Forsvarsgalleriet

Spørgsmål og svar om løn

I henhold til Rammeaftalen om Nye lønsystemer kan lokale tillæg aftales varige eller midlertidige (en midlertidig aftale indeholder en udløbsdato). CS og FPS har aftalt, at et individuelt kvalifikationstillæg er varigt, medmindre andet er aftalt. Udgangspunktet er derfor, at kvalifikationstillæg aftales uden udløbsdato.

Et kvalifikationstillæg kan i yderste konsekvens godt opsiges af arbejdsgiver.

Ved en opsigelse skal der foreligge saglige grunde, opsigelsen skal ske med medarbejderens individuelle opsigelsesfrist og medarbejderen skal høres inden opsigelsen træder i kraft. Der er således ikke tale om en forhandling, men en situation, hvor ”myndigheden træffer en afgørelse, der er til ugunst for den ansatte”, hvorfor den ansatte skal partshøres i henhold til forvaltningsloven.

Et funktionstillæg er typisk bundet op på tjeneste ved en specifik enhed eller varetagelse af en specifik funktion. Når varetagelse af funktionen ophører, vil tillægget bortfalde. Præmisserne for tillægget og ophør af samme skal fremgå af aftalen.

Ja. Det sker til hans/hendes TR.

Ja, det sker til den ansattes TR.

På arbejdstagerside er det den stedlige TR, og forhandlinger om kvalifikationstillæg vil normalt ske i forbindelse med de årlige nylønsforhandlinger.

For arbejdsgiver vil det typisk være den stedlige chef, som har mandatet, og som gennemfører forhandlingen. I forbindelse med ansættelse kan mandatet dog være givet til den ansvarlige for ansættelsesproceduren.

Chefen og den ansatte afholder årlig lønsamtale som hidtil. Det er ikke muligt at aftale tillæg i forbindelse med lønsamtalen.

Hvis udnævnelsen sker i forbindelse med et ansøgt stillingsskift, vil der i forbindelse med ansøgningen normalt have været gennemført forhandling om individuelt kvalifikationstillæg. Hvis udnævnelsen sker, hvor der ikke er tale om ansøgning vil der normalt skulle ske en forhandling.

Note: Udnævnelse af sergenter i direkte forlængelse af sergentskolen medfører ikke krav om forhandling.

Varige og midlertidige kvalifikations- og funktionstillæg er pensionsgivende.

Ved uenighed følges den i rammeaftalen fastlagte procedure. Indledningsvist gennemføres en uenighedsforhandling ved NIV II og – hvis dette ikke fører til et resultat – yderligere en uenighedsforhandling mellem CS og Forsvarsministeriets Personalestyrelses overenskomstafdeling.

Opnås der ikke enighed i uenighedsproceduren fortsætter medarbejderens hidtidige tillæg. Ved opsigelse af et tillæg gennemføres ikke uenighedsforhandlinger.

Søg