Vedtægter

Gældende vedtægter

Fondens navn er Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond (CS-Pensionsfond). Dens hjemsted er København. Fonden er en selvejende institution for hvis forpligtelser medlemmerne ikke hæfter personligt.

Fonden har til formål at forvalte de indbetalinger, der, i henhold til medlemmernes kontrakt med det danske Forsvar eller Beredskabsstyrelsen, benyttes til en godkendt kapital-/alders- eller rateopsparing i pensionsøjemed.

Som medlem i fonden optages:

 1. Stampersonel, der ansættes på kontrakt i forsvaret, og for hvilke der i henhold til ansættelsesvilkårene/særlig aftale indbetales til en pensionsordning.
 2. Personel, der har været ansat på kontrakt i forsvaret, og for hvilke der i henhold til ansættelsesvilkårene er indbetalt bidrag til en pensionsordning.

Fondsbestyrelsen kan optage andet personel, ansat i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, for hvilke der i henhold til ansættelsesvilkårene/- særlig aftale indbetales bidrag til en pensionsordning. Arbejdsgiver kan overdrage indskudsretten jf. reglerne for virksomhedsoverdragelse.

Fondens investeringer opdeles i afdelinger:

 1. En risikoafdeling for fortrinsvis aktier, erhvervsobligationer og ejendomme, med mulighed for kontanter/obligationer.
 2. En obligationsafdeling for realkredit og statsobligationer, samt kontanter.
 3. En kontantafdeling

for hvilke der investeres i overensstemmelse med § 6 nævnte aktiver.

Der udarbejdes investeringsretningslinjer for hver afdeling.

Der er oprettet 4 faste risikoprofiler som medlemmerne kan vælge blandt:

 1. Lav risiko: 25% af A og 75% af B
 2. Mellem risiko: 50% af A og 50% af B
 3. Høj risiko 75%: af A og 25% af B
 4. Kontant afdeling: 100% i C Re-balancering af medlemmernes konto sker i begyndelsen af året efter tilskrivning af årets afkast.
 • Ved indtræden i fonden indplaceres medlemmet i følgende risikoprofil, jf. § 4, bestemt efter medlemmets alder på indtrædelsestidspunktet:
 1. Under 50 år: Høj risiko
 2. 50-59 år: Mellem risiko
 3. 60 år og derover: Lav risiko

Medlemmet kan efter indtræden vælge at skifte til en anden risikoprofil, jf. § 5, pkt. 2.

2) Et medlems ønske om at skifte mellem de i § 4 nævnte risikoprofiler, skal ske med det af bestyrelsen fastsatte varsel, dog maksimalt 30 dage, til den første i måneden. Ændring/overførsel vil ske primo (fra d. 1.-10.) i måneden.

3) Medlemmers indestående overføres automatisk til en ny risikoprofil primo januar måned efter tilskrivning af foregående års afkast og pensionsafkastskat, i det kalenderår medlemmet fylder hhv. 50 år, til profil ”Mellem risiko”, og 60 år, til profilen med ”Lav risiko”, med mindre medlemmet med mindst en måneds varsel før den pågældende 1. januar, jf. §10 pkt. 2 skriftligt meddeler fonden, at der ikke ønskes en ændring af risikoprofilen. Hvis medlemmets indestående – efter medlemmets eget valg, jf. § 5, pkt. 2 – henstår i en lavere risikoprofil end fastsat efter § 5, pkt. 1, forbliver indeståendet i den af medlemmet valgte risikoprofil.

4) Ændring/overførsel vil ske primo (fra d. 1 – 10.) måneden.

De i fonden forvaltede midler, kan af bestyrelsen anbringes i overensstemmelse med § 10 i ”Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter” nr. 1056 af 7. september 2015 eller bekendtgørelser som værende gældende herfor. Midlerne kan anbringes således:

Iht. til de i § 10 i ”Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter” nr. 1056 af 7. september 2015 og § 46 d, stk. 1-3 i ”Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser” nr. 1165 af 19. september 2018, nævnte aktiver, samt

 1. Lån sikret ved tinglyst panteret i fast ejendom eller lån sikret med ligeså betryggende sikkerhed.
 2. Faste ejendomme

1) For samtlige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter gælder, at de skal være omfattet af §§ 139 og 140 i ”Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.” nr. 1154 af 19. september 2018 eller hvad der måtte træde i stedet herfor.

