Forsvarsgalleriet

Juridisk bistand

I CS kan du forvente at få hjælp og rådgivning til:

 • Arbejdsskadesager
 • Sociale sager
 • Løn og ansættelsesvilkår
 • Tjenestemandssager
 • Straffesager
 • Tjenstligt forhør

Listen er ikke udtømmende. Bemærk dog, at vi har nogle retshjælpsbetingelser, der uddyber hvor langt vi går med en sag, og hvilke sager vi kan gå videre med.

Du har som medlem af CS også mulighed for at bruge os som bisidder. Dette gælder både ved tjenstlige samtaler og hvis du f.eks. skal afhøres af FAUK.

Vi oplever i CS ganske ofte, at medlemmerne er i tvivl om hvordan de skal forholde sig hvis de bliver kontaktet af Forsvarets Auditørkorps (FAUK). Vi har derfor lavet denne mini-vejledning med 9 gode råd. Vejledningen kan bruges både af tillidsrepræsentanter og andre, der er usikre på hvordan de skal agere når de bliver kontaktet af FAUK fx med henblik på afhøring. De 9 nedenstående råd er baseret på vores erfaring med FAUK og militære straffesager. Hvis du er civil, gælder de samme principper, men du skal være opmærksom at et eventuelt strafbart forhold vil blive undersøgt af politiet.

 1. Kontakt altid først og fremmest din tillidsrepræsentant eller CS
 2. Hvis du bliver bedt om at stille til afhøring, så husk at spørge hvad du eventuelt er, eller vil blive sigtet for, husk at få noteret hvilke konkrete bestemmelser der er tale om
 3. Svar altid så ærligt og korrekt du kan, samt så kort og præcis som muligt. Hvis du er tvivl om hvad der er sket, så sig det. Det er en ærlig sag ikke at kunne huske begivenheder der er sket langt tilbage
 4. Du er aldrig forpligtet til at underskrive eller læse afhøringsrapporten efter endt afhøring
 5. Alle kan få brug for bistand før, under og efter en afhøring. Undlad at tro på, at levealder og tjenestealder, samt grad gør, at du kan klare dig selv
 6. Vær opmærksom på, at selv om du blot afgiver en forklaring uden at være sigtet, så kan dette føre til at du bliver sigtet på et senere tidspunkt
 7. Husk en blyant samt notesbog, til eget brug. Du må gerne tage noter under afgivning af forklaring. Stil gerne spørgsmål under afhøringen hvis du bliver i tvivl om hvad du bliver spurgt om
 8. Giv aldrig FAUK adgang til private kontoudtog eller lignende.
 9. Brug principperne TÆNK/TAST/TAL.

Hvis sagen ender med at du får fremsendt et bødeforlæg fra FAUK, så skal det være opmærksom på at når du betaler bøden, så har du samtidig erkendt sagens faktiske forhold. Dette betyder, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse bliver orienteret om forholdet, og dette kan føre til at sagen får det man kalder ansættelsesretlige konsekvenser. Du kan også risikere at miste din sikkerhedsgodkendelse, hvilket kan få indflydelse på din mulighed for at udføre dit job.

1.0 Betingelser for retshjælp

1.1 Ethvert medlem af Centralforeningen for Stampersonel (CS) er berettiget til retshjælp i tvister, der er opstået under medlemskabet, vedrørende medlemmets ansættelsesforhold i egenskab af dets ansættelse i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. Tvister med CS er dog ikke omfattet af retshjælpsordningen.

1.2 Foreligger der ingen tvist, men skønner CS, at der er behov for retshjælp, kan denne ydes til afklaring af et retsspørgsmål af betydning for et medlems vurdering af sin situation – nu og/eller for fremtiden – i forhold til sin arbejdsgiver.

1.3 Det er en betingelse for ydelse af retshjælp, at medlemmet ikke er i restance med kontingentbetaling.

1.4 Retshjælp ydes i sager, der vedrører medlemmets ansættelsesforhold i enten Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

1.5 Retshjælp ydes ikke i straffesager, skattesager, sociale sager og lignende sager, medmindre CS i særlige tilfælde træffer beslutning herom.

