Særlige feriedage

Særlige feriedage optjenes i optjeningsåret (kalenderåret) og holdes i afholdelsesperioden for særlige feriedage (1. maj til 30. april året efter optjeningsåret).

Særlige feriedage kan ikke holdes, hvis der foreligger en feriehindring.

Reglerne om afholdelse af særlige feriedage afviger fra de almindelige ferieregler, jf. nedenfor.

Fastlæggelsen af afholdelsestidspunkt

Tidspunktet for afholdelse af særlige feriedage fastlægges ved aftale mellem ledelsen og den enkelte medarbejder. Medarbejderens ønske om placering af særlige feriedage skal så vidt muligt imødekommes. Det er dog en forudsætning, at afholdelsen er forenelig med arbejdet.
Medarbejderen skal give ledelsen besked så tidligt som muligt om, hvornår medarbejderen ønsker at holde de særlige feriedage.

Ledelsen kan i visse situationer varsle dagene til afholdelse, jf. nedenfor.

Det er desuden en betingelse, at placeringen af dagene – set under ét – ikke afviger væsentligt fra den måde, hvorpå arbejdet normalt er tilrettelagt.

For medarbejdere med skiftende arbejdstider skal dagene placeres på en sådan måde, at den samlede frihed dækker en repræsentativ blanding af kortere og længere arbejdsdage, eventuelle arbejdsfri dage, dag-, aften-, natte- og weekendtjenester samt eventuelle rådighedsvagter – svarende til en normal vagtplan.

Fx kan ledelsen modsætte sig, at en ansat med regelmæssigt forekommende søndagsarbejde udelukkende lægger sine særlige feriedage på søndage. Tilsvarende kan ledelsen modsætte sig, at de særlige feriedage alene placeres på lange arbejdsdage, hvis medarbejderen har meget varierende daglige arbejdstider.

Såvel medarbejderen som ledelsen kan kræve, at dagene holdes i afholdelsesperioden for særlige feriedage (1. maj til 30. april). Er dagene ikke afholdt og tidspunktet for afholdelsen ikke fastlagt senest 1. januar, kan ledelsen varsle dagene afholdt efter de regler, der gælder for øvrig ferie. Det betyder, at varslet er 1 måned, og at dagene kun kan varsles til afholdelse i hele dage.

Hvordan kan de afvikles?

Særlige feriedage kan holdes samlet, enkeltvis og som brøkdele af dage.

Medarbejderen og ledelsen kan også – såvel forud for som i løbet af afholdelsesperioden for særlige feriedage – aftale, at dagene skal godtgøres kontant ved periodens udløb. En sådan aftale kan kun ændres, hvis parterne er enige.

Kan regler om afvikling fastlægges ved lokalaftale?

Afviklingen af særlige feriedage fastlægges som nævnt ved individuel aftale mellem ledelsen og den enkelte medarbejder.

Der kan derfor ikke indgås lokale kollektive aftaler mellem ledelsen og den/de pågældende tillidsrepræsentant(er) om afvikling eller placering af de særlige feriedage.

Der kan således ikke indgås lokalaftale om, fx

  • at særlige feriedage ikke kan godtgøres kontant,
  • at dagene holdes på bestemte tidspunkter (eksempelvis mellem jul og nytår), eller at særlige feriedage ikke holdes, men skal godtgøres kontant.