Forsvarsgalleriet

Barsel og omsorg

Du har ret til orlov i forbindelse med barsel og adoption. Under en del af orloven modtager du løn, i resten af orlovsperioden modtager du barselsdagpenge. Er dit barn under 7 år har du som forældre ret til omsorgsdage. Du har ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår til og med det kalenderår, hvor dit barn fylder 7 år. Hvis dit barn bliver syg, har du mulighed for fravær med løn på dit barns 1. og 2. sygedag.

Der henvises til Moderniseringsstyrelsens barselsvejledning

Ligeledes opfordrer vi til at du tager kontakt til Sygemelding – og barselskontoret (SYBA).

Sygdom (forsvaret.dk)

Klik her for barselsberegner.

Sorgorlov

I de ulykkelige tilfælde hvor et medlem skulle miste et barn, har hver af forældrene ret til løn under orlov op til 26 uger efter barnets død. Dette gælder hvis barnet er dødfødt eller dør inden det er 18 år.

I tilfælde af bortadoption inden den 32. uge efter fødslen, så har hver af forældrene ret til løn under orlov i indtil 14 uger.

Kontakt CS for yderligere rådgivning

Spørgsmål og svar om barsel og omsorg

Senest tre måneder før termin skal du give din arbejdsgiver besked om, at du er gravid

Af hensyn til tjenestestedets planlægning, kan det være en god idé at underrette din leder så tidlige som muligt om din termin.

Du skal også give din arbejdsgiver besked om, hvornår du forventer at begynde din orlov.

Ja. Du har ret til lønnet fravær når du skal til graviditetsundersøgelse

6 uger før termin har du ret til at gå på barselsorlov.

Du har mulighed for at holde fri på dit barns 1. og 2. sygedag hvis:

Dit barn er under 18 år

Har ophold hos dig

Fravær er nødvendig af hensyn til barnet og

Det er foreneligt med forholdene på dit tjenestested

Som far har du ret til to sammenhængende uger med løn i forbindelse med fødslen.

Husk at give dit tjenestested besked om orlov senest fire uger før termin.

De to uger skal placeres de første 14 uger efter fødslen. Placeringen aftales med din leder, hvis du ikke ønsker at afholde dem direkte i forbindelse med fødslen.

Herudover har du ret til forældreorlov i 32 uger. Både mor og far har denne ret, men der er alene ret til dagpenge i samlet set 32 uger. Forældreorloven ligger typisk efter udløbet af de første 14 uger, men du kan godt holde forældreorlov tidligere.

 

Af disse 32 uger har du som far ret til løn i syv af ugerne, og der er mulighed for løn i yderligere seks uger. Disse seks uger er til fælles med mor. Hvis du vil holde forældreorlov, skal din arbejdsgiver have besked inden otte uger efter fødslen.

Nej. Papforældre har ikke ret til omsorgsdage.

Biologiske og adoptivforældre samt den, der har forældremyndigheden over barnet, har ret til omsorgsdage.

De nye barselsregler efter
den 2. august 2022

Den nye barselslov får betydning for dig, der får et barn, der fødes den 2. august 2022 eller derefter. Den nye barselslov vil også gælde for dig der adopterer og modtager et barn den 2. august 2022 eller derefter.

Dermed vil der gælde forskellige regler afhængig af, om du har født eller modtaget et barn før eller efter 2. august 2022.

Ny barselslov
Orloven deles lige mellem forældrene. Hver forældre får dermed øremærket det samme antal uger med mulighed for, at man kan overføre nogle af ugerne til hinanden.

Den nye barselslov indeholder en 24-24 ugers orlovsmodel, som indfører en ligedeling af retten til barselsdagpenge efter fødslen med 24 uger til hver af forældrene:

To af ugerne er øremærket og skal holdes i forbindelse med fødslen (begge forældre)

Yderligere ni uger vil være øremærket og skal holdes inden for barnets første leveår (begge forældre)

De resterende 13 uger kan overdrages mellem forældrene og skal holdes inden for barnets første leveår, medmindre der gøres brug af fleksibilitetsmulighederne – herunder muligheden for at udskyde afholdelsen af barslen inden barnet fylder ni år.

