Forsvarsgalleriet

Vedtægter

Foreningens navn er Centralforeningen for Stampersonel (CS). Foreningen er stiftet på baggrund af militære foreninger og klubber, der har sine rødder tilbage til slutningen af det nittende århundrede.

Stk. 2. Foreningen er stiftet i København den 3. juli 1967 

Stk. 3. Foreningens hjemsted er Region Hovedstaden. Uanset angivelsen af hjemsted kan Foreningen afholde sine møder udenfor det vedtægtsmæssige hjemsted.

Stk. 4. Siden stiftelsen i 1967 har Foreningen i 2004 fusioneret med CS Redningsberedskabet og i 2014 med Forsvarets Civil-Etat, med Foreningen som den fortsættende forening.

Stk. 1. Foreningen er en fagforening for dens medlemmer. Foreningen skal varetage medlemmernes interesser overfor arbejdsgivere, lovgivere m.v. Foreningen skal på medlemmernes vegne forhandle og indgå overenskomster og aftaler samt administrere disse. Foreningen skal endvidere varetage medlemmernes interesser i forbindelse med opståede konkrete tvister om medlemmernes løn- og arbejdsvilkår.

Stk. 2. Formålet søges opnået ved en åben og troværdig dialog med myndigheder, organisationer, politiske partier og øvrige samarbejdspartnere.

Stk. 3. Foreningen er partipolitisk neutral.

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed udøves af kongressen, der består af hovedbestyrelsen og tillidsrepræsentanter fra foreningens afdelinger. Jf. § 5 og 6.

Stk. 2. Mellem kongresserne ledes foreningen af hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Foreningens daglige ledelse består af formanden og næstformanden og støttes af foreningens sekretariat.

 

Stk. 1. Som medlemmer kan optages ansatte under Forsvarsministeriets ressortområde. Indmeldelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Som medlemmer vil også kunne optages medlemmer indenfor Forsvarsministeriets ressortområde ved en beslutning i Hovedbestyrelsen om, at ansatte indenfor et nyt fagområde, som har en naturlig tilknytning til Foreningens virke kan opnå medlemskab.

Stk. 3. Anmodning om udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Foreningen. Kollektive anmodninger om udmeldelse behandles ikke.

Stk. 4. Udmeldelse skal ske til udgangen af en måned og med en måneds varsel.

Stk. 5. Medlemmer, der modarbejder foreningen, eller ikke efterlever det i § 2 fastsatte formål, handler groft uhæderligt eller udøver en adfærd, som skader foreningens eller dens medlemmers omdømme og anseelse kan af hovedbestyrelsen midlertidigt ekskluderes. Afgørelsen prøves på førstkommende kongres.

Det ekskluderede medlem betaler ikke kontingent og har ikke krav på medlemsfordele m.v. regnet fra Hovedbestyrelsens beslutning om eksklusion. Medlemmet kan dog bevare tilknytningen til forsikringsordningerne mod særskilt at betale præmie hertil.

I forbindelse med den førstkommende kongres, hvor eksklusionen skal behandles, kan det ekskluderede medlem deltage for egen regning.

Stk. 6. Kongressen kan jf. § 14 udnævne æresmedlemmer af foreningen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Stk. 7. Æresmedlemmer kan efter hovedbestyrelsens indbydelse overvære foreningens ordinære kongres.

Stk. 8. Medlemmer, der er pensionerede eller ikke længere er ansat i Forsvarsministeriets ressortområde kan oprette medlemskab af foreningen som passive medlemmer. Hovedbestyrelsen fastsætter kontingent og hvilke ydelser, medlemsfordele mv., der er gældende for passive medlemmer.

Stk. 1. Afdelinger oprettes og nedlægges af kongressen.  Afdelingerne skal følge de for afdelingerne gældende standardvedtægter, som er fastsat af kongressen. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation for standardvedtægterne, hvor særlige lokale forhold tilsiger det.

