Forsvarsgalleriet

Tilkaldevagt

Ledelsen kan iværksætte en tilkaldevagtordning for udvalgte grupper på tjenestestedet. Dette personel kan i stedet for at være på vagt på tjenestestedet, pålægges at forrette tilkaldevagttjeneste. Tilkaldevagt honoreres med et tilkaldevagttillæg (på dage hvor der afvikles frihed ydes dobbelt tillæg) og derudover den faktisk arbejdstid ved et eventuelt tilkald. Det skal bemærkes, at transport til og fra tjenestestedet ikke er arbejdstid.

Tilkaldevagt må ikke pålægges på ferie- og særlige feriedage. Ligesom det vil være unaturligt at pålægge personellet vagt på en fridag, skal det ligeledes undgås at pålægge personellet tilkaldevagt på fridage. (de 26 fridage pr. kvartal).

På tjenestesteder, hvor tilkald sjældent forekommer, eller hvor der ikke er krav til permanent
tilkaldevagt af hensyn til beredskabsniveauet, bør denne tjeneste varetages ved tilkald
efter adresseliste, hvilket ikke medfører udbetaling af tilkaldevagttillæg.

Den ulempe, der herved påføres af personellet, anses for at være dækket af generelle tillæg.

En tilkaldevagt træder i stedet for en tilstedevagt, hvilket også fremgår af den oprindelige aftale på området – og en tilkaldevagt er altid beordret tjeneste. Det er således myndigheden, som beslutter, om der er behov for tilkaldevagt.

Hvis en etableret tilkaldevagtordning opsiges, skal det varsles med det berørte personels opsigelsesvarsel.

Bemærkninger
På møde i 2011 mellem de militære personelorganisationer og Forsvarets Personeltjeneste blev en række uheldige sager om tilkaldevagt drøftet. Det betød, at der er enighed om følgende:

Såfremt myndigheden finder behov for, at der til stadighed er nødvendige ressourcer på kald, skal der etableres tilkaldevagtordning. Det er således ikke nok at anmode en medarbejder om ikke at slukke mobiltelefonen i fritiden.

Køretid i forbindelse med tilkald til det faste tjenestested er ikke arbejdstid – det er derimod tilfældet, såfremt tjenesten skal udføres andre steder end det faste tjenestested. Her anvendes reglerne fra tjenesterejseaftalen

De arbejdsmiljøbestemte 26 fridag (plus ”skæve helligdage”) pr. kvartal skal planlægges friholdt for tilkaldevagt.

Der kan ikke planlægges for tilkaldevagt i personellets godkendte ferie eller på særlige feriedage.

Tilkald og hviletid
Visse steder i forsvaret er der oprettet rådighedstjeneste i form at tilkaldevagt. Men hvad er reglerne for rådighedstjeneste og den daglige hvileperiode. Reglerne er beskrevet i AT vejledning om rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste.

Det er sådan, at rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes ikke som hvileperiode eller fridøgn hvorimod rådighedstjeneste uden for arbejdsstedet betragtes som hvileperiode.

Hvis den ansatte under rådighedstjenesten kaldes til arbejde, anses hvileperioden for afbrudt, når udkaldet foretages eller den ansatte pålægges anden arbejdsforpligtelse, og den indtræder først påny ved hjemkomsten henholdsvis arbejdets ophør.

Når den ansatte kaldes til arbejde som førnævnt under rådighedstjeneste, kan hvileperioden, inden for former for arbejde som er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen enten:

  • nedsættes til 8 timer eller
  • udskydes, således at den gives efter afslutningen af det sidste arbejde.

Der er dog den begrænsning, at nedsættelse eller udskydelse af hvileperioden kan højst ske i 10 døgn i hver kalendermåned og højst i 45 døgn i et kalenderår.

Medarbejderen er planlagt til almindelig tjeneste i perioden mandag 08:00 – 16:00 og er derefter planlagt til rådighedstjeneste i tidsrummet kl. 16:00 – 08:00.

Medarbejderen tilkaldes mandag aften kl. 21:00 og skal arbejde frem til tirsdag kl. 06:00.

Ved kontrol omkring 11 timers reglen skal man regne 24 timer tilbage fra afslutningen af det sidste arbejde. I dette eksempel betyder det 24 timer tilbage fra tirsdag morgen kl 06:00 og tilbage til mandag morgen kl. 06:00.

Medarbejderen har i denne 24 timers periode haft 2 hvileperioder, mandag fra kl. 06:00 – til mandag kl. 08:00 i (2 timer), og mandag kl. 16:00 til mandag kl. 21:00 (5 timer).

Medarbejderen har således har en hvileperiode på 7 timer – dog ikke sammenhængende.

Idet muligheder i forbindelse med rådighedstjeneste er enten, at den daglige hvileperiode nedsættes til 8 timer eller udskydes, således at den gives efter afslutningen af det sidste arbejde, kan det i dette eksempel konstateres, at hvileperioden må udskydes.

Det har den konsekvens, at medarbejderen skal nu have den udskudte 11 timers hvileperiode + det nye døgns 11 timers hvileperiode, i alt 22 timer ved ophør af det sidste arbejde tirsdag morgen kl. 06:00. Medarbejderen kan således først møde på arbejde igen onsdag morgen kl. 04:00.

Medarbejderen er planlagt til almindelig tjeneste i perioden mandag 08:00 – 16:00 og er derefter planlagt til rådighedstjeneste i tidsrummet kl. 16:00 – 08:00.

Medarbejderen tilkaldes mandag aften kl. 00:00 og skal arbejde frem til tirsdag kl. 08:00.

Ved kontrol omkring 11 timers reglen skal man regne 24 timer tilbage fra afslutningen af det sidste arbejde. I dette eksempel betyder de 24 timer fra tirsdag morgen kl. 08:00 til mandag morgen kl. 08:00.

Medarbejderen har i den 24 timers periode haft 1 hvileperiode, fra mandag kl. 16:00 – kl. 00:00 i alt 8 timer.

Idet muligheder i forbindelse med rådighedstjeneste er enten, at den daglige hvileperiode nedsættes til 8 timer eller udskydes, således at den gives efter afslutningen af det sidste arbejde, kan det i dette eksempel konstateres, at hvileperioden er nedsat til 8 timer.

Det har den konsekvens, at medarbejderen skal have det nye døgns 11 timers hvileperiode, + den kompenserende hvileperiode på 3 timer, i alt 14 timer. Medarbejderen kan således først møde på arbejde igen tirsdag aften kl. 22:00.

Det skal bemærkes, at nedsættelse eller udskydelse af den daglige hvileperiode forudsætter at der er indgået en lokalaftale herom.

Søg