Modellen kan helt overordnet illustreres sådan:

Mor

Øremærket orlov 2 uger

Overførbar orlov 13 uger

Øremærket orlov 9 uger

Far/medmor

Øremærket orlov 2 uger

Øremærket orlov 9 uger

Øremærket orlov 9 uger

Derudover har mor ret til fravær i 18 uger uden barselsdagpenge, og far/medmor har ret til fravær i 10 uger uden barselsdagpenge.

Før fødslen

Besked om graviditet
Du skal senest tre måneder før fødslen fortælle dit tjenestested/din leder, at du er gravid. Fortæl det gerne så tidligt som muligt, så planlægningen kan gå i gang – og du kan få fri til eventuelle undersøgelser.

Graviditetsundersøgelser
Normalt vil gravide kun have ret til at få fri fra arbejde med løn til almindelige, forebyggende graviditetsundersøgelser.

Ved komplicerede graviditeter, eller hvis der er tale om en flerbørnsgraviditet, vil der typisk blive tilbudt flere forebyggende undersøgelser med henblik på at sikre, at graviditeten forløber som godt som muligt.

Orlov
Du har ret til at gå på barselsorlov med sædvanlig løn, når der er fire uger til den forventede fødsel.

Din terminsdato tælles med i de fire uger. Hvis fødslen f.eks. ventes en torsdag, så er torsdagen fire uger før din sidste arbejdsdag.

Sker fødslen senere end den forventede dato, forlænges retten til frihed og retten til løn før fødslen tilsvarende, uden at dette afkorter barselsorloven efter fødslen.

Du har mulighed for tidligere orlov før de fire uger, hvis arbejdets karakter betyder risiko for barnet eller hvis graviditeten har et sygeligt forløb. Bemærk at der er krav om dokumentation fra din læge.

Som udgangspunkt skal fraværet være foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. Forsøg derfor at planlægge graviditetsundersøgelserne, så de er til mindst mulig gene for arbejdspladsen, når det er muligt.

Bemærk, at den kommende far eller medmor ikke har ret til at få fri med løn til undersøgelserne. Retten til fri med løn gælder kun den gravide.

Giv dit tjenestested/din leder besked om, hvornår du forventer at begynde din barselsorlov. Du skal samtidig dokumentere din termin.  

Du har også ret til orlov både før og efter adoption
Du har ret til før-adoptionsorlov med løn indtil fire uger inden adoption, hvis du opholder dig i udlandet for at modtage dit barn, og det land du adopterer fra, stiller krav om, at du opholder dig der. De fire uger kan forlænges i op til fire uger. Når du har modtaget dit barn, gælder tilsvarende regler om orlov som ved barsel.

Du skal snarest muligt give dit tjenestested/din leder besked om tidspunktet for afrejse og om forventet hjemkomst.

Efter fødslen

Er du mor, far eller medmor, kan retten til fravær, barselsdagpenge og løn illustreres på følgende måde:

Barselsorlov (de 10 første uger efter fødslen)

Forældreorlov (efter den 10. uge efter fødslen)

Uger i alt

Fravær

Mor

10 uger

32 uger

42 uger

Far/medmor

2 uger

32 uger

34 uger

Barselsdagpenge

Mor

10 uger

14 uger

24 uger*

Far/medmor

2 uger

22 uger

24 uger

Løn

Mor

10 uger

10 uger

20 uger

Far/medmor

2 uger

7 uger

9 uger

Fælles til deling

6 uger

6 uger

*Bemærk: Forudsætningen for, at en arbejdsgiver udbetaler løn under fravær er, at arbejdsgiver får udbetalt barselsdagpenge. Den ligelige fordeling af barselsdagpenge med 24 ugers til hver af forældrene betyder, at der kan være situationer, hvor en forælder har flere ugers lønret end der er barselsdagpenge til. Hvis moren også bruger af de seks ugers fælles lønret, har hun i alt 26 ugers lønret, men det er kun de 24 uger barselsdagpenge. Det betyder, at faren/medmoren kan overføre minimum to ugers barselsdagpenge til moren. Hvis ikke der sker en overførsel af barselsdagpengene fra faren/medmoren, betyder det, at moren får nedsat løn i de uger, der ikke er barselsdagpengedækning til.

