Forsvarsgalleriet

Arbejdsskade

En arbejdsskade kan være alle de gener, skader eller påvirkninger som kan indtræffe i forbindelse med dit arbejde. Det kan spænde vidt fra en brækket arm til en ødelagt ryg. Det er meget vigtigt, du er opmærksom på skader eller ulykker. Båder de fysiske – men også de psykiske.

Spørgsmål og svar om arbejdsskader

Jeg er kommet til skade på mit arbejde – hvem skal anmelde det? (FAQ)

Hvis du er kommet til skade i forbindelse med dit arbejde, har dit tjenestested som udgangspunkt pligt til at anmelde skaden. Din egen læge kan også anmelde skaden. Endelig kan du også selv anmelde skaden.

Du skal være opmærksom på, at der er en frist på anmeldelse af skaden på 1 år efter skaden. Fristen regnes fra datoen for indtræden af din skade, eller fra det tidspunkt, hvor din læge har konstateret, at der er en skade.

Skaden skal i første omgang anmeldes til Forsvarets arbejdsskade – og erstatningskontor (FAEK). Den kan også anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Da Forsvaret er selvforsikret, kan de selv træffe afgørelse om anerkendelse og afvisning. Der kan ikke træffes afgørelse om varigt mén. Vurderer FAEK, at der er tale om en anerkendelse vil sagen blive oversendt til AES. De vil så træffe afgørelse om anerkendelse, mén, erhvervsevnetab og behandlingsudgifter.

Ja, du kan altid anke en afgørelse. Du har en frist på 4 uger fra afgørelsesdatoen. Herefter er det for sent at klage. ARS kan genvurderer sagen. Fastholder de deres afgørelse, oversendes sagen til Ankestyrelsen, som på ny vurderer sagen.

Som udgangspunkt er Ankestyrelsens afgørelse endelig. Vil du herefter klage over Ankestyrelsen afgørelse, skal sagen indbringes for retten.

CS kan hjælpe dig med din arbejdsskade fra der er sket en skade, til der kommer en afgørelse fra Ankestyrelsen.

Kontakt CS for råd og vejledning i forbindelse med en arbejdsskade

Ja, efter afgørelsen af din arbejdsskade er der en fem år – hvor sagen kan genoptages. Du skal være opmærksom på, at der skal være sket væsentlige ændringer i dine forhold. Dine symptomer skal være forværrede. Det kan også være, at der er kommet nye oplysninger som kan føre til et nyt resultat. Det kan være i både anerkendte sager og afviste sager.  

Er din arbejdsskade anerkendt, er der mulighed for at få refunderet dine udgifter til behandling af arbejdsskaden (behandlingsudgifter), godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

For yderligere information se på www.aes.dk eller kontakt CS for rådgivning.

Ja, efter afgørelsen af din arbejdsskade er der en fem år – hvor sagen kan genoptages. Du skal være opmærksom på, at der skal være sket væsentlige ændringer i dine forhold. Dine symptomer skal være forværrede. Det kan også være, at der er kommet nye oplysninger som kan føre til et nyt resultat. Det kan være i både anerkendte sager og afviste sager. 

Ja. Hvis du har fået anerkendt en skade eller en erhvervssygdom, der er sket under udsendelse i INTOPS, kan du være berettiget til yderligere erstatning.

Udover den erstatning du allerede har fået fra AES, kan du være berettiget til Forsvarets særlige erstatnings – og godtgørelsesordning, samt kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte.

Stammer din arbejdsskade fra en udsendelse under FN, kan du være berettiget til FN-erstatning.

Kontakt CS for yderligere rådgivning.