Forsvarsgalleriet

Obligatorisk medlemsforsikring

Heltidsulykkesforsikring

Som CS-medlem er du omfattet af en heltidsulykkesforsikring, som er tegnet i Tryg.
Forsikringen dækker både i arbejdstid og fritid.

Forsikringen omfatter alle CS-medlemmer, som betaler fuldt kontingent, seniorkontingent eller nedsat kontingent.

Der er ingen udløbsdato på forsikringen, men den annulleres ved udmeldelse eller skift til pensionistmedlem.

Du kan få erstatning, hvis du får et varigt mén i forbindelse med en ulykke. Du får dobbelt erstatning, hvis det varige mén er på mere end 30%. Hvis du i forbindelse med en ulykke har brug for at få dækket behandlingsudgifter til fysioterapeut eller lignende, er dette også dækket.

Forsikringen dækker også tandskader sket ved et ulykkestilfælde.

En skade betragtes som sket ved en ulykke, når der er tale om en pludselig hændelse, der medfører en personskade.

Forsikringen dækker ulykker opstået under alle former for sport (farlig sport). Og dækker også fuldt ud under kørsel som fører af motorcykel.

Forsikringen omfatter ikke dækning for krig. Dog gælder, at såfremt en ansat eller et medlem, under udsendelse/besøg/møde i et krigsområde eller andre tilsvarende urolige områder, skulle blive ramt at et ulykkestilfælde, vil de skader, som almindeligvis også ville være sket under ferie eller ophold i Danmark, også være omfattet af forsikringen.

Du er dækket med kr. 1.086.788 i 2023og kr. 1.121.565 i 2024 ved varigt mén på 100%. Du har dækning, når det varige mén er på minimum 5%. Er dit varige mén på 30% eller mere, får du dobbelt erstatning.

Eks. i 2023
ved    5% invaliditet kr. 54.339
ved   30% invaliditet kr. 652.073
ved 100% invaliditet kr. 2.173.576

Eks. i 2024
ved    5% invaliditet kr. 56.078
ved   30% invaliditet kr. 672.939
ved 100% invaliditet kr. 2.243.130

Udgifter til tandskader dækkes efter regning uden noget maksimumsbeløb. Så her dækkes udgifter til nødvendig behandling, såfremt der er tale om raske tænder. Tyggeskader er ikke omfattet.

Du anmelder din ulykke/skade her.
Ved anmeldelse benyttes policenr. 682-100.002.331.
Vær opmærksom på at du skal benytte ulykke-anmeldelsen også ved tandskade der er opstået ved en ulykke.

Find betingelser og yderligere information på Trygs portal her.

Vurderingerne af arbejdsskadesager og private ulykkesforsikringssager sker ikke ud fra samme grundlag. Det medfører, at vurderingen/afgørelsen i de 2 sager kan være forskellige, selvom der er tale om det samme ulykkestilfælde.

I private ulykkesforsikringssager er det vilkårene i forsikringsbetingelserne, der bestemmer dækningsomfanget, og det er skadelidte, der bærer bevisbyrden for, at der er årsagssammenhæng mellem de varige gener og den anmeldte skade. Det kaldes ligefrem bevisbyrde. 

Arbejdsskadesager er reguleret af arbejdsskadesikringsloven. På en arbejdsskadeforsikring er det forsikringsselskabet der bærer bevisbyrden, og dermed er det op til dem at bevise, at skaderne ikke skyldes den anmeldte hændelse. Det kaldes omvendt bevisbyrde, og denne bevisbyrderegel er mere lempelige end på ulykkesforsikringen. 

Det betyder, at man i visse tilfælde kan få anerkendt en arbejdsskade, man ikke vil få anerkendt som en ulykke på en ulykkesforsikring, eller få fastsat en højere méngrad i arbejdsskadesagen end i ulykkesforsikringen. Det er for eksempel tilfældet, hvis man har forudbestående sygdomme eller lidelser/gener, der virker sammen med følgerne efter ulykken. Det skyldes, at man i arbejdsskadesager følger formodningsreglen, hvor alle gener er en følge af arbejdsskaden, og at alle skadelidtes gener skyldes ulykken, og dermed skal erstattes fuldt ud, med mindre andre forhold eller årsager med overvejende sandsynlighed har haft betydning for tilstanden. På ulykkesforsikringen vil der ske et fradrag for forudbestående sygdomme eller lidelser/gener.

Udover bevisbyrde for årsagssammenhæng og forudbestående, er ulykkesdefinitionen heller ikke den samme på ulykkesforsikringen og arbejdsskadeforsikringen, hvorfor et ulykkestilfælde i nogle tilfælde kan anerkendes på arbejdsskadeforsikringen, men blive afvist på ulykkesforsikringen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er en uvildig instans, der vurderer méngrader. De har 2 selvstændige kontorer, det ene kontor vurderer private erstatningssager, f.eks. skader vedrørende en ulykkesforsikring, og det kaldes P-kontoret. Det andet kontor vurderer arbejdsskadesager, og det kaldes A-kontoret. De 2 kontorer fungerer uafhængigt af hinanden, og en vurdering i P-kontoret har ikke indflydelse på vurderingen i A-kontoret eller omvendt. De 2 kontorer kan komme til forskellige afgørelser vedrørende samme ulykkestilfælde – se forklaringen under afsnittet ”Arbejdsskader og ulykkesforsikringen”.

