5 pct. eller
  • Feriegodtgørelse på 12,5 pct. eller
  • Feriegodtgørelse på 12 pct.

Hovedparten af medarbejderne omfattet af ferieaftalen har ret til ferie med løn + særlig ferie-godtgørelse på 1 ½ pct., idet de opfylder betingelserne i ferieloven, dvs. at de er ansat månedsvis eller for længere tid og har ret til fuld løn under sygdom og på søgnehelligdage.

Medarbejderen kan dog vælge i stedet at holde ferie med feriegodtgørelse på 12 pct. Se reglerne herfor under fanen ”ferie med feriegodtgørelse).

En medarbejder, der ikke opfylder betingelserne for at have ret til ferie med løn, har ret til ferie med feriegodtgørelse med 12,5 pct., jf. ferieloven.
Medarbejdere, der har optjent ferie hos en tidligere arbejdsgiver, holder ferie uden løn, men får via FerieKonto udbetalt feriegodtgørelsen fra det tidligere ansættelsesforhold.

Betaling under afholdelse af ferie på forskud udgør medarbejderens sædvanlige løn. For medarbejdere med ret til feriegodtgørelse beregnes den sædvanlige løn i de sidste 4 uger før ferien.

Under afholdelse af særlige feriedage får medarbejderen sin sædvanlige løn.

Ferie med løn

Som udgangspunkt har medarbejdere ret til løn under ferie i forhold til den arbejdstid/-omfang hvor i ferien er optjent.

Samme beskæftigelsesgrad som på optjeningstidspunktet

For medarbejdere, der på ferietidspunktet har samme beskæftigelsesgrad som på optjenings-tidspunktet, udgør lønnen under ferie medarbejderens sædvanlige løn på det tidspunkt, hvor ferien holdes.

I lønnen indgår

  • skalaløn, basisløn el. lign.
  • varige og midlertidige tillæg, der ydes med et fast månedligt beløb
  • timebaserede tillæg (fx natpenge og trucktillæg), i det omfang de er en fast påregnelig del af lønnen
  • pensionsbidrag (både eget- og arbejdsgiverbidrag) af såvel den faste løn som eventuelle pensionsgivende tillæg.

Der henvises i øvrigt til Finansministeriets cirkulære af 6. december 2011 om beregning af løn under betalt fravær mv.

I lønnen indgår ikke

  • betaling for over- eller merarbejde, heller ikke selv om dette forekommer regelmæssigt, medmindre der er tale om et fast månedligt vederlag.

Som eksempel på en fast månedlig betaling, som indgår i lønnen, kan nævnes rådighedstil-lægget til akademiske fuldmægtige og plustid (medarbejdere som har aftalt højere ugentlig arbejdstid end 37 timer).

Ved afholdelse af særlige feriedage har medarbejderen ret til løn svarende til lønnen på almindelige feriedage. For medarbejdere, der på ferietidspunktet har samme beskæftigelsesgrad som i hele optjeningsåret (kalenderåret), udgør lønnen under afholdelse af særlige feriedage medarbejderens sædvanlige løn på det tidspunkt, hvor de særlige feriedage holdes.

Anden beskæftigelsesgrad end på optjeningstidspunktet

Har en medarbejder på ferietidspunktet en anden beskæftigelsesgrad end på optjeningstids-punktet, beregnes lønnen under ferie på grundlag af den normale daglige eller ugentlige arbejdstid eller arbejdsomfang på optjeningstidspunktet. Det afgørende for beregning af lønnen under ferien er beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet og lønnen på det tidspunkt, hvor ferien holdes

For en medarbejder, der har haft tjenestefrihed på optjeningstidspunktet, fastsættes beskæftigelsesgraden i relation til ferieoptjening under tjenestefriheden til det timetal, der gjaldt umiddelbart før tjenestefriheden, dvs. måneden før tjenestefrihedens påbegyndelse.

Ved afholdelse af særlige feriedage har medarbejderen ret til løn svarende til lønnen på almindelige feriedage. Har en medarbejder på afholdelsestidspunktet en anden beskæftigelsesgrad end i optjeningsåret (kalenderåret), beregnes lønnen under afholdelse af særlige feriedage på grundlag af den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsåret (kalenderåret).

Deltidsansatte

En deltidsansat, der har arbejdet ud over deltidsnormen, men inden for fuldtidsnormen, dvs. uden at de ekstra timer er blevet godtgjort som overarbejde, får 12,5 pct. feriegodtgørelse af merarbejdsbetalingen beregnet efter de almindelige regler.

For deltidsansatte, der har fået betaling for merarbejde i ferieåret, kombineres følgende ferie-betaling:

  • ferie med løn + 1,5 pct. særlig feriegodtgørelse og
  • 12,5 pct. feriegodtgørelse af merarbejdsbetalingen, det vil sige betalingen for udført tjeneste ud over den fastsatte beskæftigelsesgrad jf. nedenfor.

Betaling for over- og merarbejde indgår ikke i den løn, der udbetales under ferie. Det gælder også for deltidsansatte.

Ferie optjent under tjenestefrihed uden løn

Medarbejdere, der har optjent ferie i en tjenestefrihedsperiode uden løn, holder ferie med løn, hvis de tidsmæssige betingelser for genindtræden og afholdelse af ferien er opfyldt.

Har medarbejderen i de første 6 måneder af tjenestefrihedsperioden optjent ferie hos en anden arbejdsgiver, fratrækkes den dertil svarende feriegodtgørelse i den løn, der udbetales under ferien. Der kan dog højst fratrækkes et beløb svarende til lønnen.

Ved tjenestefrihedens påbegyndelse kan tilgodehavende ferie være konverteret til feriegodtgørelse på 12,5 pct., der er indbetalt til FerieKonto. Vælger medarbejderen – efter genindtræden – at afvikle en afregnet ferie som ferie med løn, modregnes den udbetalte feriegodtgørelse i den løn, der udbetales under ferien.

Ved afholdelse af særlige feriedage har medarbejderen ret til løn svarende til lønnen på feriedage. Der indgår de samme løndele som på feriedage.

Har medarbejderen i de første 6 måneder af tjenestefrihedsperioden optjent særlige feriedage hos en anden arbejdsgiver, der er omfattet af ferieaftalen, fratrækkes den udbetalte kontante godtgørelse i den løn, der udbetales, når de særlige feriedage holdes. Der kan højst fratrækkes et beløb svarende til lønnen.