Skilsmisse aldersopsparing/kapitalpension

Reglerne for deling af pensioner er forskellige, alt efter om det er en kapitalpenion/aldersopsparing eller en arbejdsmarkeds-/tillægspenion du ejer i CS Fonde.

 

Forhold ved skilsmisse / separation for kapitalpension/Aldersopsparing

I 2006 blev der vedtaget lov som indebærer, at ægtefæller ved separation og skilsmisse, udtager egne rimelige pensionsordninger uden at skulle dele pensionen med ægtefællen.

Det betyder at, hvis der alene er indbetalt egne og arbejdsgiverens pensionsbidrag (overenskomstaftale) til pensionsordningerne, vil pensionsordningerne som hovedregel ikke skulle medtages ved en bodeling.

Da loven stadig er ret uprøvet, anbefales det, at der søges juridisk hjælp ved bodelingsspørgsmål. For kapitalpensioner/Aldersopsparinger, kan det aftales at de skal deles og hvis der er indgået aftale om deling gælder:
I henhold til PBL §30, stk. 2 og 3, kan tidligere ægtefælle/registreret partner (modtageren) vælge at den udskilte pension omfattes af:

  • Metode 1: Samme vilkår og bestemmelser som den oprindelige ordning. (Følger det oprindelige medlems vilkår, da denne fortsat skattemæssigt betragtes som ejer. Modtageren kan ikke foretage indskud selv eller ved ny arbejdsgiver, ligesom frigivelse følger tidligere ejers aftale)
  • Metode 2: Samme vilkår og bestemmelser som den oprindelige ordning, men der kan foretages indskud til den udloddede ordning. (Modtageren indtræder som ejer i skattemæssig henseende, og frigivelse følger tidligere ejers aftale.)
  • Metode 3: Modtageren indtræder fuldt i ordningen, med mulighed for fortsat indskud og udbetalingstidspunktet følger modtagerens alder – invaliditet eller død. (Den oprindelige ejers død, invaliditet eller pensionsalder er uden betydning for udbetalingstidspunktet.)

Uanset ovennævnte tre metoder, er det et krav fra Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, at kontoen forbliver som hvilende ordning, hvilket betyder, at der ikke kan foretages nye indskud hverken fra kontohaver eller ny arbejdsgiver.
Det reelle valg består mellem nr. 1 og 3, og omhandler alene spørgsmålet om hvornår den udloddede kapitalpensionen/Aldersopsparingen kan/ skal udbetales.
I forbindelse med skattereformen er der indført nye regler om pensionsordninger, der udloddes til ægtefælle, der bl.a. betyder, at ægtefællens andel ”fastlåses” på de pr. udlodningstidspunktet gældende vilkår.
Hvis man vælger metode 1, kan denne omstøbes til metode 3 senere. Hvis man vælger metode 3, kan denne IKKE laves om til metode 1 senere.

Ægtefællen vil kunne flytte sin andel til et pengeinstitut/forsikringsselskab, såfremt de for ordningen gældende regler respekteres.

Den praktiske arbejdsgang ved deling af pension efter separation/ skilsmisse er følgende:
Blanket med vilkår for deling rekvireres hos Pensionsfonden.
Blanketten udfyldes og underskrives af begge ægtefæller.
Blanket og original separations-/skilsmissebevilling/-dom (eller bekræftet kopi) fremsendes til fonden, som vil sørge for, at opgøre værdien af pensionsopsparingen incl. renter, men fratrukket pensionsafkastskat på bodelingsdatoen og den fraskiltes andel indsættes på ny konto i fonden.
Kontoens vilkår og betingelser vil være identiske med de for medlemmets konto gældende vilkår og betingelser på bodelingsdagen.
Medlemmets andel forbliver på hans pensionskonto, og fremtidige indbetalinger fra forsvaret vil blive tilskrevet denne konto. Hvis medlemmets pensionsvilkår på et senere tidspunkt bliver ændret, har dette ingen betydning for ægtefællens andel, som fortsat vil være omfattet af de på bodelingsdagen gældende vilkår. Efter endt sagsbehandling i fonden vil begge ægtefæller modtage brev, hvori det bekræftes, at opdelingen har fundet sted.

Erklæring til deling af pension ved skilsmisse

Kontakt os

Kontakt ikon

CS Pensionsfond

Telefon: 33 85 41 41
Email: post@cspensionsfond.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: 09:30 – 14