2) Opgørelse af værdien i den enkelte afdeling jf. § 4 i denne vedtægt, sker til markedsværdien den senest noterede købsværdi, efter den senest officielle kurs på reguleret marked på opgørelsestidspunktet og i mangel heraf den senest af skattevæsenet godkendte kurs. Ved beregningen af værdien af udenlandske værdipapirer skal tillige anvendes den senest noterede kurs for køb af den pågældende valuta. Indlånskonti medregnes med det indestående beløb på opgørelsestidspunktet uden tillæg af påløbne renter. Faste ejendomme medregnes med den af bestyrelsen fastsatte handelsværdi. Pantebreve-/gældsbreve medregnes til markedsværdi.

1) For hvert medlem føres den/de konti der er nødvendige af hensyn til afgiftsberigtigelsen og på hvilke de indbetalte pensionsbeløb indgår.

2) Ved hvert kalenderårs udløb fastsætter fondens bestyrelse det afkast (som kan være negativt) der skal tilskrives medlemmernes indestående. Fastsættelsen af afkastet skal foretages under hensyntagen til de i årets løb indvundne renter og udbytter efter fradrag af udgifterne til administration m.v. Der udarbejdes selvstændig opgørelse for hver afdeling, jfr. § 4.

3) Kursavancer eller kurstab og øvrige overskud eller tab for noterede værdipapirer i investeringsafdelingerne opgøres på grundlag af den ved regnskabsårets udløb seneste noterede officielle kurs på reguleret marked. Værdipapirer m.v. for hvilke der ikke foreligger nogen officiel kurs, optages med den af bestyrelsen skønnede handelskurs ved regnskabsårets slutning. Fast ejendom optages til en af bestyrelsen skønnet handelsværdi ved regnskabsårets slutning. Der udarbejdes selvstændig opgørelse for hver afdeling, jfr. § 4.

Opkrævning og afregning på vegne af det enkelte medlem sker i henhold til den til enhver tid gældende pensionsafkastbeskatningslov eller love der måtte træde i stedet herfor.

Inden den 1. februar tilsendes hvert medlem en opgørelse over indeståendet på medlemmets konto/konti med angivelse af det for forrige år tilskrevne afkast (som kan være negative) og fratrukket pensionsafkastbeskatning.

Ved udtræden af fonden i henhold til de i § 12 fastsatte bestemmelser, gælder følgende:

 1. Før udbetaling kan finde sted, fratrækkes de afgifter, som det i henhold til gældende love påhviler fonden at tilbageholde i opsparingen.
 2. Medlemmer, kan udtræde af fonden med et af bestyrelsen fastsat varsel, maksimalt 30 dages varsel til den første i måneden.
 3. Udbetaling eller overførsel sker primo (fra d. 1 – 10.) måneden.

Ved opgørelse i løbet af året forrentes opsparingen i perioden til og med opsigelsesmåneden med de for månederne beregnede afkast, som kan være negative. Fra den første i måneden til udbetaling/ overførsel finder sted forrentes indestående med en af bestyrelsen fastsat rente. Opgøres eller overføres medlemmets indestående til et andet pengeinstitut, fratrækkes pensionsopsparingen tillige et af bestyrelsen fastsat gebyr. Gebyret er fastsat under hensyntagen til de omkostninger, som fonden påføres grundet overførslen.

Medlemmets indestående i fonden kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning af nogen art.

1 – Kapital- og Alderspensionsordning. (§ 12 og § 12 A i ”Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.” nr. 1088 af 3. september 2015)

Det enkelte medlem kan udtræde og få det samlede indestående, jfr. § 10, overført eller udbetalt til fri rådighed i følgende tilfælde:

