Ny og ændret aftale om seniorbonus og seniordage

Ved OK21 blev der indgået en aftale om seniorbonus på statens område. Aftalen gav medarbejdere ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af lønnen fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år. Det blev i den forbindelse aftalt at seniorbonussen skulle udbetaltes en gang årligt efter kalenderårets udløb, medmindre man forud herfor valgte at konvertere bonussen til seniordage eller til pensionsbidrag.

Efterfølgende opstod der en uenighed om forståelse af aftalen. Uenigheden handlede om, hvorvidt en medarbejder kan vælge at afvikle seniordage fra og med det kalenderår, hvori vedkommende fylder 62 år, eller om man først kan afvikle seniordage fra og med året efter, det vil sige det kalenderår, hvori man fylder 63 år.

Parterne på statens område har nu indgået et forlig i sagen, og det medfører, at der nu er en ny og ændret aftale om seniorbonus og seniordage, som træder i kraft 1. januar 2024. Ændringerne er oplistet herunder.

– Den løsning, der er fundet nu, er et kompromis, som er indgået med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, siger CS formand Jesper Korsgaard Hansen, som i kraft af sit formandskab i CO10 – Centralorganisationen af 2010 – har været med ved forhandlingsbordet.

– Det forlig, der er indgået nu, gør, at vi undgår en faglig voldgift. En faglig voldgift er den yderste konsekvens, hvis vi som parter ikke kan blive enige om f.eks. forståelsen af en aftale, men vi vil altid foretrække, hvis vi kan blive enige ved forhandlingsbordet, i stedet for at det skal afgøres ved en domstol, tilføjer han.

Ændringer i aftalen om seniorbonus

 • Hvornår har man ret til seniordage?
  Forliget slår fast, at medarbejdere, der fylder 62 år i perioden fra den 1. januar til den 30. juni, har ret til at afholde 2 seniordage i det kalenderår, hvori de fylder 62 år. Medarbejdere, der fylder 62 år i perioden fra den 1. juli til den 31. december, har ret til at afholde 1 seniordag i det kalenderår, hvori den ansatte fylder 62 år. I årene efter det fyldte 62. år har alle ret til at afholde 2 seniordage.
 • Udbetaling af seniorbonus sker nu månedligt
  Udover en præcisering af aftalen om seniordage, er der også sket en omlægning af måden, hvorpå seniorbonus udbetales. Den vil nu blive udbetalt automatisk hver måned sammen med den faste løn, hvor den før blev udbetalt én gang årligt efter kalenderårets udløb.

 • Seniorbonus beregnes ud fra månedsløn
  Der sker også en ændring i den måde seniorbonus beregnes på. Beregningsgrundlaget er således ændret fra den sædvanlige årsløn til den faste månedsløn. I konsekvens heraf indgår variable løndele således ikke længere i beregningsgrundlaget; på samme måde som variable løndele ikke indgår i grundlaget for beregning af lønfradrag. Pensionsbidraget og pensionsdækningsbidraget indgår heller ikke længere i beregningsgrundlaget. Til gengæld er seniorbonussen blevet pensionsgivende for både overenskomstansatte og tjenestemænd.
 • Konvertering af seniorbonus til seniordage
  Som medarbejder skal du ikke længere træffe et årligt valg om konvertering af seniorbonus til seniordage eller pensionsbidrag eller en kombination heraf. I den nye ordning vil der være en ret til at afholde 1 eller 2 seniordage årligt, jf. ovenfor. Vælger du som medarbejder at afholde seniordage, sker det med lønfradrag.

 • Konvertering af seniorbonus til pensionsbidrag
  I den nuværende seniorbonusordning har den ansatte ret til at konvertere seniorbonus til et ekstraordinært pensionsbidrag. Med forliget er det ikke længere en rettighed, men medarbejderen kan med ansættelsesmyndighedens accept fortsat vælge, at der skal ske indbetaling af forhøjet eller ekstraordinært pensionsbidrag over en nærmere fastsat periode. Det er dermed fortsat muligt at konverteres seniorbonussen til pensionsbidrag.

 • Seniordage afvikles som hele dage
  Ved OK21 blev det aftalt, at seniordage kunne afvikles som halve eller hele dage eller som enkelttimer. Med det nye forlig vil der kun være mulighed for at afvikle seniordage som hele dage. Dermed er der altid symmetri mellem værdien af seniorbonus og det lønfradrag, der foretages ved afvikling af en seniordag.

 • Overgangsordning for medarbejdere på nuværende ordning
  Den nye seniorbonusordning træder i kraft den 1. januar 2024. Som led i forliget er der aftalt overgangsbestemmelser for ansatte, der i 2022 og 2023 har været omfattet af den gældende seniorbonusordning.

Det nye cirkulære om aftale om seniorbonus og seniordage kan læses her:

Cirkulære Om Seniorbonus Og Seniordage

Andre nyheder

Nyheder

En god overenskomst

Vi har fået forhandlet en god overenskomst hjem, der løber over to år, og den sikrer en reallønsfremgang til alle ansatte i staten. Der er

Læs mere »
Nyheder

Gode fortællinger fra nutid og fortid

Netmediet Forsvarshistorien, der arbejder sammen med Danmarks Veteraner og Folk & Sikkerhed, har netop opdateret deres hjemmeside, hvor alle nuværende og tidligere udsendte kan sende

Læs mere »