Forsvarsgalleriet

Vedtægter

Foreningens navn er Centralforeningen for Stampersonel (CS). CS er stiftet på baggrund af militære foreninger og klubber, der har sine rødder tilbage til slutningen af det nittende århundrede.

Stk. 2. Foreningen er stiftet i København den 3. juli 1967

Stk. 3. CS hjemsted er København.

Stk. 4. Siden stiftelsen i 1967 har CS i 2004 fusioneret med CS Redningsberedskabet og i 2014 med Forsvarets Civil-Etat med CS som den fortsættende forening.

Stk. 1. CS har aftale- og forhandlingsretten for medlemmerne. CS formål er på det grundlag at varetage medlemmernes økonomiske, sociale, uddannelsesmæssige og fagretlige interesser.

Stk. 2. Formålet søges opnået ved en åben og troværdig dialog med myndigheder, organisationer, politiske partier og øvrige samarbejdspartnere.

Stk. 3. CS er partipolitisk neutral.

CS struktur opbygges på grundlag af afdelinger og er i ledelses- og kompetencemæssig henseende struktureret således:

 • Kongres
 • Hovedbestyrelse

CS formand forestår den daglige ledelse af CS og støttes af et sekretariat.

Stk. 1. Som medlemmer kan optages ansatte under Forsvarsministeriets ressort område. Indmeldelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Anmodning om udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til CS. Kollektive anmodninger om udmeldelse behandles ikke.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske til udgangen af en måned og med 3 (tre) måneders varsel.

Stk. 4. Medlemmer, der modarbejder foreningen eller ikke efterlever det i § 2 fastsatte formål, kan af hovedbestyrelsen midlertidigt ekskluderes. Afgørelsen prøves på førstkommende kongres.

Det ekskluderede medlem betaler ikke kontingent og har ikke krav på medlemsfordele m.v.

I forbindelse med den førstkommende kongres, hvor eksklusionen skal behandles kan medlemmet deltage for egen regning. Medlemmet kan dog bevare tilknytningen til forsikringsordningerne mod særskilt at betale præmie hertil.

Stk. 5. Kongressen kan jf. § 14 udnævne æresmedlemmer af CS. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Stk. 6. Æresmedlemmer kan efter hovedbestyrelsens indbydelse overvære foreningens ordinære kongres.

Stk. 7. Ikke tjenestegørende, som ønsker at bevare deres tilknytning til foreningen, kan optages som passive medlemmer. Hovedbestyrelsen fastsætter kontingent og hvilke ydelser, medlemsfordele mv., der er gældende.

Stk. 8. Civile medlemmer, der er afskediget med pension, kan overgå til medlemskab af Forsvarets Civil-Etats Pensionistgruppe. Pensionistgruppens vedtægter skal være i overensstemmelse med CS vedtægter og skal godkendes af CS hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelsen fastsætter kontingent og hvilke ydelser, medlemsfordele mv. der er gældende.

Stk. 1. Afdelinger oprettes og nedlægges af kongressen. Afdelinger, som vælger selv at administrere kontingentandele, fremsender et revideret og godkendt regnskab til CS. Regnskabet skal fremsendes inden udgangen af 2. kvartal. Heri skal der redegøres for afdelingens anvendelse af kontingentandelen fra CS.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan i perioden mellem to kongresser oprette og nedlægge afdelinger. Beslutning herom skal endelig godkendes på førstkommende kongres.

Stk. 3. Tillæg 1 til nærværende vedtægter angiver de for tiden godkendte afdelinger. Jævnfør tillæg 1 er de civile omfattet af selvstændig forhandlings- og overenskomstområde. De civile er derfor organiseret i de i bilag 1 anførte afdelinger.

Stk. 4. Den faglige virksomhed udøves gennem tillidsrepræsentanterne, hvis valggrundlag er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende aftale herfor.

Stk. 5. Ved afdelinger som har valgt selv at administrere kontingentandele, indkalder afdelingsformanden medlemmerne til et årligt møde, hvor der aflægges regnskab og vælges kritiske revisorer.

Stk. 6. Afdelinger som vælger at lade CS administrere kontingentandele, følger de administrative retningslinjer, som CS Hovedbestyrelse har fastsat for anvendelse og administration af kontingentandele.

Stk. 7. CS hæfter ikke for en afdelings eventuelle gæld.

Stk. 1. CS højeste myndighed er kongressen, som fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virke.

Stk. 2. Ordinær kongres afholdes hvert fjerde år (lige årstal) i andet halvår.