Hvis du ikke er enig i en afgørelse på din ulykkesforsikring, skal du kontakte Trygs ulykkesskadeafdelingen på mail: ulykkeskader@tryg.dk med henvisning til skadenummer på din sag. Så vil ulykkesskadeafdelingen gennemgå din sag på ny og vende tilbage til dig.

Hvis ulykkesskadeafdelingen efter fornyet gennemgang af din sag ikke ændrer afgørelsen, vil de samtidig oplyse om dine klagemuligheder til Trygs klageansvarlige afdeling, som vil foretage en uvildig vurdering af din sag og ulykkesskadeafdelingens afgørelse i din sag.


Din sag vil også kunne forelægges Ankenævnet for forsikring eller Arbejdsmarkeds Erhvervssikring, som en privat erstatningssag. En forelægges af din sag som en privat erstatningssag for Arbejdsmarkeds Erhvervssikring, har ingen indflydelse på din arbejdsskadesag eller de afgørelser der er truffet i arbejdsskadesagen.

Tandforsikring

Som CS-medlem er du omfattet af en tandforsikring, som er tegnet i Tryg.
Tandforsikringen giver økonomisk tilskud til en lang række tandbehandlinger, så tandpinen ikke også giver smerter i pengepungen.

Forsikringen omfatter alle CS-medlemmer, som betaler fuldt kontingent, seniorkontingent eller nedsat kontingent.

Der er ingen udløbsdato på forsikringen, men den annulleres ved udmeldelse eller skift til passivt medlem.

Børn er gratis medforsikret fra de bliver 18 år til de fylder 24 år.

Forsikringen dækker:

 • Tandfyldninger
 • Røntgen
 • Bedøvelser
 • Rodbehandlinger
 • Paradentose
 • Kirurgiske indgreb
 • Kroner, broer og tandoperationer
 • Implantater
 • Efterkontrol
 • Akut oplukning
 • Bideskinner

Forsikringen dækker også tandbehandlinger foretaget i EU/EØS. Der er ikke et særligt krav om forhåndsgodkendelse ved behandlinger i EU/EØS, selvom det står i betingelsernes punkt 4.

Forsikringen dækker op til kr. 30.000 pr. kalenderår. Dog skal du selv betale for de første kr. 1.500 pr. kalenderår af de behandlinger, der normalt betales på ydelseslisten.

Forsikringen dækker maksimalt med de beløb, der står i ydelseslisten svarende til afsnit 7 og 9. Afsnit 8 er ikke omfattet på CS tandforsikring. Se listen her.

Tandforsikringen dækker dine udgifter efter, at du har fået evt. tilskud fra sygeforsikringen ”Danmark”, Den Offentlige Sygesikring eller fx en privat tegnet tandforsikring. Det kan derfor være, at dine udgifter allerede er dækket helt eller delvist fra andre tilskud. Du får ikke dobbelt dækning for udgiften – CS tandforsikring dækker i så fald alene restbeløbet.

Du går i første omgang til tandlægen og får lavet behandlingen. Du betaler selv regningen. Herefter anmeldes behandlingen via Mit Tryg 

Ved anmeldelse benyttes policenr. 644-324

Ved anmeldelse for ægtefælle/samlever benyttes policenr. 644-322

Tryg forbeholder sig ret til at indhente relevant journalmateriale ved vurdering af forudbestående tandbehandlingsbehov. En tandlæge fra deres tandlægeteam, vil vurdere om behandlingen eller generne har været forudbestående eller er opstået i forsikringstiden.

Din ægtefælle eller samlever kan tegne en tandforsikring til kr. 145,00 pr. md. Beløbet opkræves første gang pr. giro, men skal herefter tilmeldes PBS.

Ægtefælle/samlever må ikke være fyldt 60 år inden tilmelding.
Du tilmelder ægtefælle/samlever via Mit CS her

Bemærk at forsikringen først kan træde i kraft pr. næstkommende 1. i en måned.

Forsikring for ægtefælle/samlever er ikke oprettet, før din ægtefælle/samlever har skrevet under med NemID via tilsendt link. (tjek evt. din emails spamfilter, hvis du ikke har modtaget mail med link til underskrift).

Forsikringen dækker ikke behandlinger, der var anbefalet, planlagt eller som du kendte til/burde kende til, indenfor de sidste 6 måneder før forsikringen trådte i kraft.

Regningen skal sendes via anmeldelsesblanketten til Tryg hurtigst muligt og ikke senere end 6 måneder efter behandlingens ophør.

Det er datoen for første diagnosticering/journalisering, der afgør, hvilket år forsikringssum og selvrisiko opgøres i. Dette gælder også, hvis din behandling strækker sig ind i et nyt kalenderår.

Find betingelser og yderligere information på Trygs portal her.

Søg