Udbetaling af aldersopsparing/kapitalpension

Du kan benytte denne udbetalingsformular med Nem id hvis du ønsker at hel-/delhæve fra din ordning.

Pensionskontoen kan blive stående som en hvilende ordning indtil 20 år efter tidligste udbetalingsdato. Tidligste udbetalingsdato afhænger af hvornår kontoen er oprettet. Udbetaling kan først ske, når indbetalinger er stoppet. Hvis kontoen er oprettet før d. 01-05-2007 kan udbetaling tidligst finde sted ved det 60. år. Er ordningen oprettet mellem d. 01-05-2007 og d. 01-01-2018 er udbetalingsdatoen som udgangspunkt tidligst 5 år før folkepensionsalder (man kan have pensionsdato stigende fra det 60. til det 62. år pga. overgangsbestemmelser, og har man stigende pensionsdato kan tidligste udbetalingsalder godt være mere end 5 år før folkepensionsalderen), og ved oprettelse efter d. 01-01-2018 kan ordningen tidligst udbetales 3 år før opnåelse af folkepensionsalder. Folkepensionsalderen reguleres hvert 5. år.

Opsparingen vil kunne udbetales, når fonden har modtaget skriftlig meddelelse herom. Dog tidligst jf. ovenstående.

Bestyrelsen har besluttet, at alle risikogrupper indtil videre har 15 dages opsigelse til den første i en måned. Anmodning om udbetaling i den efterfølgende måned, skal være fonden i hænde senest d. 16. i måneden på en af nedenstående måder:

  • I fysisk form på fondens adresse inden lukketid.
  • I elektronisk form, inden kl. 2400
  • Udbetalinger finder sted primo måneden.Udbetaling vil ske til medlemmets NEM Konto.
  • Ordningerne skal være udbetalt senest 20 år efter den tidligste udbetalingsdato. Ved engangsudbetaling skal der betales følgende engangsafgifter

    Ved engangsudbetaling af kapitalpension skal der betales 40 % i engangsafgift af kontoens saldo, inkl. renter, fratrukket PAL-skat, dog med følgende undtagelser Indeståendet pr. 31/12-1979 belastes med 25 % engangsafgift.

  • Ved engangsudbetaling af aldersopsparing, vil det fulde beløb, inkl. afkast, fratrukket PAL-skat, blive udbetalt til din Nem konto.

Efter at medlemmet har opnået pensionsalderen, og hvis han ønsker overførsel til ordning med løbende udbetalinger, f.eks. køb af livrente, skal der ikke svares engangsafgift ved overførslen.
Derimod skal de løbende, livsbetingede udbetalinger fra livrenter medregnes fuldt ud i den skattepligtige indkomst.
Det er ikke nødvendigt at overføre hele kapitalen til en livrente.
En del af kapitalen kan f.eks. udbetales mod at der afregnes normal engangsafgift, mens den resterende del overføres til livrenten. Normalt kan udbetaling fra en livrente tidligst ske efter det fyldte 60. år. Forsvarets ansatte med hhv. 45, 52 og 55 års pensionsalder kan, efter pensionstidspunktet er nået, lade en del af kapitalpensionen overføre til en straks begyndende livrente, dvs. livrenteudbetalingerne vil ske senest 1. måned efter overførselsdagen.

Der vil ikke blive fratrukket engangsafgift ved overførslen. Hvis du har valgt at ændre din Kapitalpension til en Aldersopsparing, kan du IKKE overføre midlerne til en Ratepension eller livrente.

Ønsker medlemmer ikke hele kapitalen eller aldersopsparingen udbetalt på en gang, kan delvis udbetaling finde sted – også flere gange – mod at der fratrækkes engangsafgift på de gældende satser. Der kan uden opsigelse hæves op indtil kr. 300.000,- før afgift på en Kapitalpension, og 200.000,- Netto på en Aldersopsparing, i hver kalendermåned.

