Udbetaling

Hvis din ordning er frigivet til udbetaling, kan du benytte denne formular med Mitid.

A) Vilkår ved ansættelse før 1. april 2015

Arbejdsmarkeds- / Tillægspensionen kan komme til udbetaling i rater fra den i kontrakten aftalte pensionsalder og skal være påbegyndt udbetalt senest ultimo december måned i kalenderåret 20 år efter ordningens pensionsudbetalingsalder er opnået. Er overførsel/påbegyndt udbetaling ikke sket på dette tidspunkt, køber CS Pensionsfond en livrente for de opsparede midler.

Udbetalingsperiodens længde og principper aftales med CS Pensionsfond, hvorfra udbetalingerne kan ske. Udbetalingerne er indkomstskattepligtige og kan ske når medlemmet når den for ansættelsesforholdet aftalte afgangsalder, der er godkendt af Ligningsrådet, opnås. Efter fratrådt stilling under CS’ forhandlingsområde kan medlemmet få overført det samlede indestående til kollektiv obligatorisk overenskomstaftalt arbejdsmarkedspensionsordning, for det pågældende fagområde, med løbende udbetaling fra den i kontrakten nævnte pensionsalder.

Overførsel kan dog ske til arbejdsmarkedspensioner med en af Ligningsrådet godkendt lavere pensionsalder.

Ved opnået pensionsalder jf. kontrakten kan ordningen også overføres til en livrente/ratepension i pensions-/pengeinstitut.

Ved en tjenestemands pensionering kan arbejdsmarkeds-/tillægspensionen sum udbetales hvis engangsudbetalingen højst svare til 2 gange tjenestemandens egenpension efter tjenestemandspensionsloven. Der skal betales engangsafgift efter gældende regler.

For øvrige medlemmer vil indeståender, der hidrører fra arbejdsmarkeds- /tillægspensionen, kunne udbetales som engangsbeløb, hvis kapitalbeløbet ikke overstiger 2 gange den egenpension, der tilkommer en tjenestemand på samme løntrin. Der skal betales engangsafgift efter gældende regler.

Udbetaling / tilbagekøb i utide/overførsel

Arbejdsmarkedspensionskonti kommer ikke til udbetaling ved emigration. Kontoen henstår indtil pensionsdatoen, jf. kontrakten, er opnået. Udbetaling vil finde sted jævnfør afsnittet om udbetaling ved pensionering.

Ordningerne hidrører fra en obligatorisk kollektiv overenskomst om pensionsordning for forsvarets personel. Overenskomsten er indgået imellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet på den ene side og CS på den anden side.

Overførsel af hjemsendt personels arbejdsmarkeds- og tillægspensionsordninger kan derfor kun ske til anden obligatorisk kollektiv arbejdsmarkedspension under den pågældendes nye ansættelsesområde.

I forlængelse heraf er overførsel til firmapensionsordning eller individuelle pensionsordninger ikke mulig.

Når medlemmet fratræder sin stilling i forsvaret, kan medlemmet vælge, om pensionsopsparingen skal overflyttes til obligatorisk overenskomstbaseret arbejdsmarkedspensionsordning henhørende under et nyt ansættelsesforhold med løbende udbetalinger, eller lade opsparingen indestå i fonden indtil pensionstidspunktet.

Overførsel til anden godkendt pensionsordning med løbende udbetalinger kan i øvrigt – efter medlemmets hjemsendelse fra forsvaret og pensionsalderen er opnået jf. kontrakten – foretages når som helst, dog skal fondens opsigelsesvilkår respekteres.

Anmodning om overførsel i den efterfølgende måned, skal være fonden i hænde senest d. 16. i måneden.

  • I fysisk form på fondens adresse inden
  • I elektronisk form, inden 2400

 

Arbejdsmarkeds-/Tillægspensionen kan ikke overføres til en pensionsordning med engangsudbetalingsvilkår.

Iflg. § 10 i Pensionsfondens vedtægter kan hjemsendte medlemmers udtræden af fonden kun finde sted med indtil 30 dages varsel til den første i en måned. Bestyrelsen har dog besluttet, at der – indtil videre – kan finde udtræden sted med 15 dages varsel til d. 1. i en måned. Overførslen vil ske primo måneden (fra d.1. – 10.). Fonden vil i denne periode sørge for indhentning af Forsvarsministeriets tilladelse til overførslen. Der vil ikke blive fratrukket engangsafgift ved overførslen, og overførslen er gebyrfri.

