Forsvarsgalleriet

Ansættelse og overenskomst

Militært og beredskabsfagligt personel

CS og CO10 har indgået en organisationsaftale (overenskomst) for militært og beredskabsfagligt personel med Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS). Organisationsaftalen regulerer en række generelle vilkår for din ansættelse, herunder løn, centrale tillæg og arbejdstid. Organisationsaftalen suppleres af en række såkaldte lokalaftaler, der er indgået mellem CS og FPS.

Militærorganisationsaftale 2021 - 2024

Militære overenskomstansættelser

Hvis du er ansat efter 1. april 2015, er du overenskomstansat på tidsubegrænset kontrakt. Det betyder, at din ansættelse fortsætter indtil den opsiges.

Hvis du er ansat før 1. april 2015, er du enten ansat til korttidstjeneste (K35) eller langtidstjeneste (K-62). Begge kontrakter kan opsiges med de individuelle opsigelsesvarsler. Herudover gælder, at K35 udløber ved det fyldte 35. år, medmindre kontrakten forlænges (se nedenfor), og K-62 udløber ved den pligtige afgangsalder.

Militære tjenestemandsansættelser

Efter 10 års ansættelse på langtidstjeneste kan der ske ansættelse som tjenestemand. Ansættelse som tjenestemand kræver, at tjenesten har været forrettet tilfredsstillende samt at man kan opfylde de gældende helbredskrav. Herefter fortsætter ansættelsen til den opsiges eller den pligtige afgangsalder er opnået.

Militære tjenestemandsansættelser

Født

Pligtig afgangsalder

Senest 31. december 1958

60 år

1. januar 1959 – 30. juni 1959

60,5 år

1. juli 1959 – 31. december 1959

61 år

1. januar 1960 – 30. juni 1960

61,5 år

1. juli 1960 – 31. december 1962

62 år

1. januar 1963 eller senere

5 år før folkepensionsalderen

Forlængelse af K35

Din K35 kan forlænges i op til 5 år hvis du skal afvikle optjent CU. Forlængelse kan ske af operative hensyn eller af hensyn til din mulighed for at optimere optjent civil uddannelse. Du skal være påbegyndt din CU-afvikling inden du fylder 35.

Hvis du ønsker at forlænge din K35 for at afvikle CU, skal du få din chef til at godkende din ansøgning om dette. Herefter sendes ansøgningen til FPS, der foretager den endelige godkendelse af forlængelsen.

Sørg for at søge i god tid, da godkendelsesprocessen kan tage tid, og du skal have godkendelsen på plads inden din K35 udløber. Godkendelse af forlængelsen af bindende for FPS, men du kan godt ændre mening. Hvis du ændrer mening, vil du blive varslet afvikling af CU.

Ansættelse i Beredskabsstyrelsen

Som ansat i Beredskabsstyrelsen er du overenskomstansat og som udgangspunkt på tidsubegrænset kontrakt. Det betyder, at din ansættelse fortsætter til den opsiges eller du når folkepensionsalderen.

Civilt personel

CS og CO10 har også indgået en organisationsaftale for civilt ansatte, der ansættes den 1. april 2021 eller derefter (PKAT 0209).

Civile, der er ansat før 1. april 2021 er enten tjenestemænd eller tjenestemandslignende ansat.

 

Civil organisationsaftale 2024 - 2026

Det er en forudsætning, at en medarbejder i Forsvaret kan sikkerhedsgodkendes, som det er anført i ansættelseskontrakten. Kan man ikke sikkerhedsgodkendes vil FPS modtage oplysninger herom, og derefter indlede en afskedigelse i dialog med tjenestestedet. Inden der indledes en afskedssag, vil FPS dog undersøge mulighederne for en eventuel omplacering til en stilling med et lavere niveau af sikkerhedsgodkendelse.

Ja, du skal have en kontrakt, så snart ansættelsen begynder, eller i hvert fald senest en måned efter.

Kontrakten skal indeholde:

  • Dit og din arbejdsgivers navn.
  • Dit tjenestested
  • Din stillingsbetegnelse
  • Tidspunkt for ansættelsesforholdets begyndelse. Hvis det er en tidsbegrænset ansættelse, skal varigheden fremgå.
  • Løn, pension, opsigelsesvarsel, arbejdstid og ferie
Søg