Løn under fravær

I visse situationer kan der udbetales løn og tillæg under fravær. Der er dog en række forudsætninger, som skal være opfyldt.

Hvilke elementer indgår i “normal”, “fuld” eller “sædvanlig” løn?
Faste løndele 

  1. Den faste løn, dvs. skalalønnen/basislønnen
  2. Tillæg (såvel varige som midlertidige), der ydes med faste månedlige beløb, herunder også tillæg, der ydes som erstatning for honorering af rådighedstjeneste og/eller over-/merarbejdsgodtgørelse
  3. Eventuelle pensionsbidrag af de ovenfor nævnte løndele

Variable løndele – tillæg
Herudover kan der i lønnen indgå en række tillæg, der optjenes taxametermæssigt. Dvs. tillæg, der ikke ydes med et fast månedligt beløb, men som udbetales for det konkrete antal arbejdstimer/vagter, der rent faktisk er præsteret.

  1. Arbejdstidsbestemte tillæg, dvs. tillæg der ydes for arbejde på tidspunkter uden for normal arbejdstid, fx natpenge, søn- og helligdagstillæg, skifteholdstillæg.
  2. Arbejdsbestemte tillæg, dvs. tillæg der ydes for en bestemt funktion eller gene, fx svejsetillæg, tillæg for betjening af særlige maskiner, smudstillæg.
  3. Vagttillæg og rådighedsvagttillæg, dvs. tillæg der ydes for en særlig arbejdsforpligtelse, fx at stå til rådighed for tilkald i et nærmere fastsat antal timer.

Sådanne variable tillæg indgår dog kun i lønberegningen, hvis de for den pågældende medarbejder har karakter af en fast påregnelig løndel.

Følgende ydelser kan aldrig medregnes i lønnen:

  1. Over-/merarbejdsbetaling, der ikke er konverteret til faste tillæg, heller ikke selv om over-/merarbejdet og betalingen herfor gennem en længere periode har haft en mere permanent og påregnelig karakter.
  2. Udgiftsdækkende ydelser, fx befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge.

Variable løndele – frihedsopsparing
Inden for CS’ aftaleområde optjenes ekstraordinær frihed som kompensation for arbejde i aften- og nattimerne – som er 3 timers frihed for hver 37 timers arbejde i tidsrummet fra kl. 17.00 til kl. 6.00, jf. tjenestemændenes arbejdstidsaftale. Det bemærkes, at civile er omfattet af aftale om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO 10 forhandlingsområde. Det vil sige, at civile optjener ikke frihed for tjeneste mellem 17:00 og 06:00 men honoreres med et tillæg til timelønnen, der udgør 25 pct. af den pågældendes basisløn.

I det omfang betingelsen om fast påregnelighed er opfyldt, jf. nedenstående optjenes frihed og tillæg under betalt fravær.

Det gælder dog ikke ved fravær på grund af ferie. Der opspares således ikke frihed, når den ansatte holder ferie (hvilket modsvares af, at ferie ikke kan holdes under afvikling af opsparet frihed).

Hvornår er tillæg fast påregnelige?
Kravet om fast påregnelighed anses for opfyldt, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  1. Den ansatte er ifølge sit ansættelsesbevis udtrykkeligt ansat til tjeneste, for hvilken der optjenes arbejdstidsbestemte tillæg mv., arbejdsbestemte tillæg, vagt- eller rådighedsvagttillæg, og arbejder i praksis i overensstemmelse hermed.
  2. Den ansatte har regelmæssigt gennem længere tid (normalt mindst ½ år) rent faktisk udført sådan tjeneste.

Oversigt over fraværssituationer
Medregning forudsætter fast påregnelighed.

a) Sygdom Der optjenes såvel tillæg som frihed.
(Fællesoverenskomsterne og AC-overenskomsten – praksis fsva. tjenestemænd)

b) Barsels- og adoptionslov Der optjenes såvel tillæg som frihed i de orlovsperioder, hvor den pågældende i henhold til barselsaftalen har krav på løn.
(Barselsaftalen, p.t. aftale af 9. juni 2008 (Perst. nr. 014-08), § 12)

c) Orlov til pasning af alvorligt syge børn under 18 år
Der optjenes hverken tillæg eller frihed.
(Aftale om tjenestefrihed af familiemæssige årsager, p.t. aftale af 12. juni 2007 (Perst. nr. 015-08), § 2)

d) Orlov til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem
Der optjenes hverken tillæg eller frihed.
(Aftale om tjenestefrihed af familiemæssige årsager, p.t. aftale af 12. juni 2007 (Perst. nr. 015-08), § 3)

e) Orlov i forbindelse med barns hospitalsindlæggelse
Der optjenes hverken tillæg eller frihed.
(Aftale om tjenestefrihed af familiemæssige årsager, p.t. aftale af 12. juni 2007 (Perst. nr. 015-08), § 4)