Overførsel af arbejdsmarkedspensioner fra tidligere ansættelser samt privattegnede ratepensioner til CS Pensionsfond, kan finde sted hvis der er tale om tilsvarende ordninger i skattemæssig forstand. CS Pensionsfond kan modtage alle former for pensionsordninger, dog ikke pensioner med livsvarige ydelser (skattekode 1)

Ved overførsel vær opmærksom på at CS Pensionsfond ikke modtager invaliditetsdækninger eller andre forsikringsdækninger under pensionsordningerne.  De modtagende ordninger vil blive sat ind på eksisterende pensioner, med disses vilkår. Det betyder, at ordningerne ikke kan tilbagekøbes (hæves før tid)

Formular til brug for anmodning om overførsel af arbejdsmarkedspension til CS Pensionsfond findes på fondens hjemmeside.

Hvis medlemmet er fratrådt sin stilling i forsvaret og har under kr. 15.728 niveau marts 2012 eller kr. 17.336 – pr. 1-04-2021 (Indeks 106,9683) indestående på sin pensionsordning og der ikke har været indbetalinger de sidste 12 måneder, har vi arbejdsgivers tilladelse til at medlemmet kan få udbetalt eller overført pensionsopsparingen til anden pensionsordning enten i sin pensions/forsikringsselskab eller bank. Ved udbetaling skal der betales engangsafgift efter gældende regler.

B) Vilkår ved ansættelse 1. april 2015 eller senere

Ved første indbetaling modtager medlemmet ”Aftale om Arbejdsmarkeds-/Tillægspension og Aldersopsparing” mellem forsvaret og medlemmet.

Alle nyansatte og ansatte, som overgår til den nye organisationsaftale (=PKAT 268, står på lønsedlen, 1. række), vil få 2 pensionskonti i CS Pensionsfond. En aldersopsparing og en arbejdsmarkedspension. Begge ordninger placeres i Pensionsfondens med alderstilpasset risikoprofil, under 50 år i Høj Risikoprofil, over 50 år i Mellem Risikoprofil.

Medlemmerne er omfattet af en gruppelivsordning samt erhvervsudygtighedsforsikring og børnerente, så længe der indbetales obligatoriske Arbejdsmarkedspensionsbidrag. Af det pensionsbidrag hidrørende fra Arbejdsmarkedspension betales præmien (Lønkode 3971/8271 livsforsikring og 3984/8272 invalide rente og børnerente) for forsikringsdækningen, før indsættelse på medlemmets pensionskonto.

Pensionsprocenten, og dermed pensionsbidragets størrelse, er hævet, så forsvaret nu yder et beløb svarende til 16,6 % af den pensionsgivende løn som arbejdsgiverbetalt pension.

Jf. Moderniseringsstyrelsens regler skal 2/3 af pensionsbidraget udbetales som livsvarige ydelser. Af den sidste 1/3 kan halvdelen (altså 1/6 – indkomstskat) anvendes til en sum ordning (=Aldersopsparing) og den anden 1/6 til en rateordning.

Det overenskomstaftale pensionsbidrag indbetales til CS Pensionsfond.

Det er muligt at indgå aftale om en frivillig supplerende pensionsindbetaling på Arbejdsmarkedspension. 

Arbejdsmarkeds- / Tillægspensionen kan komme til udbetaling fra det den i kontrakten aftalte pensionsalder og skal være påbegyndt udbetalt senest ultimo december måned i kalenderåret 10 år efter opnået folkepensionslader. Er overførsel/påbegyndt udbetaling ikke sket på dette tidspunkt, køber fonden en livrente for de opsparede midler.

Ved opnået pensionsalder og når udbetaling påbegyndes skal min. 80 % af indestående tilgå en livsvarig livrenteordning, mens op til 20 % skal tilgå en ratepensionsordning.   

Udbetalingsperiodens længde og principper f.s.a. ratedelen aftales med CS Pensionsfond, hvorfra udbetalingerne kan ske. Udbetalingerne fra både livrenten og ratepensionen er indkomstskattepligtige og kan påbegyndes når medlemmet når den for ansættelsesforholdet aftalte afgangsalder, der er godkendt af Ligningsrådet, opnås.

Ordningerne hidrører fra en obligatorisk kollektiv overenskomst om pensionsordning for forsvarets personel. Overenskomsten er indgået imellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet på den ene side og CS på den anden side.

Overførsel af hjemsendt personels arbejdsmarkeds- og tillægspensionsordninger kan derfor kun ske til anden obligatorisk kollektiv arbejdsmarkedspension under den pågældendes nye ansættelsesområde.

I forlængelse heraf er overførsel til firmapensionsordning eller individuelle pensionsordninger ikke mulig.

Ved fratrådt stilling på CS’ aftaleområde og overgang til anden ansættelse, hvor kollektiv obligatorisk overenskomstaftalt arbejdsmarkedspensionsordning, er en del af de nye ansættelsesvilkår, kan der ske overførsel til en anden pensionskasse. Hvis dette ønske skal min. 80 % af indestående tilgå en livsvarig livrenteordning, mens op til 20 % skal tilgå en ratepensionsordning.