 1. Når medlemmet når den for ansættelsesforholdet aftalte pensionsalder, der er godkendt af Skatterådet. Udbetaling skal senest ske 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder.
 2. Ved indtruffet invaliditet, der i henhold til lov om social pension berettiger medlemmet til at oppebære førtidspension, eller medlemmet er pensioneret fra staten tjeneste med kvalificeret svagelighedspension.
 3. Ved overgang til civil ansættelse kan medlemmet få overført det samlede indestående på hidtidige vilkår til en anden pensionsordning i henhold til pensionsbeskatningslovens regler.
 4. Ved overgang til ansættelse udenfor Centralforeningen for Stampersonels aftaleområde kan overførsel ske til en for det pågældende aftaleområde godkendt pensionsordning.
 5. For nye ordninger oprettet efter 1. april 2015 gælder: Efter fratrådt stilling under Centralforeningen af Stampersonels forhandlingsområde kan medlemmet få overført det samlede indestående til anden godkendt obligatorisk, kollektiv arbejdsmarkedspensionsordning for det pågældende ansættelsesområde.
 6. Ved medlemmets død sker udbetaling til medlemmets nærmeste pårørende, jf. § 105a i ”Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler” nr. 1237 af 9. november 2015.

2 – Arbejdsmarkeds-/Tillægspensionsordning (11A i ”Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.” nr. 1088 af 3. september 2015)

Det enkelte medlem kan udtræde og få det samlede indestående, jfr. § 10, overført eller udbetalt i rater jf. reglerne i Pensionsbeskatningsloven i følgende tilfælde:

 1. Når medlemmet når den for ansættelsesforholdet aftalte pensionsalder, der er godkendt af Skatterådet.
 2. Overførsel kan ske til arbejdsmarkedspensioner med en af Skatterådet godkendt lavere pensionsalder. Ved opnået pensionsalder jf. kontrakten kan ordningen overføres til en livrente/ratepension i Pensions/pengeinstitut. Overførsel – løbende udbetaling skal senest være sket/ påbegyndt senest d.1. januar 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder. Er overførsel/påbegyndt udbetaling ikke sket på dette tidspunkt, køber fonden en livrente for de opsparede midler.
 3. Ved indtruffet invaliditet, der i henhold til lov om social pension berettiger medlemmet til at oppebære førtidspension, eller medlemmet er pensioneret fra statens tjeneste med kvalificeret svagelighedspension.
 4. Ved medlemmets død sker udbetaling til medlemmets nærmeste pårørende, jf. § 105a i ”Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler” nr. 1237 af 9. november 2015. Til den efterladte ægtefælle udbetales pensionen i månedlige ydelser. Såfremt den månedlige udbetaling ikke opnår en mellem Forsvarsministeriet og Centralforeningen for Stampersonel fastsat minimumsgrænse, vil udbetalingen ske som engangsudbetaling. Udbetaling til øvrige arvinger sker som engangsudbetalinger.
 5. Ved en tjenestemands pensionering kan engangsudbetalingen højst svare til 2 gange tjenestemandens egenpension efter tjenestemandspensionsloven. Engangsudbetalingen berigtiges med gældende engangsafgift jf. pensionsbeskatningsloven. Et eventuelt overskydende beløb skal anvendes til køb af en livrente til den pensionerede tjenestemand.
 6. For øvrige medlemmer vil indeståender, der hidrører fra opsparing af bidrag af pensionsgivende tillæg, kunne udbetales som engangsbeløb, såfremt kapitalbeløbet ikke overstiger 2 gange den egenpension, der tilkommer en tjenestemand på samme løntrin. Engangsudbetalingen berigtiges med gældende engangsafgift jf. pensionsbeskatningsloven
 7. Efter fratrådt stilling under Centralforeningen af Stampersonels forhandlingsområde kan medlemmet få overført det samlede indestående til anden godkendt obligatorisk, kollektiv arbejdsmarkedspensionsordning for det pågældende ansættelsesområde.

3 – Arbejdsmarkeds-/Tillægspensionsordning (11A i ”Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.” nr. 1088 af 3. september 2015)

Gældende for ordninger oprettet den 1/4-2015 og senere omfattet af organisationsaftalen.

Opsparingen er at betragte som en helhed og omfatter de samlede indbetalinger jf. overenskomsten mellem arbejdsgiver og organisation, samt tilvæksten heraf.