Stk. 3. Kongressen består af:

 • Hovedbestyrelsen
 • Formændene for de i §5 nævnte afdelinger.
 • Næstformænd/delegerede i de afdelinger, som har mere end 25 medlemmer

Afdelingsformanden tæller for de 25 første medlemmer af afdelingen. Næstformanden/den første delegeret tæller fra 26 og til 150 medlemmer. Herefter deltager 1 delegeret for hver påbegyndt 50 medlemmer i afdelingen. Det er medlemstallet pr. 1. januar, der danner grundlag for antallet af delegerede.

Repræsentanter for CS pensionistgruppe og Forsvarets Civil-Etats pensionistgruppe kan deltage på kongressen med 2 observatører hver.

Stk. 4. Kongressen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Kongressens beslutninger er bindende for foreningen. Kongressen er altid beslutningsdygtig.

Stk. 6. Kongressens stemmer fordeler sig således:

 1. Ved håndsoprækning har de delegerede 1 stemme hver
 2. Ved skriftlig afstemning:

– hovedbestyrelsen har 1 stemme hver

– afdelingerne har 1 stemme pr. medlem.

Afdelingerne fordeler selv stemmerne blandt sine delegerede.

Stk. 7. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog afgøres valg af formand ved absolut flertal og vedtægtsændringer samt foreningens opløsning ved kvalificeret flertal med ⅔ af de afgivne stemmer.

Stk. 8. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis en delegeret stiller krav herom. Dirigenten kan ligeledes beslutte, at en afstemning skal foretages skriftligt.

Stk. 9. Indkaldelse til ordinær kongres sker med mindst 8 ugers varsel. Med indkaldelse skal følge en foreløbig dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Hovedbestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af regnskab
 • Forslag til arbejdsprogram
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af retningslinjer for regulering af kontingentet i kongresperioden
 • Forslag til budget
 • Valg af formand
 • Valg af 4 hovedbestyrelsesmedlemmer fra flyvevåbnet
 • Valg af 4 hovedbestyrelsesmedlemmer fra hæren
 • Valg af 4 hovedbestyrelsesmedlemmer fra søværnet.
 • Valg af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer fra den civile gruppe
 • Valg af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer inden for redningsberedskabet
 • Valg af 4 prioriterede suppleanter til hovedbestyrelsesmedlemmer fra flyvevåbnet
 • Valg af 4 prioriterede suppleanter til hovedbestyrelsesmedlemmer fra hæren
 • Valg af 4 prioriterede suppleanter til hovedbestyrelsesmedlemmer fra søværnet
 • Valg af 2 prioriterede suppleanter til hovedbestyrelsesmedlemmer fra den civile gruppe
 • Valg af 2 prioriterede suppleanter inden for redningsberedskabet
 • Valg af revisionsfirma
 • Valg af 2 kritiske revisorer
 • Valg af 2 prioriterede suppleanter til de kritiske revisorer
 • Udnævnelse af æresmedlemmer
 • Eventuelt

Stk.10. Forslag, som ønskes optaget på den endelige dagsorden med henblik på behandling på kongressen, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 6 uger før kongressen afholdes. Endelig dagsorden for mødet udsendes 4 uger før mødet.

Stk. 11. Anmeldelse af kandidater følger de almindelige regler vedr. behandling af indkomne forslag.

Stk.12. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv. Hver valggruppe vælger en næstformand. Hovedbestyrelsen vælger en stedfortrædende formand blandt de 5 næstformænd.

Stk.13. Ekstraordinær kongres indkaldes af formanden, når formanden eller ⅓ af hovedbestyrelsen stiller krav herom. Endvidere skal formanden indkalde til ekstraordinær kongres, når mindst ¼ af afdelingerne – eller afdelinger der tilsammen repræsenterer ¼ af medlemmerne – fremsætter skriftlig anmodning herom vedlagt motiveret dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær kongres kan ske med kort varsel, dog mindst 7 dage og senest 8 uger efter anmodningens fremsættelse.

Stk.1. Hovedbestyrelsen består af:

 • Formanden
 • 5 næstformænd
 • 3 hovedbestyrelsesmedlemmer fra flyvevåbnet
 • 3 hovedbestyrelsesmedlemmer fra hæren
 • 3 hovedbestyrelsesmedlemmer fra søværnet
 • 1 hovedbestyrelsesmedlemmer fra den civile gruppe
 • 1 hovedbestyrelsesmedlemmer fra redningsberedskabet

Hovedbestyrelsesmedlemmet er valgt for en kongresperiode. Et medlem, der ikke længere er ansat inden for Forsvarsministeriet ressort område, fratræder senest med udgangen af den måned, hvor den pågældendes ansættelse ophører. Det afgående medlem erstattes umiddelbart af suppleanten.

Stk. 2. Hvis formanden afgår inden kongresperiodens udløb, konstitueres den stedfortrædende formand til formand indtil den ekstraordinære kongres. Hovedbestyrelsen konstituerer samtidigt en ny stedfortrædende formand.