Adoption

I de første 10 uger efter modtagelsen af barnet, har hver adoptant ret til seks ugers fravær. To ugers orlov kan holdes samtidig. Hver af jer kan overdrage op til fire uger til den anden adoptant.

Efter den 10. uge efter modtagelsen af barnet, har hver adoptant ret til fravær som øvrige forældre. Det vil sige ret til fravær med barselsdagpenge i 24 uger. Retten til barselsdagpenge og løn, kan illustreres på følgende måde:

Barselsorlov (de 10 første uger efter modtagelsen)

Forældreorlov (efter den 10. uge efter modtagelsen)

Uger i alt

Barselsdagpenge

Den ene adoptant

6 uger (2 uger øremærket + 4 uger overførbare)

18 uger (9 uger øremærket + 9 uger overførbare)

24 uger

Den anden adoptant

6 uger (2 uger øremærket + 4 uger overførbare)

18 uger (9 uger øremærket + 9 uger overførbare)

24 uger

Løn

Den ene adoptant

14 uger (øremærket)

6 uger (øremærket)

20 uger*

Den anden adoptant

2 uger (øremærket)

7 uger (øremærket)

9 uger

* Bemærk: Forudsætningen for, at en arbejdsgiver udbetaler løn under fravær er, at arbejdsgiver får udbetalt barselsdagpenge. Den ligelige fordeling af barselsdagpenge med 24 ugers til hver af forældrene betyder, at der kan være situationer, hvor en forælder har flere ugers lønret end der er barselsdagpenge til. Hvis moren også bruger af de seks ugers fælles lønret, har hun i alt 26 ugers lønret, men det er kun de 24 uger barselsdagpenge. Det betyder, at faren/medmoren kan overføre minimum to ugers barselsdagpenge til moren. Hvis ikke der sker en overførsel af barselsdagpengene fra faren/medmoren, betyder det, at moren får nedsat løn i de uger, der ikke er barselsdagpengedækning til.

Tidlig planlægning

Senest seks uger efter fødslen eller modtagelsen, skal du give dit tjenestesteds/din leder besked om, hvornår du regner med at komme tilbage på arbejde efter orloven, og hvordan du vil anvende orloven.

Du kan som mor overdrage op til otte uger af din orlov med barselsdagpenge til far/medmor. Disse uger skal holdes inden for de første 10 uger efter fødslen/modtagelsen. Lønretten kan ikke overdrages. Hvis du som mor ønsker at overdrage barselsdagpenge til far/medmor, skal du senest fire uger før forventet fødsel give dit tjenestested/din leder besked – også om hvorvidt du ønsker at fremrykke og anvende forældreorloven i stedet.

Hvis du som far/medmor ønsker at holde orlov i de 10 første uger efter fødslen – dvs. to ugers fædreorlov, op til otte ugers overdraget orlov fra mor eller fremrykket brug af forældreorlov – skal du senest fire uger før forventet fødsel, give din leder besked.

Adoptanter skal så vidt muligt overholde samme frist.

 

Individuelt tilrettelagt orlov

Kombinationsmulighederne for orlov er temmelig mange. Begge forældre kan forlænge fraværet med henholdsvis otte eller 14 uger til henholdsvis 40 eller 46 ugers orlov. Barselsdagpengene kan dog ikke strækkes til at dække den forlængede periode.

I har begge ret til restbaseret at udskyde fem ugers orlov. Herunder kan I aftale at udskyde op til 32 ugers orlov. Det skal meddeles dit tjenestested/din leder senest otte uger efter fødslen. Udskudt orlov skal holdes inden barnet fylder ni år.

Kontakt eventuelt din TR eller CS for rådgivning.

 

Søg