Det enkelte medlem kan udtræde og få det samlede indestående, jfr. § 10, overført eller udbetalt jf. reglerne i Pensionsbeskatningsloven og på følgende vilkår:

Indtil 1/5 af værdien af den samlede opsparing kan gå til en rate ordning, resten, minimum 4/5 af værdien, af de samlede indbetalinger og tilvækst skal ved udbetaling fra CS Pensionsfond, eller ved overførsel efter § 41 i ”Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.” nr. 1088 af 3. september 2015, anvendes til køb af en livsvarig livrente ordning i godkendt pensionsinstitut

i følgende tilfælde:

 1. Når medlemmet opnår den for pensionsordningen tidligste pensionsudbetalingsalder, jf. pensionsbeskatningsloven og ansættelsesforholdet er ophørt. eller
 2. Ved indtruffet invaliditet, der i henhold til lov om social pension berettiger medlemmet til at oppebære førtidspension. eller
 3. Efter fratrådt stilling under Centralforeningen af Stampersonels forhandlingsområde og såfremt medlemmet overfører det samlede indestående til anden godkendt kollektiv arbejdsmarkedspensionsordning for det pågældende ansættelsesområde. eller
 4. Overførsel/løbende udbetaling skal senest være sket/ påbegyndt d.1. januar 20 år efter den for ordningen tidligste pensionsudbetalingsalder. Er overførsel/påbegyndt udbetaling ikke sket på dette tidspunkt, køber fonden en livsvarig livrente for alle de opsparede midler eller
 5. Ved medlemmets død sker udbetaling til medlemmets nærmeste pårørende, jf. § 105a i ”Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler” nr. 1237 af 9. november 2015, undtaget testamentsarvinger. Til den efterladte ægtefælle udbetales pensionen i månedlige ydelser over mindst 10 år. Såfremt den månedlige udbetaling ikke opnår en mellem Forsvarsministeriet og Centralforeningen for Stampersonel fastsat minimumsgrænse, vil udbetalingen ske som engangsudbetaling. Udbetaling til øvrige arvinger kan ske som engangsudbetalinger

Samt at der ikke kan finde tilbagekøb sted af ordningen.

For hvert medlem, der indtræder i fonden, og som der i henhold til aftale med Forsvarsministeriet skal tegnes supplerende forsikringer for, og hvor der for medlemmet pligtmæssigt betales forsikringspræmie som en del af det overenskomstmæssige pensionsbidrag til fonden tegnes i et efter bestyrelsens valg anerkendt forsikringsselskab en kollektiv gruppelivsordning samt en erhvervsudygtighedsforsikring. Forsikringssummen for de nævnte forsikringer fastsættes ved aftale mellem organisationerne og Forsvarsministeriet. Fonden er forpligtet til at lade revideret regnskab udarbejde for den af fonden tegnede pensionsforsikring.

1) Fondens højeste myndighed er repræsentantskabet, der sammensættes af nedennævnte repræsentanter, der alle skal være medlem af fonden. Hver organisation, der har tjenestegørende medlemmer af fonden, tildeles i forhold til respektive organisations medlemsandel af fonden, 1 stemme pr. påbegyndt 50 tjenestegørende medlemmer af fonden og kan højst repræsenteres af 1 repræsentant pr. stemme. Øvrige medlemmer af fonden, der skriftligt dokumenterer at repræsentere mindst 50 øvrige (ikke tjenestegørende) medlemmer af fonden, kan deltage som repræsentant og tildeles 1 stemme. Repræsentantskabet træder sammen hvert 2. år.

2) Indkaldelse til repræsentantskabsmødet foretages af bestyrelsen og tilsendes repræsentanterne med mindst 2 måneders varsel sammen med et revideret regnskab for hvert af de forløbne år.

Dagsordenen skal angives i indkaldelsen og skal mindst indeholde følgende punkter.

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af fondens regnskaber.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af næstformand.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af statsautoriseret revisionsselskab.
 9. Valg af 2 kritiske revisorer
 10. Valg af 2 suppleanter for de kritiske revisorer

3) Ethvert medlem af repræsentantskabet har ret til at kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen, såfremt han skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom senest 1 måned før repræsentantskabsmødets afholdelse.

4) Alle afgørelser, bortset fra ændring af vedtægterne, jfr. §18, og ophævelse af fonden, jfr. § 19, træffes ved almindelig stemmeflerhed.

5) På det ordinære repræsentantskabsmøde aflægger bestyrelsen beretning om fondens virksomhed i den forløbne periode og forelægger de reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskaber. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

6) Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, såfremt bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 af repræsentantskabets medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom, med angivelse af hvilke emner der ønskes optaget på dagsordenen. Stedet for afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde fastsættes af bestyrelsen. Et begæret ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal finde sted senest 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen. Indkaldelse foretages af bestyrelsen og tilsendes medlemmerne af repræsentantskabet med mindst 4 ugers varsel.