Senest 3 måneder efter formandens afgang, indkalder hovedbestyrelsen til ekstraordinær kongres, hvor der vælges en ny formand.

Stk. 3. I overensstemmelse med § 2 er det hovedbestyrelsens opgave at gennemføre de af kongressen trufne beslutninger.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen indkalder til årlige konferencer.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen forestår forvaltningen af foreningens økonomi og drift.

Stk. 6. Alle afgørelser i hovedbestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 7. Formanden for CS er formand for hovedbestyrelsen

Stk. 8. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 1. Der kan etableres regioner, hvis geografi fastlægges af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Der kan afholdes møder og arrangementer af faglig, kulturel og social karakter, herunder møder mellem afdelingsformænd/FTR samt medlemsmøder.

Stk. 3. Den normale regionsaktivitet afholdes af afdelingernes egne budgetter.

Stk. 4. Aktiviteter iværksat af CS centralt finansieres af CS.

Stk. 5. Andre aktiviteter kan finansieres af CS efter ansøgning.

Formanden for CS tegner foreningen. I tilfælde af formandens forfald tegnes CS af stedfortrædende næstformand.

Stk. 1. Til dækning af de omkostninger, der forbundet med CS aktiviteter, betaler medlemmerne et månedligt kontingent.

Stk. 2. Kontingentets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen efter retningslinjer fastsat af kongressen.

Stk. 3. Til dækning af afdelingens omkostninger ydes en kontingentandel bestående af et grundbeløb samt et beløb pr. medlem. Beløbsstørrelsen fastsættes af kongressen.

Stk.1. CS kritiske revision foretages af de til en hver tid valgte kritiske revisorer.

Stk. 2. De kritiske revisorer skal jævnligt og mindst 1 gang årligt kritisk tilse, at CS bruger de tildelte midler i henhold til kongressens beslutninger.

Stk. 3. CS regnskab revideres desuden af et revisionsfirma.

Stk. 4. CS regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 5. Formanden har ansvaret for CS økonomi.

Hovedbestyrelsen kan beslutte at sætte specifikke spørgsmål til urafstemning blandt medlemmerne.

Ændringer af og tilføjelser til disse vedtægter kan kun ske på kongressen. De skal da vedtages ved kvalificeret flertal med ⅔ af de afgivne stemmer.

Stk. 1. For at kunne blive udnævnt som æresmedlem, skal den pågældende være medlem af CS. Derudover skal den pågældende have gjort en særlig indsats for CS. Denne indsats skal normalt have været til gavn for størstedelen af CS. Kun i specielle tilfælde vil en indsats primært forankret i en afdeling eller valggruppe være grundlag nok for at kunne blive indstillet til et æresmedlemskab.

Stk. 2. Som hovedregel skal æresmedlemmer være afgået fra aktiv tjeneste, før de kan indstilles til et æresmedlemskab

Stk. 3. Motiveret anbefaling til udnævnelse af æresmedlemmer skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 8 uger før kongressen afholdes. Hovedbestyrelsen bemyndiges til på kongressen vegne at vurdere anbefalinger i forhold til stk. 1. og stk. 2 og herefter indstille til udnævnelse på kongressen blandt den/de anbefalede medlemmer. Anbefalede medlemmer, som ikke opfylder kriterierne i stk. 1. og stk. 2. vil ikke blive indstillet til udnævnelse på kongressen.

Stk.1. CS opløsning kan kun finde sted ved kvalificeret flertal med ⅔ af de afgivne stemmer på en kongres. Beslutningen skal, med mindre kongressens afgørelse er enstemmig, tillige godkendes med ⅔ af de afgivne stemmer ved en umiddelbart efterfølgende urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 2. Inden opløsningen af CS kan finde sted, skal kongressen træffe beslutning om anvendelse af midlerne.

Der er enighed mellem CS og FCE hovedbestyrelser, at for kongresperioden 2014 -2018, at den civile gruppe har 4 pladser i den fortsættende hovedbestyrelse. Såfremt der kommer til afstemninger i hovedbestyrelsen, har de civile hovedbestyrelsesmedlemmer i alt 2 stemmer.

I kongresperioden 2014 – 2018 gælder derfor følgende

– § 6, stk.9

 • Valg af 4 hovedbestyrelsesmedlemmer fra den civile gruppe
 • Valg af 4 prioriterede suppleanter til hovedbestyrelsesmedlemmer fra den civile gruppe

 

– § 7 Hovedbestyrelsen, stk. 1 gælder

 • 3 hovedbestyrelsesmedlemmer fra den civile gruppe

 

Således vedtaget på den ekstraordinære kongres den 4. april 2014

 

…………………………                 ……………………………..

 

Mariann Skovgaard                Kenneth Skov Jensen

Dirigent                                   Referent