Staten som arbejdsplads

Staten beskæftiger ca. 185.000 medarbejdere. Den samlede offentlige sektor beskæftiger ca. 775.000 medarbejdere, hvilket svarer til ca. en tredjedel af det danske arbejdsmarked.
Den 1. januar 2007 gennemførtes en reform af den offentlige struktur (kommunalreformen). Det betød markante ændringer af den organisatoriske struktur og opgavefordelingen i den offentlige sektor. 271 kommuner er blevet til 98 store kommuner, og 14 amter er blevet nedlagt og erstattet af fem regioner. En række opgaver er om-flyttet mellem de forskellige offentlige niveauer.

Den offentlige sektor omfatter herefter:

• Staten, der varetager opgaver på centralt niveau, herunder centraladministration, forsvar, politi og uddannelse (ungdoms- og videregående uddannelser)
• Regionerne, der varetager opgaver på regionalt niveau, herunder sundhedsvæsenet
• Kommunerne, der varetager opgaver på lokalt niveau, herunder miljø, beskæftigelse, folkeskoler, børnepasning og ældrepleje

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen er den centrale arbejdsgiver på statens område. På det øvrige offentlige område varetages arbejdsgiverinteresserne af KL og Danske Regioner, der er interesseorganisationer for henholdsvis kommunerne og regionerne.

Opgaver og organisation
Den statslige sektors opgaver betyder, at personalet primært fordeler sig på tre hovedområder, nemlig

• undervisning og forskning
• forsvar, politi og retsvæsen
• indenrigs og økonomi

Hertil kommer personale i transportsektoren (DSB, der er en selvstændig offentlig virksomhed, og Banedanmark).

Personalesammensætningen i staten afspejler opgavesammensætningen i den statslige sektor. De store personalegrupper udgøres af akademikere, kontorfunktionærer, internt uddannede i politi og forsvar, faglærte samt lærere.

Der er stor forskel på de enkelte ministerområders størrelse, ligesom organisationen heraf kan variere. For de fleste ministeriers vedkommende består ministeriet, ud over et departement, af en eller flere styrelser. Hertil kommer en række institutioner tilknyttet de enkelte ministerområder.

Kilde: ISOLA