Du er særligt beskyttet som tillidsrepræsentant

Som tillidsrepræsentant og -suppleant kan du komme i en mere udsat position end dine kolleger, fordi du af og til må gå ind i konfliktsituationer i forhold til ledelsen.

Tillidsrepræsentanten er derfor omfattet af en særlig beskyttelse mod afskedigelse. Det betyder, at der skal ”tvingende årsager” til for at kunne fyre en tillidsrepræsentant.

“Tvingende årsager” kan være:

  • Hvis du ikke aktivt har modarbejdet overenskomststridige arbejdsnedlæggelser
  • Hvis du har opfordret til andre former for brud på overenskomsten, for eksempel systematisk nægtelse af overarbejde
  • Hvis der er arbejdsmangel, det vil sige, at det overhovedet ikke er muligt at skaffe relevant arbejde til dig nogen steder på arbejdspladsen.

Beskyttelsen sikrer blandt andet, at tillidsrepræsentanten kan passe sit hverv uden at frygte for personlige konsekvenser. Den er også udtryk for en anerkendelse af de ansattes og organisationens ret til frit at kunne vælge de personer, der findes bedst egnet til hvervet som tillidsrepræsentant.

Udover tillidsrepræsentanten er også TR-suppleanter, SU-medlemmer og deres suppleanter samt arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) omfattet af denne beskyttelse.

Fyring ved arbejdsmangel 
Arbejdsmangel er kun en tvingende årsag, hvis arbejdsgiveren kan dokumentere, at han ikke lige så godt kunne have afskediget en anden medarbejder. Det hedder sig derfor også, at du som tillidsrepræsentant eller -suppleant skal afskediges som den sidste ”blandt ligemænd”.

Bevisbyrden 
Det er arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at der er tale om tvingende årsager. Ved arbejdsmangel skal arbejdsgiveren for eksempel dokumentere, at han ikke lige så godt kunne afskedige en medarbejder uden den særlige afskedigelsesbeskyttelse.

Arbejdsgiveren kan ikke fyre dig uden først at forhandle med CS. Hvis CS skønner, at arbejdsgiveren ikke rimeligt kan begrunde den påtænkte afskedigelse i dine eller arbejdsgiverens forhold, kan CS kræve sagen forhandlet med Finansministeriet.

Hvis man heller ikke her når til enighed, vil sagen blive afgjort ved en faglig voldgift.

Du har som tillidsvalgt krav på et afskedigelsesvarsel på mindst tre måneder ud over dit normale opsigelsesvarsel. Har du for eksempel et varsel på tre måneder, vil du som tillidsvalgt have et opsigelsesvarsel på i alt seks måneders.

Du skal under alle omstændigheder tage kontakt til CS, hvis du kommer i en situation, hvor du enten er truet med forflyttelse eller afskedigelse