Stk. 2. Afdelingernes økonomi administreres af Foreningen centralt. Afdelingerne modtager kontingentandele til afdelingens faglige og sociale arrangementer. Størrelsen på kontingentandelen, som tilgår afdelingerne fastsættes af kongressen. Hovedbestyrelsen kan meddele dispensation til afdelinger, som selv ønsker at administrere kontingentandele. Ved meddelelse af dispensation kan hovedbestyrelsen stille vilkår i form af fx indsendelse af revideret og godkendt regnskab til foreningen.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan i perioden mellem to kongresser oprette og nedlægge afdelinger. Beslutning herom skal endeligt godkendes på først kommende kongres.

Stk. 4. Den faglige virksomhed udøves gennem tillidsrepræsentanterne, hvis valggrundlag er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende aftale herfor.

Stk. 5. Afdelingsformændene skal være tillidsrepræsentanter.

Stk. 6. Foreningen hæfter ikke for de enkelte afdelingers forpligtelser

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er kongressen, som fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virke.


Stk. 2. Ordinær kongres afholdes hvert fjerde år (lige årstal) i andet halvår.

Stk. 3. Kongressen består af:

 • Hovedbestyrelsen
 • Afdelingsformændene for de i § 5 nævnte afdelinger.
 • Næstformænd/delegerede i de afdelinger, som har mere end 25 medlemmer

Afdelingsformanden tæller for de 25 første medlemmer af afdelingen. Næstformanden/den første delegeret tæller fra 26 og til 150 medlemmer. Herefter deltager en delegeret for hver påbegyndt 50 medlemmer i afdelingen. Det er medlemstallet pr. 1. januar i kongresåret, der danner grundlag for antallet af delegerede.

Kun tillidsrepræsentanter eller disses suppleanter kan være delegerede til kongressen.

Stk. 4. Kongressens beslutninger er bindende for foreningen. Kongressen er altid beslutningsdygtig.

Stk. 5. Kongressens stemmer fordeler sig således:

 1. Ved håndsoprækning har de delegerede en stemme. hver
 2. Ved skriftlig afstemning:    

– hovedbestyrelsen har en stemme hver.

– afdelingerne har en stemme pr. medlem.

Afdelingsformanden for den pågældende afdeling råder over de stemmer, som ikke fysisk er repræsenterede som delegerede for den pågældende afdeling.

Stk. 6. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog skal valg af formand og næstformand ske ved absolut flertal.  Til beslutning af vedtægtsændringer kræves et kvalificeret flertal med ⅔ af de afgivne stemmer.

Stk. 7. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis 10 delegerede stiller krav herom. Dirigenten kan ligeledes beslutte, at en afstemning skal foretages skriftligt. Personvalg gennemføres altid skriftligt.

Stk. 8. Indkaldelse til ordinær kongres sker med mindst otte ugers varsel. Med indkaldelse skal følge en foreløbig dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af to stemmetællere
 • Hovedbestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af regnskab
 • Forslag til arbejdsprogram
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af retningslinjer for regulering af kontingentet i kongresperioden
 • Forslag til budget, herunder godkendelse af afdelingernes kontingentandele i den kommende kongresperiode
 • Valg af formand
 • Valg af næstformand
 • Valg af fire hovedbestyrelsesmedlemmer fra flyvevåbnet
 • Valg af fire hovedbestyrelsesmedlemmer fra hæren
 • Valg af fire hovedbestyrelsesmedlemmer fra søværnet.
 • Valg af to hovedbestyrelsesmedlemmer fra den civile gruppe
 • Valg af to hovedbestyrelsesmedlem fra Beredskabsstyrelsen
 • Valg af fire prioriterede suppleanter til hovedbestyrelsesmedlemmer fra flyvevåbnet
 • Valg af fire prioriterede suppleanter til hovedbestyrelsesmedlemmer fra hæren
 • Valg af fire prioriterede suppleanter til hovedbestyrelsesmedlemmer fra søværnet
 • Valg af to prioriterede suppleanter til hovedbestyrelsesmedlemmer fra den civile gruppe
 • Valg af to prioriterede suppleanter til hovedbestyrelsesmedlemmer fra Beredskabsstyrelsen 
 • Valg af revisionsfirma
 • Valg af to kritiske revisorer
 • Valg af to prioriterede suppleanter til de kritiske revisorer
 • Udnævnelse af æresmedlemmer
 • Eventuelt

Stk. 9. Forslag, som ønskes optaget på den endelige dagsorden med henblik på behandling på kongressen, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest seks uger før kongressen afholdes. Endelig dagsorden for mødet udsendes fire uger før mødet.