1) Fonden ledes af en bestyrelse bestående af op til 10 medlemmer.

 1. Forsvarsministeriet udpeger 2 medlemmer, heraf formanden.
 2. Repræsentantskabet vælger, blandt fondens medlemmer, op til 5 medlemmer herunder næstformanden, samt et tilsvarende antal bestyrelsessuppleanter, herfor.
 3. Bestyrelsen kan efter behov udpege op til 3 medlemmer der kan bistå med faglig viden og rådgivning. Den/de udpegede skal i så fald opfylde kravene i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed.

2) De af repræsentantskabet, jf. §15, stk.1b valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og de af bestyrelsen, jf. § 15, stk. 1c udpegede bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år. Genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. Ved alle udpegninger gælder det, at hvis et bestyrelsesmedlem ophører med at være bestyrelsesmedlem, er det den udpegningsberettigede, der har udpeget det ophørende medlem, der udpeger det afløsende medlem.

3) Ved næstformandens forfald konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand, indtil der på et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde er valgt en ny næstformand.

4) Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og må ikke være knyttet til fondens administration.

1) Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden og træffer herunder principiel bestemmelse om anbringelse af fondens midler i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 5 og 7 og i øvrigt efter indstilling fra fondens daglige ledelse.

2) Bestyrelsen beslutter, hvilket anerkendt(e) forvaltningsinstitut(er) midler kan anbringes i.

3) Bestyrelsen er bemyndiget til at afholde de fornødne udgifter til administration m.v

4) Bestyrelsen er pligtig til at drage omsorg for, at der føres et ordentligt og pålideligt regnskab for fonden.

5) Bestyrelsen og fondens medhjælp er forpligtet til ikke at meddele oplysninger til uvedkommende om medlemmernes indestående i fonden.

6) Fonden tegnes af 2 i forening, mellem følgende: Formanden, næstformand, direktøren.

7) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer af bestyrelsen er til stede, herunder både formanden og næstformanden. En beslutning er vedtaget, når et flertal af de tilstedeværende medlemmer har stemt for beslutningen.

8) I øvrigt fastlægger bestyrelsen selv sin forretningsorden.

1) Repræsentantskabet vælger et statsautoriseret revisionsselskab til at revidere fondens årsregnskab. Det statsautoriserede revisionsselskab vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Hver gang det statsautoriserede revisionsselskab har foretaget revision, skal beretning herom indføres i en revisionsprotokol. Denne fremlægges på det første derefter stedfundne bestyrelsesmøde, og medlemmerne af bestyrelsen skal ved deres underskrift bekræfte, at de er blevet gjort bekendt med indholdet.

2) Repræsentantskabet vælger endvidere 2 kritiske revisorer og 2 suppleanter for disse. De kritiske revisorer og suppleanterne for disse vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. De kritiske revisorer og suppleanter for disse må ikke være medlem af fondens bestyrelse eller på anden måde deltage i dennes ledelse eller være knyttet til noget medlem af bestyrelsen eller ledelse, herunder fondens funktionærer ved ægteskab, fast samlivsforhold, slægtskab eller svogerskab i ret op- eller nedadstigende linje eller i sidelinjen så nært som søskende. De kritiske revisorer gennemgår fondens administrationsregnskab, idet de ved gennemgang af bilagene vurderer hensigtsmæssigheden af de afholdte udgifter i forhold til vedtægter og trufne beslutninger. Hver gang de kritiske revisorer har foretaget bilagsgennemgang skal omfanget af det udførte arbejde meddeles bestyrelsen i en beretning.

3) Bestyrelsen og den daglige ledelse skal give revisorerne adgang til at foretage de undersøgelser, som disse finder nødvendige, og skal sørge for, at revisorerne får de oplysninger og den bistand, som disse anser for nødvendige for udførelsen af deres hverv.

4) Det statsautoriserede revisionsselskab og de kritiske revisorer er forpligtet til at hemmeligholde, hvad de får at vide gennem deres virksomhed.

