OK24: Resultatet af forhandlingerne mellem CS og FPS

OK24-forhandlingerne på CS’ militære og civile område er nu afsluttet, og papirerne er underskrevet.

Her kommer en gennemgang af resultaterne. Husk, at resultaterne beskrevet herunder er for CS’ organisationsaftaler. Det ligger ud over de resultater, der er aftalt for hele statens område, som I kan læse om her.

BEMÆRK: Alle resultater er gældende fra 1. april 2025

CS militære område Forhøjelse af basislønnen

Ud over de generelle lønforhøjelser i statens forlig, er det lykkedes at sikre en forhøjelse af basislønnen for alle militære grupper på CS’ område med 0,5 pct. Dette er gældende pr. 1. april 2025.

Specialoperationstillæg

Honoreringen af specialoperationsstyrkeuddannet personel bliver ensrettet. Det betyder, at CS medlemmer der ansættes i en stilling, hvor specialoperationsstyrkeuddannelsen er påkrævet, vil få tillægget efter endt uddannelse – præcis som HKKF’s og HOD’s medlemmer. Formuleringen ”tillægget ydes tidligst et år efter uddannelsesstart” udgår dermed af aftalen.

Faglært tillæg

Aftalen om faglært tillæg er blevet fornyet og forbedret på flere punkter: Kriterierne for at få det faglige tillæg er blevet forenklet, så tillægget fremover kan gives til ansatte med en godkendt erhvervsuddannelse på kvalifikationsniveau 4 eller 5, der bestrider en faglært stilling. Det vil sige, at en våbenmekanikerstilling kan bestrides af en medarbejder med et sort svendebrev, hvis arbejdsgiver vurderer, at den enkelte har de kompetencer der skal til. Ligesom en konditor kan bestride en stilling som kok osv.

På den måde udvides anvendelsen af erhvervsuddannelser i faglærte stillinger. Medarbejdere, der har gennemført forsvarets interne flymekanikeruddannelse på niveau B, omfattes af aftalen om faglært tillæg. Medarbejdere, der får fagligt tillæg på trin 2 løftes til trin 1. Medarbejdere, der får fagligt tillæg på trin 3 (kontoruddannede) kan også se frem til et løft, idet trin 3 løftes til en højere sats. Faglærte stillinger, der kræver en kontoruddannelse – tidligere Søværnets intendanturuddannelse og Flyvevåbnets administrationsuddannelse – vil ikke længere alene være knyttet til Flyvevåbnet og Søværnet.

Reserven

Reservister vil fra pr. 1. april 2025 få pension på 17,7 procent ved f.eks. indkommandering, så det bliver ensrettet med det øvrige personel. Pensionen udbetales som løn.

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsens konstabler i basisløngruppe 1, sats 2 løftes til niveauet for sats 2 for militært ansatte før 2015, så der nu er fuld parallelitet med resten af CS militære gruppe. Faglært tillæg ydes fremadrettet til konstabler med en håndværksmæssig uddannelse, hvor denne er en forudsætning for varetagelsen af stillingen. Ligesom skoletillæg ydes til konstabler, der er tjenestegørende ved Beredskabsstyrelsens skoler, som ikke modtager faglært tillæg.

Uddannelseskravet for ansættelse i Beredskabsstyrelsen ændres, så ansøgere med en relevant beredskabsfaglig uddannelse efter en konkret vurdering kan ansættes. Der åbnes op for, at der kan ansættes konstabelelever i Beredskabsstyrelsen.

CS Civile område

Der er med virkning fra 1. april 2025 aftalt en forhøjelse af grundlønnen for alle grupper på 0,7 procent. Derudover er organisationsaftalen fra 2021 blevet gennemskrevet. Det betyder i praksis, at uddannelsesaftalerne A-D udgår af den nye organisationsaftale. I stedet skrives det ind i organisationsaftalen – i forlængelse af basisløngrupperne – hvilke stillinger, der kræver en relevant erhvervsuddannelse.

Dispensationsmuligheden udvides, så det efter aftale mellem FPS og CS bliver muligt at dispensere fra erhvervsuddannelseskravet i de tilfælde, hvor længerevarende relevant erfaring og kvalifikationer anses som kvalificerende ift. ansættelse.

Sidst men ikke mindst indskrives og opdateres centralt forhandlede tillæg, dvs. aftalen om kvalifikations- og funktionstillæg mv., FBE-aftale og forståelsespapiret af 26. maj 2021.

Øvrigt

Som en administrativ forenkling afskaffes skole-kursusaftalen pr. 1. april 2025. Dermed gælder helt almindelige tjenesterejsevilkår. Den sidste restgruppe af ansatte på gammel løn overgår til ny løn.

Der opstartes periodeprojekt vedrørende Beredskabsstyrelsens 35 timers merarbejdsforpligtelse. Periodeprojekt INTOPS genoptages.

Andre nyheder

Nyheder

Hjemmeværnet fylder 75 år

Kun få uger efter at frihedsbudskabet fra BBC i London lød i danske radioer i foråret 1945, mødtes en række modstandsfolk for at etablere en

Læs mere »