Forsvarsgalleriet

Løn og lønfolder

Løn for CS’ere
Din løn består er tre hovedelementer: grundløn, tillæg og pension. Din grundløn afhænger af dit ansættelsestidspunkt og hvilken stilling, du sidder i. I alle militære stillinger gives et militærtillæg, der bl.a. dækker for afvigende normperiode. Hertil kommer en række tillæg, der både kan være stillings- og uddannelsesbestemte. Du får pension af din grundløn og alle pensionsgivende tillæg.

Ved overenskomstforhandlingerne aftales generelle lønstigninger for hele staten, herunder også Forsvaret. De aftalte lønstigninger udmøntes en eller to gange årligt, typisk i april og oktober.

Hvis du er overenskomstansat, udbetales din løn bagud. Det vil sige, at du får din løn for april i slutningen af april måned. Hvis du er tjenestemandsansat, er du forudlønnet og vil få din løn for april i starten af april måned.

Hvornår får jeg mine variable ydelser?

Vi får ofte spørgsmål om, hvorfor alle optjente variable ydelser i en måned ikke er udbetalt med lønnen for samme måned. Det skyldes, at der er en forskydning mellem optjening og udbetaling af variable ydelser. Det kan lyde komplekst, men som tommelfingerregel vil du få de ydelser, der er optjent ca. til og med midt på måned udbetalt med lønnen i slutningen af måneden. Dette skyldes, at lønudbetalingen kører medio måneden. De resterende ydelser vil så udbetales med næste månedsløn.

 

Bliv klogere på din løn med CS lønfolder

 

Lønsystemet for CS medlemmer består af et basislønsystem samt en tillægsstruktur, der består af centrale tillæg.

CS har udarbejdet en lønfolder, som indeholder alle satser på basislønninger og tillæg på CS’ aftaleområde. 

Ved de forskellige myndigheder har man også årlige, lokale nylønsforhandlinger, hvor man har mulighed for at indgå aftaler om engangsvederlag. For civile kan der også aftales funktions- eller kvalifikationstillæg. Det kan du læse meget mere om på siden om tillægsstruktur.

CS Lønfolder, gældende fra 1. april 2024 til 31. marts 2025

Lønforhandlinger og tillægsaftale

Forhandling om individuelt kvalifikations- og funktionstillæg samt engangsvederlag sker mellem chefen og den stedlige TR og vil typisk finde sted i forbindelse med de årlige nylønsforhandlinger. Der kan dog begæres en forhandling på andre tidspunkter.

Note: Muligheden for forhandling af individuelt kvalifikations- og/eller funktionstillæg træder ikke i stedet for det gradsafhængige funktionstillæg. Det gradsafhængige funktionstillæg er videreført med de nuværende niveauer.

Aftaler om kvalifikationstillæg er varige medmindre andet aftales (parterne skal være enige).
Kvalifikationstillæg forhandles som en del af ansættelsesproceduren, hvor den ansatte på baggrund af et opslag ansøger og besætter en stilling. I tilfælde, hvor den ansatte skifter stilling af andre årsager end ovenfor anført, bibeholder den ansatte kvalifikationstillægget, medmindre andet aftales (parterne skal være enige).

Ved udløb af aftaler om eksisterende PKVAL-tillæg, skal der ske genforhandling tre måneder før aftalens udløb.

Medarbejderen eller chefen kan begære en genforhandling. Enes parterne om et nyt individuelt tillæg, udfærdiges en ny aftale om individuelt kvalifikationstillæg. Kvalifikationstillæg er som udgangspunkt varige.

Opnås der ikke enighed ved genforhandlingen, bliver det eksisterende kvalifikationstillæg varigt med samme beløbsstørrelse og pensionsvilkår, og en ny aftale om individuelt kvalifikationstillæg udfærdiges. Den ansatte er herefter omfattet af Aftale om Nye lønsystemer.

Genforhandling af kvalifikationstillæg (PKVAL) sker  mellem chefen og den stedlige TR.

Ved ansøgt stillingsskift vil et eksisterende PKVAL skulle forhandles i ansøgningsprocessen. Enes parterne om et nyt individuelt tillæg, udfærdiges en ny aftale om individuelt kvalifikationstillæg. Kan parterne derimod ikke enes om et nyt individuelt tillæg, vil det være op til den enkelte selv at beslutte, om man ønsker at skifte til den ansøgte stilling eller blive i den nuværende og fortsætte med sit PKVAL indtil udløb, eller indtil der begæres forhandling af andre årsager, jf. ovenfor.

Ved beordring i INTOPS fortsætter eventuelt aftalte individuelle kvalifikationstillæg.

Ved funktion, hvor den ansatte virker på et højere funktionsniveau, fortsætter individuelle kvalifikationstillæg ligeledes.

Skifter den ansatte stilling af andre årsager end ved ansøgning, bibeholder han/hun sit kvalifikationstillæg, medmindre andet aftales (parterne skal være enige).

Opnås der ikke enighed i uenighedsproceduren fortsætter medarbejderens hidtidige tillæg. Ved opsigelse af et tillæg gennemføres ikke uenighedsforhandlinger.

Søg