5) Fondens årsregnskab skal inden udgangen af marts måned indsendes til skattemyndighederne samt Forsvarsministeriet

Forslag til ændring i denne vedtægt kan kun vedtages af repræsentantskabet med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og skal for at blive gyldig godkendes af Forsvarsministeriet og skattemyndighederne. Dette gælder dog ikke sådanne nødvendige ændringer af vedtægterne, der måtte blive forlangt af skattemyndighederne for at godkende fondens vedtægter som værende i overensstemmelse med bestemmelserne i de gældende skattelove om anbringelse af opsparingsmidler i pensionsøjemed, eller de ændringer som Forsvarsministeriet måtte kræve for at godkende fondens vedtægter. Sådanne nødvendige ændringer kan gennemføres af bestyrelsen med Forsvarsministeriets og skattemyndighedernes godkendelse.

1) Fonden skal opløses, dersom dette vedtages af fondens repræsentantskab med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og beslutningen godkendes af Forsvarsministeriet og skattemyndighederne.

2) Efter afholdelse af de med opløsningen forbundne udgifter udloddes fondens formue til de på tidspunktet for beslutning om opløsning eksisterende medlemmer i fonden. Udlodningen til de enkelte medlemmer sker i forhold til medlemmets indestående i fonden.

3) De udloddede beløb båndlægges på individuelle konti i et pengeinstitut, således at frigivelse kan ske efter regler, der svarer til de nuværende vedtægters § 12.

 • Vedtaget på fondens repræsentantskabsmøde den 10. november 2018.
 • Godkendt af skattemyndighederne den 8. oktober 2018 (J.nr. 71939618 sags-id. 259942736).
 • Godkendt af Forsvarsministeriet den 22. oktober 2018 sagsnr.: 2018/004652. Dok.nr.: 833455

Anbringelse af opsparingen for puljer

§ 10. Afkast af puljer skal beregnes og tilskrives kunderne på baggrund af en pulje, der består af indestående på en indlånskonto samt følgende instrumenter:

1) Omsættelige værdipapirer (bortset fra betalingsinstrumenter), der kan handles på kapitalmarkedet, herunder

 1. aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt aktiebeviser, og
 2. obligationer og andre gældsinstrumenter, herunder beviser for sådanne værdipapirer

2) Pengemarkedsinstrumenter, herunder skatkammerbeviser, indlånsbeviser og commercial papers, dog ikke betalingsinstrumenter.

3) Andele i danske UCITS omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. og andele i andre institutter for kollektiv investering med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som er godkendt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet).

4) Andele i alternative investeringsfonde omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., herunder kapitalforeninger, jf. kapitel 23 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., eller andele i alternative investeringsfonde, der har udpeget en forvalter fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når forvalteren har fået tilladelse i henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.

5) Sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital, såfremt beviserne ifølge sparekassens eller andelskassens vedtægter er omsættelige.

6) Instrumenter, som hverken er omfattet af nr. 1-5 eller er afledte finansielle instrumenter, der opfylder betingelserne i §§ 13-21, såfremt disse instrumenter højst udgør 20 pct. af værdien af den enkelte puljes samlede portefølje på investeringstidspunktet, og såfremt det maksimale tab på disse instrumenter højst kan udgøre det investerede beløb. Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte instrumenter skal være optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads eller handles på en multilateral handelsfacilitet. De i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte instrumenter kan endvidere være optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland, eller handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked fremgår af pengeinstituttets ordreudførelsespolitik, jf. bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer. Midlerne kan tillige investeres i nyemitterede værdipapirer under forudsætning af, at der i emissionsbestemmelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til handel på et reguleret marked, en alternativ markedsplads, en multilateral handelsfacilitet eller på et af de i 2. pkt. nævnte markeder. Værdipapirerne skal afhændes, såfremt de ikke senest 1 år efter emissionen er optaget til handel på et marked som anført i 3. pkt.

§ 46 d. Følgende aktivtyper kan indgå blandt aktiverne omfattet af § 46 a, stk. 1:

1) Obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A, jf. bilag 1.

2) Obligationer, som er optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande, og som er udstedt af internationale organisationer, der som medlem har mindst et af medlemslandene i Den Europæiske Union.

3) Realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer udstedt af realkreditinstitutter, pengeinstitutter eller skibsfinansieringsinstituttet samt andre obligationer, der er udstedt i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som frembyder tilsvarende sikkerhed.

