Forsvarsgalleriet

Ferie

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Den nye ferielov bygger på et princip om, at ferie optjenes og holdes over samme periode – også kaldet samtidighedsferie.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne har indgået en ny ferieaftale og revideret den tilhørende ferievejledning.

Ferieaftale

Ferievejledningen

De væsentligste ændringer i den nye ferielov er, at ferien optjenes samtidig med, at den kan afvikles. Ferien optjenes fra 1. september til 31. august og kan afvikles fra 1. september til 31 december i det efterfølgende år. Hvis du har brug for at holde mere ferie, end du har optjent, kan du sammen med din chef indgå en aftale om at holde ferie på forskud.

Du optjener samme mængde ferie, som du gjorde på den gamle ferielov, 2,08 dags ferie pr. måned, du er ansat.

Afholdelse af ferie skal varsles med tre måneder, hvis der er tale om hovedferie, det vil sige den ferie der ligger i perioden 1. maj til 30. september. Øvrig ferie skal varsles med en måneds varsel.

Når ferien er fastlagt, kan den som det altovervejende udgangspunkt ikke ændres, hverken af medarbejder eller ledelse. Såfremt medarbejder og ledelse kan blive enige om at afholde ferien på et andet tidspunkt, kan dette lade sig gøre. Hvis der optræder ganske særlige omstændigheder, kan ledelsen ensidigt ændre ferien. Der skal være tale om en force majeure-lignende situation, hvor

  • ferien alene omlægges af væsentlige driftsmæssige hensyn,
  • det skal være nødvendigt at omlægge ferien for lige præcis de medarbejdere, der får omlagt deres ferie
  • situationen har været ganske upåregnelig og uforudsigelig for ledelsen.

Dårlig eller manglende planlægning er IKKE force majeure. Ledelsen kan altså ikke omlægge ferien, blot fordi man får pålagt en ekstra opgave, eller fordi man mangler personel.

Hvis du er syg eller på barselsorlov, er du ikke forpligtet til at påbegynde allerede aftalt ferie. Sygdom og barselsorlov er nemlig feriehindringer. Det betyder, at 1.-4. ferieuge vil overføres til næste ferieår. Resterende ferie skal automatisk udbetales ved udgangen af ferieafholdelsesperiodens udløb.

Du optjener 0,42 særlige feriedage med løn for hver måneds ansættelse i kalenderåret, altså 5 særlige feriedage om året. Særlige feriedage afholdes fra 1. maj til 30. april i året efter, du har optjent dem.

Udbetalingstidspunktet for den særlige feriegodtgørelse vil ændre sig fra 2021. Efter den nye ferielov vil den særlige feriegodtgørelse blive udbetalt to gange om året (i dag udbetales den med april-lønnen). Efter den nye ferielov vil særlig feriegodtgørelse for perioden 1. september – 31. maj udbetales ultimo maj måned. Særlig feriegodtgørelse for perioden 1. juni – 31. august udbetales ultimo august måned.

Udbetalingerne vil fremadrettet se sådan ud:

Udbetales ultimo april 2020

  • 1,5 % af den ferieberettigede løn optjent under den gamle ferielov i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019.
  • 0,5 % af den ferieberettigede løn optjent i overgangsperioden til den nye ferielov (indefrysningsperioden) 1. september 2019 – 31. december 2019.

Udbetales ultimo april 2021

  • 0,5 % af den ferieberettigede løn optjent i overgangsperioden til den nye ferielov (indefrysningsperioden) 1. januar 2020 – 31. august 2020.

Udbetales ultimo maj 2021, 2022 etc.

  • 1,5 % af den ferieberettigede løn optjent under ny ferielov og ferieaftale i perioden optjent 1. september 2020 – 31. maj 2021.

Udbetales ultimo august 2021, 2022 etc.

  • 1,5 % af den ferieberettigede løn optjent under ny ferielov og ferieaftale i perioden optjent 1. juni 2021 – 31. august 2021
Søg