f) Omsorgsdage
Der optjenes såvel tillæg som frihed.
(Barselsaftalen, p.t. aftale af 9. juni 2008 (Perst. nr. 014-08), § 17, samt – for så vidt angår omsorgsdage konverteret fra over-/merarbejde – de respektive arbejdstidsaftaler)

g) Frihed på barns 1. og 2. sygedag Der optjenes hverken tillæg eller frihed.
(Cirkulæret til aftale om tjenestefrihed af familiemæssige årsager, p.t. cirkulære af 10. juni 2008 (Perst. nr. 015-08), pkt. 1, samt fællesoverenskomsterne og AC-overenskomsten)

h) Ferie og særlige feriedage Der optjenes tillæg, men ikke frihed.
(Ferielovens § 23, stk. 2)

i) Militærtjeneste (genindkaldelse) Der optjenes såvel tillæg som frihed.
(P.t. cirkulære af 21. juni 1977 om løn til tjenestemænd m.fl. i staten, folkeskolen og folkekirken under værnepligtstjeneste mv.)

j) Disciplinær suspension (tjenestemænd) Der optjenes hverken tillæg eller frihed.
(Suspensionsaftalen, p.t. aftale af 5. december 2008 om løn mv. under suspension mv. og ulovlig udeblivelse (Perst. nr. 073-08), § 2, stk. 1)

k) Efterbetaling af løn ved ophævelse af suspension
Hvis den indeholdte løn efterbetales i forbindelse med ophævelse af en suspension, skal der samtidig tages stilling til, om der skal ske efterbetaling af tillæg og frihedsopsparing for suspensionsperioden.
(Suspensionsaftalen, p.t. aftale af 5. december 2008 om løn mv. under suspension mv. og ulovlig udeblivelse (Perst. nr. 073-08), § 4)

l) Midlertidig overførelse til anden tjeneste eller tjenestefritagelse i forbindelse med disciplinærundersøgelse (tjenestemænd) Der optjenes hverken tillæg eller frihed i forhold til den ansattes egen stilling.
Under midlertidig overførelse til anden tjeneste optjener tjenestemanden tillæg/opsparer frihed i denne tjeneste.
(Suspensionsaftalen, p.t. aftale af 5. december 2008 om løn mv. under suspension mv. og ulovlig udeblivelse (Perst. nr. 073-08), § 2, stk. 3 og 4)

m) Efterbetaling af løn, der er tilbageholdt i forbindelse med anholdelse eller varetægtsfængsling
Hvis lønnen efterbetales i forbindelse med, at påtale opgives eller tjenestemanden frifindes, indgår tillæg i efterbetalingen, og frihed anses for optjent i samme omfang, som hvis tjenestemanden havde udført sin normale tjeneste.
(Suspensionsaftalen, p.t. aftale af 5. december 2008 om løn mv. under suspension mv. og ulovlig udeblivelse (Perst. nr. 073-08), § 1, stk. 2)

n) Funktion i højere stilling Der optjenes hverken tillæg eller frihed i forhold til den ansattes egen stilling
Under funktionen optjener den ansatte tillæg/opsparer frihed efter de bestemmelser, der gælder for den stilling, hvori den pågældende fungerer..

o) Deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder Der optjenes såvel tillæg som frihed, i det omfang den ansatte er fraværen-de fra sit sædvanlige arbejde på grund af deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder.
Der optjenes arbejdstidsbestemte (men ikke arbejdsbestemte) tillæg samt frihed, hvis tjenesten omlægges med henblik på deltagelse i samarbejdsud-valgsmøder.

p) Arbejdsmiljøorganisationsarbejde
(herunder deltagelse i de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser) Der optjenes såvel tillæg som frihed.
(P.t. cirkulære af 1. september 1993 om honorering af sikkerhedsrepræsentanter m.fl. (APD nr. 69/93), pkt. 2)

q) Tillidsrepræsentantarbejde Der optjenes såvel tillæg som frihed, i det omfang den ansatte er fraværen-de fra sit sædvanlige arbejde, fordi ledelsen lægger beslag på den pågældende i dennes egenskab af tillidsrepræsentant.
(Tillidsrepræsentantaftalen, p.t. aftale af 30. september 2008 (Perst. nr. 058-08), jf. cirkulærebemærkningerne til § 7)
Der optjenes arbejdstidsbestemte (men ikke arbejdsbestemte) tillæg samt frihed, hvis tjenesten omlægges af hensyn til varetagelsen af tillidsrepræsentanthvervet.
(Tillidsrepræsentantaftalen, p.t. aftale af 30. september 2008 (Perst. nr. 058-08), § 7, stk. 3, med cirkulærebemærkninger)

r) Afspadsering Der optjenes hverken tillæg eller frihed.

s) Tjenestefrihed med løn Der optjenes hverken tillæg eller frihed.

t) Kursusdeltagelse
Der optjenes hverken tillæg eller frihed ved omlægninger af tjenesten, som skyldes kursusdeltagelse.