Opsparingsdage

Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og centralorganisationerne aftalt nye bestemmelser om opsparingsdage.

Ændringerne indebærer bl.a., at afviklingen af de opsparede dage efter den 1. maj 2015 ikke kan fastlægges ensidigt af den ansatte, men skal ske efter aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte.

Den ansatte kan vælge at få tilgodehavende afspadsering for over- /merarbejde, der ikke er afviklet inden afspadseringsfristens udløb, konverteret til opsparingstimer/-dage. Tilsvarende gælder for eventuel afspadsering optjent for arbejde på ubekvemme tidspunkter, som ikke er afviklet inden afspadseringsfristens udløb.

Ansættelsesmyndigheden kan fastsætte et maksimum, dels for hvor mange timer der årligt kan konverteres til opsparingstimer/-dage, dels for den til enhver tid værende opsparing af timer/dage. Maksimum kan ikke fastsættes til mindre end 74 timer – for ansatte på deltid og plustid en forholdsmæssig del heraf.

Afspadsering, der efter § 2 er konverteret til opsparingstimer/-dage, kan ikke senere tilbageføres og godtgøres kontant, dog vil afspadsering fra over-/merarbejde som er konverteret til opsparingstimer/-dage ved ansættelsesforholdets ophør blive afregnet kontant med den aktuelle timeløn.  Hvis opsparingen af timer ved den ansattes eller ansættelsesmyndighedens opsigelse af ansættelsesforholdet overstiger det fastsatte maksimuml, kan ansættelsesmyndigheden kræve, at de overskydende timer afvikles i opsigelsesperioden.

Tidspunktet for afvikling af opsparingstimerne fastlægges efter aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte. Afvikling kan ske såvel i timer som i hele dage. Ved afvikling af opsparingstimerne har den ansatte ret til sædvanlig løn, inkl. eventuelle fast påregnelige tillæg.