Evt. overførsel af pensionsordning til andre institutter, kan efter reglerne kun ske samlet – aldersopsparing og arbejdsmarkedspensionsordning.

Alle ordninger i CS Pensionsfond behandles samlet (Arbejdsmarkedspension, Aldersopsparing og overløbsordning) og som én ordning.

 Medlemmet kan få udbetalt eller overført pensionsopsparingen til anden pensionsordning

  • I tilfælde, hvor den forsikrede har opnået pensionsudbetalingsalderen, jf. PBL § 1 stk. a, og forlader arbejdsmarkedet, eller er tilkendt førtidspension eller kvalificeret svaglighedspension
  • I tilfælde hvor pensionsordningen er oprettet inden d. 1. maj 2007, når den forsikrede er fyldt 60 år og udtræder af arbejdsmarkedet.

I begge tilfælde er det dog en forudsætning, at de løbende ydelser, der ville kunne komme til udbetaling, ikke overstiger et grundbeløb på kr. 9.700 årligt, svarende til kr. 11.400, – årligt pr. 1. januar 2021 (beløbet reguleres efter personskattelovens § 29).

  • Fra hvilende konti (der er ikke sket indbetaling i minimum 12 på hinanden følgende måneder), hvor kontoens samlede indestående ikke overstiger kr. 28.892,00 – 2021 niveau.

Ved udbetaling skal der betales engangsafgift efter gældende regler

Fællesregler for både A) og B)

Indestående beløb på pensionskonti kan ikke stilles som sikkerhed, gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning fra kreditors side.

Ved indtruffet invaliditet, der i henhold til lov om social pension berettiger medlemmet til at oppebære førtidspension, eller tjenestemænd som er pensioneret fra statens tjeneste med kvalificeret svagelighedspension, kan arbejdsmarkeds-/tillægspensionen udbetales på samme vilkår som ved pensionering, jfr. Ovenstående, aftale A og B.

Ved medlemmets død sker udbetaling til medlemmets nærmeste pårørende. Det vil sige

  1. Ægtefælle
  2. Samlever. (Samlever, skal leve sammen med medlemmet på fælles bopæl og vente barn, have eller have haft et barn sammen med medlemmet eller leve sammen med medlemmet i ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.)
  3. Livsarvinger
  4. Arvinger i henhold til testamente
  5. Øvrige arvinger (forældrelinjen eller bedsteforældrelinjen). I nævnte rækkefølge

Pensionen udbetales til den efterladte ægtefælle/registreret partner/samlever udbetales i månedlige ydelser, dog kan udbetalingen ske som engangsudbetaling, hvis den månedlige udbetaling ikke opnår en mellem Forsvarsministeriet og Centralforeningen for Stampersonel fastsat minimumsgrænse (månedlig ydelse kr. 2.000, – niveau 1995 (67,2) = 01/04-2019 kr. 3.130,25 (forbrugerpris indeks 103,2)).

Den løbende udbetaling foretages direkte fra arbejdsmarkeds/tillægspensions kontoen/Livrente ordningen og udbetalingerne er indkomstskattepligtige.

Udbetaling til øvrige arvinger kan ske som engangsudbetaling. Der skal betales en engangsafgift på 40 %. Der skal betales pensionsafkastskat af afkastet til ophævelsesdagen.

For at bevare pensionssigtet er det mellem Finansministeriet og CFU aftalt, at hverken udbetaling på grund af velfærdstruende situation, livstruende sygdom eller udbetaling i forbindelse med orlovsordninger kan finde sted.

Arbejdsmarkedspensionsordningen blev etableret i forbindelse med ændring af ansættelsesforholdet i Forsvaret. Før ændringen var der tale om tjenestemandslignende ansættelse i 10 år, for herefter at overgå som tjenestemand med fuld optjening af pensionsrettigheder for hele perioden. I dag er ansættelsen overenskomstmæssig og med tilknyttet arbejdsmarkeds-/tillægspension.

Tillægspensionsordningen er oprettet, idet fastansatte i Forsvaret, ikke opnår fuld pension af deres samlede løn, men kun af skalalønnen og ikke af tillæggene

Den ansatte har ingen dispositionsret i ovenstående, ligesom der heller ikke kan finde tilbagekøb sted.

På den baggrund tolkes at

Pensionsordninger med løbende udbetalinger, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, er normalt undtaget fra deling i forbindelse med skilsmisse/separation. Der kan dog være tilfælde, hvor særlige forhold gør sig gældende. I disse tilfælde vurderer den pågældende skifteret i hvilket omfang pensionsordningen skal medtages i bodelingen.

Udbetaling af pensioner 2023

Kontakt os

Kontakt ikon

CS Pensionsfond

Telefon: 33 85 41 41
Email: post@cspensionsfond.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: 09:30 – 14

Søg