Ønskes der en delhævning på mere end kr. 300.000,- / 200.000,- kan dette gøres jf. fondens gældende opsigelsesregler. Bestyrelsen har besluttet, at det ønskede beløb – indtil videre – skal opsiges med nedenstående varsel til den 1. i en kalendermåned. Minimumbeløb for delhævning er på 50.000,- kr. Det er gebyrfrit at delhæve.

Anmodning om udbetaling i den efterfølgende måned, skal være fonden i hænde senest d. 16. i måneden, enten

  • I fysisk form på fondens adresse inden lukketid.
  • I elektronisk form, inden kl. 2400
  • Overførsel vil ske primo måneden (fra d. 1. – 10.)

Ved indtruffet invaliditet, der i henhold til lov om social pension berettiger medlemmet til at oppebære førtidspension, eller medlemmet er pensioneret fra statens tjeneste med kvalificeret svagelighedspension kan kapitalpensionen/Aldersopsparingen udbetales på samme vilkår som ved pensionering, jfr. ovenstående. Dog vil udbetaling fra kontoen blive spærret frem til forsvarets afgangsalder, efter en eventuel delhævning.

Den offentlige førtidspension bliver ikke direkte berørt af kapitalpension/aldersopsparing, hvis opsparingen bliver i fonden eller ved selve udbetalingen fra fonden. Men fremtidige renter af den udbetalte (frie) kapital skal tillægges indkomsten, og derigennem vil den få indflydelse på førtidspensionen.

Ved medlemmets død sker udbetaling til medlemmets nærmeste pårørende i følgende rækkefølge

1. Ægtefælle

2. Samlever. (Samlever, skal leve sammen med medlemmet på fælles bopæl og vente barn, have eller have haft et barn sammen med medlemmet eller leve sammen med medlemmet i ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.)

3. Livsarvinger

4. Arvinger i henhold til testamente

5. Øvrige arvinger (forældrelinjen eller bedsteforældrelinjen). I nævnte rækkefølge

Det bør bemærkes, at der er 2 parter i pensionsaftalen, nemlig arbejdsgiver (forsvaret) og medarbejder. Kapitalpension/Aldersopsparingskonti kommer ikke til udbetaling ved emigration. Kontoen henstår indtil pensionsdatoen, jf. kontrakten, er opnået. Udbetaling vil finde sted jævnfør afsnittet om udbetaling ved pensionering. Udbetaling af kapitalpension (KAP)/Aldersopsparing (AOS) i velfærdstruende situation/orlovsordninger/livstruende sygdom. For at bevare pensionssigtet er det mellem overenskomstparterne, Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) aftalt, at pensionsbidrag, indbetalt efter 1. april 1995 samt tilvækst, ikke kan frigives i utide. Et medlem, som grundet familiens velfærdstruende situation, ønsker at få ”førtids opgjort” kapitalpensionsopsparingen/Aldersopsparingen fra før april 1995, skal rette skriftlig anmodning til FPS, (kontakt CS Pensionsfond for oplysning om hvortil der skal sendes), som derefter behandler sagen.

Frigivelse af opsparede midler forud for 1. april 1995, uden at betingelserne i pensionskontrakten er opfyldt, kan kun finde sted i særdeles velfærdstruende situationer og efter individuel vurdering af Forsvarsministeriet eller af den myndighed, til hvilken kompetencen er delegeret til (FPS, KA3), foranlediger udfærdigelse af socialrapport ved en af forsvarets socialkonsulenter.

Med baggrund i socialrapporten afgør FPS herefter om udbetaling kan anbefales. I givet fald fremsendes frigivelseserklæringen til Pensionsfonden. Ifølge pensionsbeskatningsloven skal fonden beregne 52 % i engangsafgift af opsparingen inkl. renter og kursregulering (KAP), men fratrukket pensionsafkastskat (PAL-skat). AOS fratrækkes ikke afgift, kun pensionsafkastskat. (PAL-skat)

Der vil ikke kunne finde udbetaling sted ved orlov eller livstruende sygdom.

Udbetaling af pensioner 2021

Udbetaling af pensioner 2022

Kontakt os

Kontakt ikon

CS Pensionsfond

Telefon: 33 85 41 41
Email: post@cspensionsfond.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: 09:30 – 14