Forsvarsgalleriet

Tillidsrepræsentant

Hvervet som tillidsrepræsentant er et frivilligt hverv og ikke noget man kan pålægges. Det kan godt være, at man opfordres af kollegerne til at stille op til valg, men så er det sikkert med baggrund i ens personlige kompetencer.

Det betroede hverv skal udføres samtidigt med, at man passer sit normale job i Forsvaret. Derfor er der også aftalt en række forhold, som skal sørge for, at tillidsrepræsentanten ikke er ringere stillet end de kolleger, vedkommende repræsenterer.

Som tillidsrepræsentant i CS skal man gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold på arbejdspladsen og varetage medlemmernes interesser over for ledelsen. Tillidsrepræsentanten har således ret til at forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne, samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål overfor myndighedens ledelse.

I tilfælde af, at tillidsrepræsentanten midlertidigt ikke har mulighed for at varetage hvervet, det kan f.eks. være i forbindelse med en udsendelse, orlov eller lignende, er det vigtigt, at der er valgt en suppleant for vedkommende, som kan træde til. Derfor vælges der altid en suppleant for tillidsrepræsentanten. Valget, både til tillidsrepræsentant og til suppleant, foretages efter reglerne beskrevet i Cirkulæret om tillidsrepræsentanter i Staten.

Hvervene som tillidsrepræsentant og suppleant kan bringe disse i nogle forskellige konfliktsituationer og derfor er man beskyttet i disse roller. Ledelsen kan for eksempel ikke flytte en tillidsrepræsentant til en anden myndighed med baggrund i hvervet som tillidsrepræsentant.

En hovedregel siger også, at i besparelses- eller omorganiseringssituationer skal tillidsrepræsentanten forflyttes “som den sidste blandt ligemænd”. Det betyder, at der skal være saglige og tungtvejende grunde, før man kan flyttes. I dét tilfælde, er der herudover aftalt en række forhandlingsprocedurer, som ligeledes skal følges. I betegnelsen ”beskyttet medarbejder” ligger ikke, at en tillidsrepræsentant eller suppleant ikke kan afskediges.

Når der skal afholdes valg til hvervene som tillidsrepræsentant og suppleant, skal alle CS medlemmer, der er berørt af valget i myndigheden, gives mulighed for at stille op til valgene. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne i god tid gives mulighed for at melde sig som kandidater. Det er kun medlemmer af CS, der kan stille op til valg.

Når valget afholdes, er det vigtigt at huske, at også ikke-CS medlemmer, der er ansat under CS overenskomstområde i myndigheden, har ret til at afgive en stemme ved valget. Undlader man at give dem mulighed for det, kan valget ende med at blive erklæret ugyldigt. Husk at anmelde valget af tillidsrepræsentanter og suppleanter til CS. Det gøres ved at sende en udfyldt blanket til: tillidshverv@cs.dk Husk også at afmelde tillidsrepræsentanter og suppleanter, når de ikke længere varetager hvervet.  

Som tillidsrepræsentant er man repræsentant for organisationen og dens medlemmer og beskæftiger sig med opgaver, som ligger inden for det gældende aftaleområde. Herunder hører enhver form for aftale, som regulerer den ansattes løn- og ansættelsesvilkår, der forhandles af CS eller CO10.
Som eksempler kan nævnes:

  • Lønforhold
  • Ansættelsesvilkår
  • Arbejdstidsregler
  • Ferie- og fridage
  • Pension

Som medarbejderrepræsentant i samarbejdsudvalget repræsenterer man ikke kun medlemmer af sin egen organisation, men repræsenterer alle medarbejdere ved myndigheden. Antallet af pladser i samarbejdsudvalget fastsættes ved aftale mellem ledelsen og de forhandlingsberettigede personaleorganisationers repræsentanter. Er der flere forhandlingsberettigede organisationer repræsenteret ved myndigheden, fastsættes fordelingen mellem organisationerne ved aftale mellem disse. Det er et lokalt anliggende at fordele pladserne i samarbejdsudvalget og hver side bestemmer sin egen repræsentation. I samarbejdsudvalget drøfter man kun emner, som er fælles for alle ansatte. Det er emner, som ligger inden for ledelsesretten. Derfor er det i sidste ende ledelsens ret i samarbejdsudvalget at træffe en beslutning, som umiddelbart er imod de ansattes interesser. Så ledelsesretten er intakt – også i SU – men samarbejdsudvalget er et fælles rum, hvor ledelsen skal give medarbejderne mulighed for både medindflydelse og medbestemmelse. Det bliver betragtet som brud på samarbejdsaftalen, at parterne ikke udviser positiv vilje i forsøget på at nå til enighed. Idet der er tale om et aftalespørgsmål, skal drøftelser om TR strukturen ikke behandles i SU, hvor ledelsesretten er gældende. Vær opmærksom på, at en aftale om TR strukturen ved den enkelte myndighed laves mellem den valgte tillidsrepræsentant og myndighedschefen. Hvis der ikke kan skabes enighed her, kan tillidsrepræsentanten vælge at rejse uenigheden til tillidsrepræsentantudvalget under Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Tillidsrepræsentant strukturen er altså et aftalespørgsmål for de enkelte organisationer og skal derfor ikke drøftes i regi af samarbejdsudvalget.

Tillidsrepræsentanten må anvende den tid, der er nødvendig til hvervets forsvarlige udførelse, når der tages hensyn til såvel institutionens arbejdsopgaver som tillidsrepræsentantopgavernes omfang. CS anbefaler dog altid, at du får en dialog med din chef om jeres fortolkning af ovenstående. Jobbet som TR kan variere både i tid og omfang og det er altid godt at have en fælles forståelse for den tid, du skal anvende.

Hvis det af hensyn til varetagelsen af tillidsrepræsentanthvervet er nødvendigt at omlægge tjenesten for medarbejderen, ydes der kompensation for eventuelle mistede arbejdstidsbestemte ydelser. Det betyder, at hvis du har natarbejde, men skal deltage i dagsmøde, må du ikke have en økonomisk ulempe i form af mistede natpenge.

Har du spørgsmål til virket som tillidsrepræsentant, til opgaverne som tillidsrepræsentant, eller har du brug for hjælp til afholdelse af valg, er du velkommen til at kontakte medlemskonsulent Jan Berg Rasmussen på telefon 36908951 eller på e-mail: jan@cs.dk

Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i Staten mv. Medst.nr. 049-21

Søg