Forsvarsgalleriet

Arbejdsmiljørepræsentant

I rollen som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) er din opgave at være med til at sikre det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø lokalt. Som AMR er du valgt af dine kolleger og din vigtigste opgave er at hjælpe dem med at løse små og store udfordringer vedrørende deres arbejdsmiljø. Som AMR samarbejder du med arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen, den lokale arbejdsmiljøkoordinator, ledelsen og dine kollegaer. Som med så meget andet sikrer man bedst et godt arbejdsmiljø, hvis alle arbejder sammen. Sammenhold styrker og derfor lægger vi i CS også stor vægt på, at arbejdsmiljørepræsentanterne arbejder tæt sammen med tillidsrepræsentanterne.

Som AMR er din opgave blandt andet at tage arbejdsmiljøproblematikker op i forhold til ledelsen. Det kan medføre, at du kan komme i en mere udsat position end dine kollegaer. Derfor har du samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter. Det vil blandt andet sige, at du er omfattet af en særlig beskyttelse mod afskedigelser. Det betyder, at der skal ”tvingende årsager” til for at afskedige dig. “Tvingende årsager” kan f.eks. være, hvis der er arbejdsmangel og det overhovedet ikke er muligt at skaffe relevant arbejde til dig andre steder på arbejdspladsen. Beskyttelsen af arbejdsmiljørepræsentanter sikrer blandt andet, at du som arbejdsmiljørepræsentant kan udøve dit hverv uden at frygte for personlige konsekvenser. Den er også udtryk for en anerkendelse af de ansattes og organisationens ret til frit at kunne vælge de personer, der findes bedst egnet til hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. Beskyttelsen omfatter også suppleanter og medlemmer af samarbejdsudvalg.

I alle virksomheder, hvor ti eller flere ansatte udfører arbejde for en arbejdsgiver, skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Nøglepersonerne i en AMO er arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere. AMO skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø. Det betyder, at AMO både skal afdække og løse arbejdsmiljøproblemer, samt arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår. Der gælder nogle grundlæggende krav til opbygningen af AMO, men inden for de rammer kan hver virksomhed frit fastsætte det nødvendige antal medlemmer og strukturen i AMO ud fra et nærhedsprincip. AMO skal være stor nok til at kunne udføre sine opgaver tilfredsstillende i forhold til virksomheden og dens arbejde omkring arbejdsmiljø.

Alle virksomheder med ansatte er omfattet af reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at det arbejde, der udføres, foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, men ledelse og ansatte har pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøet. Derfor har arbejdsgiveren pligt til at inddrage arbejdsledere og ansatte og på samme måde har arbejdsledere og ansatte pligt til at deltage i samarbejdet. Disse pligter følger en lang tradition for samarbejde på arbejdsmiljøområdet. Det betyder, at arbejdsgivere, arbejdsledere, ansatte og andre ansvarlige sideløbende med deres pligt til at samarbejde skal opfylde deres sædvanlige opgaver med at sikre, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

I rollen som arbejdsmiljørepræsentant kommer du blandt andet til at arbejde med APV. APV er en proces, hvor man systematisk vurderer medarbejdernes vilkår på en lang række punkter som for eksempel tilfredshed, arbejdsvilkår, arbejdsmiljø, sundheds- og sikkerhedsrisici. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV. APV’en er et værktøj, som virksomheden kan bruge til at sætte sit arbejde med arbejdsmiljøet i system og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø. Det er altså mere end bare en forpligtelse, som virksomheden har i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. I arbejdsmiljølovgivningen er der nogle krav til APV’en, som virksomheden altid skal overholde:

  • APV’en skal være skriftlig.
  • APV’en skal være tilgængelig på virksomheden, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den.
  • APV-processen består normalt af fem faser, som er beskrevet herunder. Den enkelte virksomhed må selv vælge de metoder og redskaber, som den vurderer, vil virke bedst.
  • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen.
  • En APV kan fx være tilgængelig ved at hænge på væggen i kantinen eller ligge på intranettet. Det vigtigste er, at medarbejderne og ledelsen ved, hvor de kan finde den.

Når en virksomhed skal gennemføre en APV, skal arbejdsmiljøorganisationen (AMO) inddrages i hele processen. Det gælder både planlægning, gennemførelse, opfølgning og revision af APV’en. I de virksomheder, hvor der ikke er krav om AMO, skal medarbejderne deltage i APV-arbejdet på samme måde. AMO/medarbejderne skal underskrive APV’en som dokumentation for, at de har deltaget.

APV er inddelt i 5 faser og uanset, hvordan I griber APV-arbejdet an på din arbejdsplads, skal I gennemføre alle faserne:

  • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
  • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
  • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
  • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.
Søg