Arbejdsmarkedspension

Arbejdsmarkeds-/Tillægspension før 1. april 2015 

Aftalen er indgået mellem FPT og CS om pension for Stampersonel under CS’ forhandlingsområde jf. Organisationsaftale mellem FPT og CS af 26/3-2012.


Obligatorisk ordning
Stampersonel, overgår til obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordningen ved det fyldte 26.år.
Ved første indbetaling modtager medlemmet ”Aftale om Arbejdsmarkeds-/Tillægspension” mellem forsvaret og medlemmet.
Medlemmerne er omfattet af en gruppelivsordning samt erhvervsudygtighedsforsikring og børnerente, så længe der indbetales obligatoriske Arbejdsmarkedspensionsbidrag. Af det pensionsbidrag hidrørende fra Arbejdsmarkedspension betales præmien (Lønkode 7200/8271 livsforsikring og 7210/8272 invaliderente og børnerente) for forsikringsdækningen, før indsættelse på medlemmets pensionskonto. Medlemmer som udelukkende modtager pensionsbidrag af tillæg er ikke omfattet af gruppelivsordning og erhvervsudygtighedsforsikring, og der trækkes dermed ikke præmie af pensionsbidraget. Se lønsedlen ved tvivl om forsikringsdækning eller ej.
Stampersonel, der tilbydes og accepterer tilbud om langtidstjeneste til det 60. år, bliver straks omfattet af arbejdsmarkedspensionsordningen. Denne pensionsopsparing ophører ved ansættelse som tjenestemand (normalt efter 10 år).

Pensionsbidrag for arbejdsmarkedspension Ansættes du til korttidstjeneste (tidsbestemt såvel som tidsubestemt) bliver du samtidig ansat på arbejdsmarkedspensionsvilkår.
En ansættelse til langtidstjeneste sker på arbejdsmarkedspensionsvilkår de første 10 år, hvorefter du kan overgå til en tjenestemandsansættelse.
Når du har været ansat i forsvaret i sammenlagt 18 måneder (værnepligt medregnes) optjener du arbejdsmarkedspension.
Er du ansat til korttidstjeneste udgør arbejdsmarkedspensionen 10 pct. af basislønnen. Fra dit fyldte 26. år hæves arbejdsmarkedspensionen til 15,4 pct. af basislønnen.
Er du langtidsansat udgør arbejdsmarkedspensionen 15,4 pct. af din basisløn. Det er muligt at indgå aftale om en frivillig supplerende pensionsindbetaling. Satsen for beredskabs ansatte er ligeledes 15,4% af basislønnen.


Pensionsbidrag for Tillægspension
Uanset om du er korttidsansat eller langtidsansat udgør pensionsbidraget 15,4 pct. af de pensionsgivende tillæg. Bestemmelsen omkring karens gælder ikke for pensionsgivende tillæg, dvs. du vil altid modtage pension af dine pensionsgivende tillæg. Satsen for beredskabs ansatte er ligeledes 15,4% af pensionsgivende tillæg.

Arbejdsmarkeds-/Tillægspension efter 1. april 2015

Med overenskomsten i 2015 (OK15) indgik CS en organisationsaftale med Forsvarsministeriets Personalestyrelse. I organisationsaftalen er særligt pensionen styrket for at sikre de bedst mulige vilkår for nye og kommende medlemmer, som ikke længere vil kunne se frem til kontrakt med tjenestemandsansættelse.


Særligt pensionen er styrket
Organisationsaftalen indeholder en række væsentlige ændringer af, hvordan pensionen er sammensat.

Pensionsprocenten, og dermed pensionsbidragets størrelse, er hævet, så forsvaret nu yder et beløb svarende til 16 % af lønnen som arbejdsgiverbetalt pension. Pr. d. 01-10-2018 er satsen ændret til 16,6%

Det overenskomstaftalte pensionsbidrag indbetales til CS Pensionsfond.

Der er også sket ændringer i forhold til administrationen af din pension, i såvel opsparingsperioden som udbetalingsperioden

Jf. moderniseringsstyrelsen regler skal 2/3 af pensionsbidraget udbetales som livsvarige ydelser. Af den sidste 1/3 skal halvdelen (altså 1/6) anvendes til sumordning og den anden 1/6 til rateordning.

Alle nyansatte og ansatte, som overgår til den nye organisationsaftale (=PKAT 268, står på lønsedlen, 1. række), vil få 2 pensionskonti i CS Pensionsfond. En aldersopsparing og en arbejdsmarkedspension. Begge ordninger placeres i Pensionsfonden Almene Investeringsafdeling.


Aldersopsparing (sumordning)
1/6 af pensionsbidraget indbetales til en aldersopsparing efter der er betalt skat af pensionsbidraget. En aldersopsparing er en sumordning der kan komme til udbetaling fra det aftalte pensionstidspunkt eller deludbetales efter medlemmets ønske i indtil 10 år efter opnået folkepensionsalderen. Udbetalingerne er skattefrie, men der betales pensionsafkast-skat (p.t. 15,3 %) af afkastet. Alle indbetalinger fra forsvaret går til din Arbejdsmarkeds-/tillægspension. Sidst på året, sørger CS pensionsfond for at overføre det overenskomstmæssige beløb til din Aldersopsparing.


Arbejdsmarkedspension
5/6 af bidraget indbetales til en arbejdsmarkedspensionskonto i Pensionsfonden.

Ved opnået pensionsalder og når udbetaling påbegyndes skal min. 80 % af indestående tilgå en livrenteordning, mens op til 20 % skal tilgå en ratepensionsordning.

eller

Ved fratrådt stilling på CS’ aftaleområde og overgang til anden ansættelse, hvor kollektiv overenskomstaftalt arbejdsmarkedspensionsordning er en del af de nye ansættelsesvilkår, kan der ske overførsel til en anden pensionskasse. Såfremt dette ønskes skal min. 80 % af indestående tilgå en livrenteordning, mens op til 20 % skal tilgå en ratepensionsordning.


Medlemmer der overgår fra tidligere organisationsaftale til ny organisationsaftale
Ansatte på andre vilkår (tidligere organisationsaftale) som overgår til de nye vilkår jf. den nye organisationsaftale kan/vil få endnu en arbejdsmarkedspensions konto i Pensionsfonden, idet allerede opsparede midler forbliver som en hvilende konto indtil pensionstidspunktet med samme regler og vilkår, som var gældende på aftaletidspunktet.

Dette gøres da allerede opsparede midler kan udbetales som en ratepensionsordning. Medlemmet kan altid nu eller senere (også efter pensionstidspunktet er opnået), overføre denne ordning til en livrente, hvis han/hun måtte finde det interessant.

Evt. overførsel af pensionsordning til andre institutter, kan efter reglerne kun ske samlet – aldersopsparing og arbejdsmarkedspensionsordning.

Tilbagekøb (udbetaling i utide) er ikke en mulighed for nogen af ordningerne.

Du kan på læse mere om Pensionsfondens afdelinger, du har mulighed for at flytte til, ligesom du finder generelle informationer om dine pensionsordninger, samt mulighed for at tilmelde dig nyhedsmail, så du bliver opdateret om ændringer/nyheder og afkast på din pension, her på hjemmesiden.

Du kan også på www.pensionsinfo.dk (login med NemID), se dine pensions- og forsikringsdækninger, herunder saldoen på dine pensionskonti, samt værdien af dine pensionskonti inklusiv endnu ikke tilskrevet afkast til udgangen af forrige måned.

Kontakt os

Kontakt ikon

CS Pensionsfond

Telefon: 33 85 41 41
Email: post@cspensionsfond.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: 09:30 – 14