1.6 Retshjælp kan nægtes i sager, der af CS skønnes urimelige at føre.

2.0 Rådighed over sagen

2.1 Medlemmet er forpligtet til at følge de anvisninger, som CS eller dennes advokat måtte give. Herunder er medlemmet forpligtet til at bidrage til oplysning af sagen.

2.2 CS har fuld rådighed over, hvilke processuelle skridt, der skal tages, herunder hvorvidt der skal indgås forlig, aftale om sagens omkostninger, samt hvorvidt en tabt sag skal appelleres. CS forbeholder sig ligeledes ret til at lade retshjælpen ophøre, såfremt sagen skønnes åbenbart urimelig at fortsætte.

2.3 Såfremt det er muligt, høres medlemmet, inden der foretages væsentlige processuelle skridt herunder indgåelse af forlig. Uopsættelige processkridt kan dog altid foretages uden forelæggelse for medlemmet.

2.4 Medlemmet må ikke selv modtage et vundet beløb fra modparten. Dette skal ske gennem CS eller med

CS’ godkendelse.

2.5 CS vælger den advokat, der skal bistå medlemmet. Medlemmet høres om muligt herom. Kan medlemmet ikke godkende den foreslåede advokat, kan CS afslå at yde retshjælp.

3.0 Omfattede omkostninger

3.1 Retshjælpen dækker salær til den antagne advokat, de til modparten eventuelt tilkendte sagsomkostninger, retsgebyr samt øvrige omkostninger, der relaterer sig til sagens gennemførelse.

3.2 Særlige omkostninger til f.eks. revisorbistand eller voldgift, eller andre særlige omkostninger såsom syn og skøn, der forhøjer CS’ omkostninger væsentligt, betales kun såfremt CS skønner disse nødvendige til sagens oplysning og gennemførelse.

3.3 Omkostningsdækning omfatter udgifter til bistand ydet fra det tidspunkt, hvor der efter anmeldelse af sagen til CS, foreligger et tilsagn fra CS om dækning af sagens omkostninger.

3.4 Medlemmet må ikke selv foretage processuelle skridt, efter CS har overtaget behandlingen af sagen, jf. pkt. 2.3. Dette medfører bl.a., at medlemmet ikke må indgå forligsaftaler direkte med modparten. I modsat fald er medlemmet forpligtet til at betale de omkostninger CS har afholdt i sagen.

3.5 Såfremt det konstateres, at medlemmet har givet urigtige oplysninger, ikke har svaret på den udpegede advokats eller CS’ henvendelser, er udeblevet fra møder hos den udpegede advokat eller CS, eller er udeblevet fra retsmøder, og dette har medført, at sagen må hæves eller er tabt, er medlemmet forpligtet til at betale de med sagen forbundne omkostninger.

3.6 Såfremt medlemmet, efter der er udpeget en advokat til denne, ønsker sagsbehandlingen afsluttet, må medlemmet selv afholde de omkostninger CS har afholdt til sagen.

3.7 Såfremt et medlem udelukkes af CS pga. kontingentrestance, efter sagen er overgivet til den udpegede advokat, er medlemmet forpligtet til at betale samtlige omkostninger CS har afholdt i sagen.

3.8 Erstatning eller modkrav, som modparten er tilkendt, erstattes ikke af CS.

4.0 Offentliggørelse af sag

4.1 CS forbeholder sig ret til – med behørig anonymisering – at referere retshjælpssager offentligt i det

omfang, hvor det skønnes af betydning for CS’ formål.

Kontakt os

Ole Kjær Poulsen

Medlemskonsulent
Telefon: 36 90 89 06
Email: ok@cs.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: kl. 09:30 – 14

Jan B. Rasmussen

Medlemskonsulent
Telefon: 36 90 89 51
Email: jan@cs.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: kl. 09:30 – 14

Torben Bratved

Medlemskonsulent
Telefon: 36 90 89 33
Email: tb@cs.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: kl. 09:30 – 14

Mette Lind Hansen

Advokat
Telefon: 36 90 89 73
Email: mlh@cs.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: kl. 09:30 – 14