4) Tilgodehavender, dog ikke tilgodehavender, der er efterstillet andre kreditorer, hos kreditinstitutter og forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A samt andre tilgodehavender garanteret af kreditinstitutter eller forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A.

5) Grunde, boligejendomme, kontor- og forretningsejendomme samt andre ejendomme, hvis værdi er uafhængig af en særlig erhvervsudnyttelse.

6) Lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme, som er omfattet af nr. 5, for et beløb på op til 80 pct. af den seneste ejendomsvurdering for boligejendomme og 60 pct. for øvrige ejendomme.

7) Andele i afdelinger i UCITS, kapitalforeninger og udenlandske investeringsinstitutter, der svarer til kapitalforeninger, hvis kapitalforeningens eller det udenlandske investeringsinstituts vedtægter indeholder de i § 46 g, stk. 1, og § 46 h, stk. 1, anførte begrænsninger.

8) Andre obligationer og lån optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.

9) Kapitalandele optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.

10) Ejendomme, der ikke er omfattet af nr. 5, samt lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme, der ikke er omfattet af nr. 6.

11) Kapitalandele og andre værdipapirer optaget til handel på et marked i lande uden for zone A, hvis markedet svarer til et reguleret marked inden for Den Europæiske Union, samt andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.

12) Andre lån og værdipapirer, som ikke omfattes af nr. 1-11.

Stk. 2. I en dattervirksomhed, hvis aktivitet er begrænset til at foretage og forvalte investeringer i aktiver omfattet af stk. 1, kan dattervirksomhedens aktiver inden for værdien af kapitalandelene i og eventuelle lån til dattervirksomheden behandles som aktiver efter stk. 1. Er dattervirksomheden ikke helejet, indgår dens aktiver til en forholdsmæssig værdi svarende til den ejede andel af egenkapitalen.

§ 139
En afdeling må investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked, jf. § 2, nr. 16, handles på et andet marked i en EU-medlemsstat, jf. § 2, nr. 17, eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland, eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i den danske UCITS’ vedtægter eller fondsbestemmelser.

Stk.2. En afdeling kan uanset stk. 1 investere i nyemitterede værdipapirer, hvis der i emissionsbestemmelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til handel på et af de i stk. 1 nævnte markeder, og der opnås tilladelse til optagelse til handel inden udløbet af 1 år efter emissionen.

Stk.3. Når bestyrelsen for en investeringsforening eller en SIKAV eller bestyrelsen i et investeringsforvaltningsselskab, der administrerer en værdipapirfond, har truffet beslutning om, at en afdeling af en dansk UCITS kan investere på et af de i stk. 1, nr. 3, nævnte markeder, skal den danske UCITS underrette Finanstilsynet herom med en erklæring om, at markedet opfylder betingelserne om, at det skal være reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt.

Stk.4. En afdeling må investere indtil 10 pct. af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter end de i stk. 1 og 2 og § 140 nævnte. Afdelingen skal dog fortsat investere inden for sin investeringspolitik.

L 2013-06-12 nr 597 Investeringsforeningsloven – § 139 2014-09-01

§ 140
En afdeling må investere i andre pengemarkedsinstrumenter end dem, der handles på et reguleret marked, hvis emissionen eller emittenten af sådanne pengemarkedsinstrumenter selv er reguleret med henblik på at beskytte investorer og opsparing, og hvis disse instrumenter er:udstedt eller garanteret af en central, regional eller lokal myndighed eller en centralbank i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, 738)

1) udstedt eller garanteret af et tredjeland eller, i tilfælde af at det er en forbundsstat, af en af dennes delstater,

2) udstedt eller garanteret af Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere medlemslande deltager i,

3) udstedt eller garanteret af foretagender, der er underlagt tilsyn efter de fastlagte kriterier i EU-reguleringen eller er underkastet og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst lige så strenge som EU-reguleringen, hvis disse foretagender befinder sig i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land,

4) udstedt af et obligationsudstedende institut, som er oprettet ved særlig lov, og som befinder sig i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller

5) udstedt af emittenter, hvis værdipapirer handles på et marked som nævnt i § 139, stk. 1 eller 2.

Kontakt os

Kontakt ikon

CS Pensionsfond

Telefon: 33 85 41 41
Email: post@cspension.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: 09:30 – 14

Søg