Forsvarsgalleriet

Juridisk bistand

I CS kan du forvente at få hjælp og rådgivning til:

Listen er ikke udtømmende. Bemærk dog, at vi har nogle retshjælpsbetingelser, der uddyber hvor langt vi går med en sag, og hvilke sager vi kan gå videre med.

Du har som medlem af CS også mulighed for at bruge os som bisidder. Dette gælder både ved tjenstlige samtaler og hvis du f.eks. skal afhøres af FAUK.

Vi oplever i CS ganske ofte, at medlemmerne er i tvivl om hvordan de skal forholde sig hvis de bliver kontaktet af Forsvarets Auditørkorps (FAUK). Vi har derfor lavet denne mini-vejledning med 9 gode råd. Vejledningen kan bruges både af tillidsrepræsentanter og andre, der er usikre på hvordan de skal agere når de bliver kontaktet af FAUK fx med henblik på afhøring. De 9 nedenstående råd er baseret på vores erfaring med FAUK og militære straffesager. Hvis du er civil, gælder de samme principper, men du skal være opmærksom at et eventuelt strafbart forhold vil blive undersøgt af politiet.

 1. Kontakt altid først og fremmest din tillidsrepræsentant eller CS
 2. Hvis du bliver bedt om at stille til afhøring, så husk at spørge hvad du eventuelt er, eller vil blive sigtet for, husk at få noteret hvilke konkrete bestemmelser der er tale om
 3. Svar altid så ærligt og korrekt du kan, samt så kort og præcis som muligt. Hvis du er tvivl om hvad der er sket, så sig det. Det er en ærlig sag ikke at kunne huske begivenheder der er sket langt tilbage
 4. Du er aldrig forpligtet til at underskrive eller læse afhøringsrapporten efter endt afhøring
 5. Alle kan få brug for bistand før, under og efter en afhøring. Undlad at tro på, at levealder og tjenestealder, samt grad gør, at du kan klare dig selv
 6. Vær opmærksom på, at selv om du blot afgiver en forklaring uden at være sigtet, så kan dette føre til at du bliver sigtet på et senere tidspunkt
 7. Husk en blyant samt notesbog, til eget brug. Du må gerne tage noter under afgivning af forklaring. Stil gerne spørgsmål under afhøringen hvis du bliver i tvivl om hvad du bliver spurgt om
 8. Giv aldrig FAUK adgang til private kontoudtog eller lignende.
 9. Brug principperne TÆNK/TAST/TAL.

Hvis sagen ender med at du får fremsendt et bødeforlæg fra FAUK, så skal det være opmærksom på at når du betaler bøden, så har du samtidig erkendt sagens faktiske forhold. Dette betyder, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse bliver orienteret om forholdet, og dette kan føre til at sagen får det man kalder ansættelsesretlige konsekvenser. Du kan også risikere at miste din sikkerhedsgodkendelse, hvilket kan få indflydelse på din mulighed for at udføre dit job.

Bisidder

En vigtig opgave for dig som er TR kan bl.a. at være bisidder for en kollega ved en tjenstlig samtale eller lignende. Din primære opgave som bisidder ved en sådan samtale er at yde støtte til din kollega.

Hvad kan en tjenestelig samtale handle om?

En tjenestelig samtale er som oftest i forbindelse med, at ledelsen mener, at der er problemer med den måde arbejdet udføres, eller ikke udføres på. Men definitionen er ikke entydig. Det kan også være en samtale om f.eks. sygdom. Men i alle tilfælde vedrører samtalerne ofte personlige forhold.

En tjenstlig samtale kan afklare fakta, misforståelser og uenigheder.

Hvordan ser den ideelle proces ud?

Som udgangspunkt er der tre trin til en samtale, hvor man skal agere som bisidder – før, under og efter samtalen.

 • Formøde og forberedelse – en snak med medlemmet om forventninger
 • Fremskaf en dagsorden til mødet (hvis der er en?). Bed evt. medlemmet om at gøre det
 • Find ud af hvad medlemmet vil
 • Få afdækket fakta. Få medlemmet til at fortælle sin version af sagen
 • Forventningsafstem din rolle med medlemmet inden mødet. Aftal evt. et stopsignal, hvis medlemmet har behov for at stoppe samtalen
 • Husk! I følges ind og følges ud. Sid på den rigtige side af bordet. Signaler helt praktisk og udramatisk, at du er med for medlemmets skyld. Ikke noget med lige at blive siddende og tage en snak med ledelsen
 • Samtalen er medlemmets forum, du er med på sidelinjen. Og du skal passe på medlemmet

  Under samtalen skal du fokusere på:

 • Sikre et objektivt/sagligt grundlag. Bliver det pludselig talt om andre sager, så stop samtalen. Sig stille og roligt, at det vil I gerne tale om. Det bliver bare på et andet møde
 • Vær opmærksom på at dagsordenen følges – igen ingen overraskelser
 • Sikre medlemmets rettigheder overholdes (husk, du er ikke forsvarsadvokat!)
 • Varetage medlemmets interesser. Dvs. ingen råb og nedladende snak. Bliver det aktuelt, så stop mødet
 • Er der brug for en pause? Du kan til enhver tid stoppe samtalen/mødet. Hold øje med medlemmet – vurder om han/hun er ok
 • Stop samtalen, hvis den kører af sporet
 • Lyt, og notér ned undervejs. Medlemmet kan have svært ved at huske det hele bagefter. Og du er hans/hendes øjne og øre under mødet
 • Hvis der udleveres et udkast til en aftale eller lignende: Tag imod det, lyt til bemærkninger om det og aftal et tidspunkt for hvornår I vender tilbage. Underskriv aldrig noget på et møde – det skal medlemmet heller ikke
 • Kvitter altid for modtagelse, hvis der anmodes om det
 • Opfølgning – hvem gør hvad, hvornår og hvordan
 • Tag en kort samtale med medlemmet – hvad blev der sagt. Hvordan oplevede han/hun mødet?
 • Du skal sikre at medlemmet har klarhed over forløbet. Medlemmet må ikke være i tvivl om hvad der skal ske – det er dit job at sikre det
 • Lav en realistisk vurdering af situationen – på kort og lang sigt. Er du selv i tvivl, så kontakt CS eller spørg ledelsen
 • Henvis evt. medlemmet til en medarbejder i CS eller kontakt selv CS
 • Hvis lederen har lavet referat af mødet, så tjek om det stemmer overens med jeres oplevelse? Kan I genkende det der er skrevet ned? Hvis ikke, så bed om et nyt referat eller skriv selv et mere retvisende
 • Vurdér evt. aftaler og lignende – er medlemmet klar over ret og pligt?

Husk, du kan altid få råd og vejledning i sekretariatet i CS hvis du skal være bisidder.

Hvad siger loven?

Retten til at have en bisidder fremgår af forvaltningslovens § 8: ”Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.”

Retshjælpsbetingelser