Løn

På CS’ aftaleområde blev det nye lønsystem indført pr. 1. april 2003. Det nye lønsystem gælder på CS’ aftaleområde både for tjenestemænd og overenskomstansatte.

Lønsystemet består af et basislønsystem, hvor niveauerne på de forskellige basislønninger, der er tilknyttet de respektive militære/civile grader, er aftalt mellem CS og FPS. Hertil kommer en tillægsstruktur, der består af centrale tillæg, hvor præmisserne, for udmøntningen af de forskellige tillæg ligeledes er aftalt mellem CS og FPS.

CS har udarbejdet en lønfolder, som indeholder alle satser på basislønninger og tillæg på CS’ aftaleområde.

Lokalt ved de forskellige myndigheder har man endvidere årlige nylønsforhandlinger, hvor man på CS’ aftaleområde har mulighed for at indgå aftaler om engangsvederlag. For civile kan der endvidere aftales funktions- eller kvalifikationstillæg. Det skal bemærkes, at forhandlingskompetencen for civile ligger ved tillidsrepræsentanten.

Den enkelte militære medarbejder har ligeledes mulighed for at forhandle et individuelt kvalifikationstillæg (IKVAL) med dennes chef. I denne sammenhæng skal ”chefen” ses som værende ham/hende, der har det egentlige personaleansvar, og chefen kan ikke uddelegere forhandlingskompetencen til en administrativ medarbejder uden egentligt chefansvar.

Forhandling af IKVAL alene er en mulighed for ansatte på Ny løn.

De overordnede rammer for de nye lønsystemer er beskrevet i rammeaftale om nye lønsystemer indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. Som supplement til rammeaftalen har CS og Forsvarsministeriet endvidere indgået aftaler om nye lønsystemer på CS’ aftaleområde.

Det skal bemærkes, at en række af de aftaler som blev indgået i 2002 efterfølgende er ændret. Det gælder dog ikke aftalen om nye lønsystemer.