Opbygning af TR-struktur

Aftalen om Tillidsrepræsentanter i Staten siger, at der “på enhver institution eller – for større institutioners vedkommende – i en afdeling af denne kan der vælges 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere.”

“Institution” er for forsvarets vedkommende en “myndighed” – hvilket vil sige, at der er oprettet et samarbejdsudvalg med baggrund i chefens selvstændige ledelsesret.

Hvis der i en myndighed er 5 medarbejdere, der er ansat på CS’ organisationsaftale, kan man altså vælge en tillidsrepræsentant.

Aftalen siger også, at der kan vælges mere end én tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, hvis medarbejderne ønsker det, og myndighedens ledelse er enig heri. Det er således et aftalespørgsmål hvorvidt der kan vælges flere tillidsrepræsentanter ved din myndighed.

Hvis der ikke allerede er aftalt en struktur for din myndighed, eller hvis I har gennemgået organisatoriske ændringer, der har skabt et nyt behov for tillidsrepræsentanter, anbefaler CS, at I forbereder et forslag til den struktur, I ønsker, og derefter forelægger det for chefen.

De kriterier, I skal lægge til grund for jeres ønsker er:

1) antallet af medlemmer der skal repræsenteres og

2) hvorvidt der skal være et særligt hensyn, hvis myndigheden er placeret på forskellige geografiske placeringer.

Hvis jeres oplæg om en ny TR-struktur lægger op til, at der kan vælges flere tillidsrepræsentanter, anbefaler CS, at jeres oplæg om også giver mulighed for, at I kan vælge en fællestillidsrepræsentant. Valg af fællestillidsrepræsentant er også et aftalespørgsmål.

Hvis chefen er enig i jeres oplæg, anbefaler CS, at I laver en skriftlig aftale som opbevares hos myndigheden. Hvis I derimod ikke kan blive enige lokalt, kan spørgsmålet rejses via CS.