Skilsmisse aldersopsparing/kapitalpension

Reglerne for deling af pensioner er forskellige, alt efter om det er en kapitalpension/aldersopsparing eller en arbejdsmarkeds-/tillægspension, du har i CS Pensionsfond.

Forhold ved skilsmisse / separation for kapitalpension/Aldersopsparing

I 2006 blev der vedtaget lov som betyder, at ægtefæller ved separation og skilsmisse får egne rimelige pensionsordninger uden at skulle dele med ægtefællen.

Det betyder at, hvis der kun er indbetalt egne og arbejdsgiverens pensionsbidrag (overenskomstaftale) til pensionsordningerne, vil pensionsordningerne som hovedregel ikke skulle medtages ved en bodeling.

For kapitalpensioner/Aldersopsparinger kan det aftales, at de skal deles. Hvis det er aftalt, gælder følgende: I henhold til PBL §30, stk. 2 og 3, kan tidligere ægtefælle/registreret partner (modtageren) vælge at den udskilte pension omfattes af:

  • Metode 1: Samme vilkår og bestemmelser som den oprindelige ordning. (Følger det oprindelige medlems vilkår, da denne fortsat skattemæssigt betragtes som ejer. Modtageren kan ikke foretage indbetaling selv eller ved ny arbejdsgiver, ligesom frigivelse følger tidligere ejers aftale)
  • Metode 2: Samme vilkår og bestemmelser som den oprindelige ordning, men der kan foretages indbetaling til den udloddede ordning. (Modtageren indtræder som ejer i skattemæssig henseende og frigivelse følger tidligere ejers aftale.)
  • Metode 3: Modtageren indtræder fuldt i ordningen med mulighed for fortsat indbetaling og udbetalingstidspunktet følger modtagerens alder – invaliditet eller død. (Den oprindelige ejers død, invaliditet eller pensionsalder er uden betydning for udbetalingstidspunktet.)

Uanset ovennævnte tre metoder, er det et krav fra Forsvaret, at kontoen forbliver som hvilende ordning, hvilket betyder, at der ikke kan foretages nye indbetalinger; hverken fra kontohaver eller ny arbejdsgiver.
Det reelle valg består mellem nr. 1 og 3, og omhandler alene spørgsmålet om, hvornår den udloddede kapitalpensionen/Aldersopsparingen kan/ skal udbetales.
I forbindelse med skattereformen er der indført nye regler om pensionsordninger, der udloddes til ægtefælle, der bl.a. betyder, at ægtefællens andel ”fastlåses” på de pr. udlodningstidspunktet gældende vilkår.
Hvis man vælger metode 1, kan denne omstøbes til metode 3 senere. Hvis man vælger metode 3, kan denne ikke ændres til metode 1 senere.

Ægtefællen kan overføre sin andel til et pengeinstitut/forsikringsselskab, såfremt gældende regler respekteres.

Den praktiske arbejdsgang ved deling af pension efter separation/ skilsmisse er følgende:
Formular med vilkår for deling fås hos CS Pensionsfond.
Formularen udfyldes og underskrives af begge ægtefæller.
Formular og kopi af original separations-/skilsmissebevilling/-dom (eller bekræftet kopi) sendes til CS Pensionsfond,, som opgør værdien af pensionsopsparingen incl. renter, men fratrukket pensionsafkastskat på bodelingsdatoen og den fraskiltes andel.
Der oprettes en ny konto i CS Pensionsfond.
Kontoens vilkår og betingelser vil være identiske med din kontos vilkår og betingelser på bodelingsdagen.
Din andel bliver på din pensionskonto og fremtidige indbetalinger fra Forsvaret, vil blive indbetalt til denne konto. Hvis dine pensionsvilkår på et senere tidspunkt bliver ændret, har dette ingen betydning for ægtefællens andel, som fortsat vil være omfattet af de vilkår, der var gældende på bodelingsdagen.
Efter endt sagsbehandling i CS Pensionsfond, vil begge ægtefæller modtage breve, hvori vi bekræfter, at opdelingen har fundet sted.

 

Erklæring til deling af pension ved skilsmisse

Kontakt os

Kontakt ikon

CS Pensionsfond

Telefon: 33 85 41 41
Email: post@cspension.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: 09:30 – 14

Søg