Stk. 10. Anmeldelse af kandidater skal ske indenfor de frister, som er gældende for behandling af indkomne forslag jf. stk. 9.

Stk. 11. Formanden og næstformanden udgør den daglige ledelse af foreningen. Den daglige ledelse er lønnet af foreningen.

Stk. 12. Kongressen er forpligtet til at stemme på de hovedbestyrelsesmedlemmer, som er indstillet fra de enkelte valggrupper.

Stk. 13. Kandidater og prioriterede suppleanter til hovedbestyrelsen indenfor de enkelte valggrupper skal indsendes til foreningens sekretariat senest 20 uger inden kongressen i det pågældende år. Såfremt der ikke er indsendt forslag til flere kandidater end valgruppen kan indstille inden fristens udløb, indkaldes mødet i valggruppen ikke.

Stk. 14. Mødet i valggruppen indkaldes med punkterne valg af dirigent, indstilling af hovedbestyrelsesmedlemmer og eventuelt.

Stk. 15. Valget i den enkelte valggruppe sker på et møde i den pågældende valggruppe, som indkaldes af Foreningen med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest otte uger inden kongressen.

Stk.16. Såfremt der opstilles flere kandidater end valggruppen råder over i hovedbestyrelsen, afholdes der på det indkaldte møde valg. Hver afdelingsformand har en stemme pr. medlem i afdelingen indenfor valggruppen. Afdelinger med medlemmer indenfor flere valggrupper stemmer med det antal medlemmer, som de har i de respektive valggrupper. Afdelingen skal give fuldmagt i de øvrige valggrupper, hvor afdelingerne har medlemmer.

Stk. 17. Ekstraordinær kongres indkaldes af formanden, når formanden eller ⅓ af hovedbestyrelsen stiller krav herom. Endvidere skal formanden indkalde til ekstraordinær kongres, når mindst ¼ af afdelingerne – eller afdelinger der tilsammen repræsenterer ¼ af medlemmerne – fremsætter skriftlig anmodning herom vedlagt motiveret dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær kongres kan ske med kort varsel, dog mindst fire uger og senest otte uger efter anmodningens fremsættelse.

Stk.1. Hovedbestyrelsen består af:

 • Formanden
 • Næstformanden
 • Fire hovedbestyrelsesmedlemmer fra flyvevåbnet
 • Fire hovedbestyrelsesmedlemmer fra hæren
 • Fire hovedbestyrelsesmedlemmer fra søværnet
 • To hovedbestyrelsesmedlemmer fra den civile gruppe
 • To hovedbestyrelsesmedlemmer fra Beredskabsstyrelsen

Stk. 2. Hovedbestyrelsesmedlemmerne er valgt for en kongresperiode. Et medlem der i løbet af kongresperioden ikke længere er tjenestegørende inden for Forsvarsministeriet ressort område fratræder senest med udgangen af den måned, hvor den pågældende ansættelse ophører. Hvis et hovedbestyrelsesmedlem i kongresperioden ikke længere er tilknyttet den valgrupper, som den pågældende er indvalgt i hovedbestyrelsen som repræsentant for udtræder det pågældende medlem af Hovedbestyrelsen.  Afgående medlemmer erstattes umiddelbart af suppleanten.

Stk. 3.  Ved førstegangsvalg af formand eller næstformand skal de pågældende kunne vælges for mindst to kongresperioder, således at de skal være tjenestegørende på tidspunktet for valget til den anden kongresperiode.

Hvis formand eller næstformand genvælges til formandskabet, gælder bestemmelsen om at kunne sidde i mindst to perioder ikke.

