Usikkerhed om regler og vilkår under NATO-beredskabet

CS har i løbet af uge 7 og 8 været på medlemsbesøg ved en række af de landmilitære enheder, der indgår i
NATO Readiness Initiative (NRI), og som på nærmeste hold oplever konsekvenserne af regeringens
beslutning om at skærpe Forsvarets beredskab fra 30 dage til 5 dage.

Under møderne med medlemmerne fik CS et billede af, at der var store udfordringer på stort set alle
områder. Alt fra manglende – men nødvendige – operative omskolinger, uddannelser, certificeringer mv.,
men noget så fundamentalt som klargøring af køretøjer og materiel var tilsyneladende ej heller ikke på
plads. Det har haft store konsekvenser for medlemmernes arbejde, og CS har modtaget flere eksempler på
overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, statens arbejdstidsaftale og ferievejledningen.

Det er selvfølgelig CS magtpåliggende, at alle relevante regler overholdes, hvorfor vi sammen med de
øvrige militære fagforeninger har været til møde i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) for at få
italesat samme over for arbejdsgiversiden og for at få ”standset ulykken”.

I den sammenhæng er der behov for at få skitseret disse væsentlige regler, der skal overholdes – også
under et forøget beredskab:

 • Planlagt ferie kan ikke omlægges arbitrært af den enkelte chef/myndighed, idet der altid skal foretages en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte medarbejder.
 • Sker omlægningen før den planlagte ferie er påbegyndt, får medarbejderen 1,8 times betalt
  frihed for hver feriedag, der omlægges
 • Sker omlægningen efter ferien er påbegyndt, får medarbejderen 3,6 times betalt frihed for hver
  feriedag, der omlægges.
 • Hvis omlægningen medfører udgifter for medarbejderen f.eks. afbestilling af rejse, sommerhus
  etc., skal ledelsen holde medarbejderen skadesløs efter almindelige erstatningsretlige
  principper. Dette kan også medføre refusion af eventuelle udgifter for resten af husstanden,
  idet der også her skal foretages en konkret og individuel vurdering.
  • En arbejdsdag kan maksimalt være på 13 timer jf. hviletidsreglerne (11-timers reglen). Den daglige
  hviletid kan dog undtagelsesvis nedsættes fra 11 til 8 timer én gang ugentligt, hvilket efter CS´
  opfattelse forudsætter en lokal aftale mellem ledelsen og tillidsrepræsentant, og hvor det konkret
  beskrives i hvilken situationer man ønsker at nedsætte hviletiden.
 • Ønsker man at nedsætte hviletiden mere end en gang om ugen kræver dette en aftale mellem
  FPS og CS.
 • Der kan højst være 10 arbejdsdage mellem 2 fridage (10+2 reglen), og man har ret til 26 fridage i
  kvartalet (+ eventuelle søgnehelligdage i perioden (kvartalet)).
 • Man er under det nuværende beredskab ikke forpligtet til at stå til rådighed, herunder heller ikke at
  tage telefonen, hvis chefen ringer uden for arbejdstiden. Ønsker man at have personel på kald
  forudsætter dette naturligvis at der etableres en tilkaldevagtsordning.

  Ovenstående er skrevet ud fra den nuværende situation for forsvaret. Det er vigtigt at understrege, at
  situationen kan ændre sig med kort varsel, og at der derfor kan komme ændringer. CS er løbende i dialog
  med FPS og forsvarets ledelse om arbejdsvilkår under NATO-beredskabet og vil selvfølgelig også
  informere om ændringer.

Andre nyheder

Nyheder

Hjemmeværnet fylder 75 år

Kun få uger efter at frihedsbudskabet fra BBC i London lød i danske radioer i foråret 1945, mødtes en række modstandsfolk for at etablere en

Læs mere »