Stk. 4. Formanden og næstformanden kan genvælges for en kongresperiode, såfremt de er tjenestegørende på tidspunktet for valget. Såfremt formand eller næstformand ikke er tjenestegørende inden for Forsvarsministeriets ressortområde længere, fratræder de ved udløbet af den indeværende kongresperiode.

Stk. 5. Hvis formanden afgår inden kongresperiodens udløb, erstattes denne af næstformanden. Hovedbestyrelsen konstituerer blandt deres midte en ny næstformand.

Senest tre måneder efter formandens afgang indkalder hovedbestyrelsen til ekstraordinær kongres, hvor der vælges en ny formand.

Stk. 6. Hvis næstformanden afgår inden kongresperiodens udløb konstituerer hovedbestyrelsen blandt dens midte en ny næstformand. Det hovedbestyrelsesmedlem, der træder ind i formandskabet, erstattes af den pågældendes suppleant.

Stk. 7.  Hovedbestyrelsen er overfor kongressen ansvarlig for foreningens samlede virksomhed og økonomi. I overensstemmelse med § 2 er det hovedbestyrelsens opgave at gennemføre de af kongressen trufne beslutninger

Stk. 8.  Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer er mødt. Alle afgørelser i hovedbestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk.  9. Formanden er formand for hovedbestyrelsen.

Stk. 10. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Formanden og næstformanden tegner i fællesskab foreningen.

Stk. 1. Til dækning af de omkostninger, der forbundet med foreningens aktiviteter, betaler medlemmerne et månedligt kontingent.

Stk. 2. Kontingentets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen efter retningslinjer fastsat af kongressen.

Stk. 3. Til dækning af afdelingens omkostninger ydes en kontingentandel. Størrelsen og beregning af kontingentandelen fastsættes af kongressen.

Stk.1. Foreningens kritiske revision foretages af de til en hver tid valgte kritiske revisorer.

Stk. 2. De kritiske revisorer skal jævnligt og mindst en gang årligt kritisk tilse at foreningen bruger de tildelte midler i henhold til kongressens beslutninger.

Stk. 3. Foreningens regnskab revideres desuden af et revisionsfirma.

Stk. 4. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 5. Formanden har ansvaret for foreningens økonomi.

Hovedbestyrelsen kan beslutte at sætte specifikke spørgsmål til urafstemning blandt medlemmerne.

Ændringer af og tilføjelser til disse vedtægter kan kun ske på kongressen. De skal da vedtages med et kvalificeret flertal med ⅔ af de afgivne stemmer.

Stk. 1. For at kunne blive udnævnt som æresmedlem, skal den pågældende være medlem af foreningen. Derudover skal den pågældende have gjort en særlig indsats for foreningen. Denne indsats skal normalt have været til gavn for størstedelen af foreningen. Kun i specielle tilfælde vil en indsats primært forankret i en afdeling eller valggruppe være grundlag nok for at kunne blive indstillet til et æresmedlemskab.

Stk. 2. Som hovedregel skal æresmedlemmer være afgået fra aktiv tjeneste, før de kan indstilles til et æresmedlemsskab


Stk. 3. Motiveret anbefaling til udnævnelse af æresmedlemmer skal være hovedbestyrelsen i hænde senest otte uger før kongressen afholdes. Hovedbestyrelsen bemyndiges til på kongressen vegne at vurdere anbefalinger i forhold til stk. 1. og stk. 2 og herefter indstille til udnævnelse på kongressen blandt den/de anbefalede medlemmer. Anbefalede medlemmer, som ikke opfylder kriterierne i stk. 1. og stk. 2. vil ikke blive indstilles til udnævnelse på kongressen.

Stk.1. Foreningens opløsning kan kun finde sted ved kvalificeret flertal med 3/4 af de afgivne stemmer på en kongres. Beslutningen skal, medmindre kongressens afgørelse er enstemmig, tillige godkendes med 3/4 af de afgivne stemmer ved en umiddelbart efterfølgende urafstemning blandt medlemmerne jf. § 11.

Stk.2. Inden opløsningen af foreningen kan finde sted, skal kongressen træffe beslutning om anvendelse af midlerne.

Således vedtaget den 09. februar 2022.

Søg